Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЦП(Відповіді на екзамен).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
769.54 Кб
Скачать

60. Змістправочину, єдністьволі та волевиявлення.

Ч.1 ст.203 ЦК: «Зміст правочину не може суперечити ЦК, іншим актами цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам».

Зміст правочину – це сукупність його умов, сформульованих однією стороною, якщо вчинюється односторонній правочин, або узгоджених усіма сторонами при двосторонніх чи багатосторонніх правочинах.

Ч.3 ст.203 ЦК: «Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі».

(вибирайтеваріант, якийімпонує (: вам більше)

А) Невідповідністьміждійснимбажанням (волею) та йогозовнішнімпроявом (волевиявленням) є підставою для визнання судом такого правочинунедійсним. Таканевідповідністьможе бути результатом помилки, обману, насильства, збігутяжкихобставин, зловмисноїдомовленостіпредставникаоднієїсторони з іншою.

Б) Наявністьправочинусвідчить про те, щообидваучасникибажалиукластиправочин і щозовнішнійвиразволівідповідаєвнутрішньому. Цеозначає,щонеобхіднаєдністьвнутрішньоїволі і волевиявлення, тому у випадку, коли в правочині воля відсутня, мало місценасильство, особа перебувалапідвпливом погрози, обману і т. ін.

В) Правочинмає бути реально спрямований на виникненняобумовлених ним правовихнаслідків, тобтонеобхідноюумовою є єдністьволі і волевиявлення. Волевиявлення, здійсненебез мети вчиненняправочину, а лише для виду або для прикриття собою іншогоправочинувпливає на дійсністьправочину.

61. Форма правочину. Стаття 205. Форма правочину. Способи волевиявлення

1. Правочин може вчинятися усно або в письмовій формі. Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом.

2. Правочин, для якого законом не встановлена обов'язкова письмова форма, вважається вчиненим, якщо поведінка сторін засвідчує їхню волю до настання відповідних правових наслідків.

3. У випадках, встановлених договором або законом, воля сторони до вчинення правочину може виражатися її мовчанням.

ДЗЕРА:

ЦК України передбачає дві форми вчинення правочину: усну і письмову. Коли закон не встановлює обов’язковість певної форми, сторони можуть обирати її на власний розсуд. При цьому маються на увазі усі випадки, передбачені законом, а не іншими НПА.

З метою захищеності фізичних осіб законодавець передбачає обов’язкову письмову форму для фізичних осіб між собою на суму понад двадцять розмірів неоподаткованого мінімуму доходів громадян, за винятком правочинів, які можуть вчинюватися усно відповідно до ЦК(див. ч.1 ст.206 ЦК).

ЦК не встановлює загальнообов’язковість нотаріального посвідчення правочинів. Нотаріальне посвідчення правочину, вчиненого в письмовій формі, необхідне лише тоді, коли це прямо встановлено законом або передбачено письмовою домовленістю сторін.

Окремі правочини вимагають не лише письмової форми, а й державної реєстрації у випадках, передбачених законом. З державною реєстрацією правочину пов’язується настання відповідних правових наслідків. Згідно з ч.1 ст.210 ЦК такий правочин має вважатися вчиненим з моменту його державної реєстрації.

Випадки обов’язкової державної реєстрації правочинів передбачаються як ЦК, так і іншими законами. При цьому не можна ототожнювати державну реєстрацію правочину з державною реєстрацією певного майна чи інших об’єктів цивільного права, недотримання якої не впливає на чинність правочину щодо придбання таких об’єктів і може призводити до інших правових наслідків.

Стаття 206. Правочини, які можуть вчинятися усно

1. Усно можуть вчинятися правочини, які повністю виконуються сторонами у момент їх вчинення, за винятком правочинів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, а також правочинів, для яких недодержання письмової форми має наслідком їх недійсність.

2. Юридичній особі, що сплатила за товари та послуги на підставі усного правочину з другою стороною, видається документ, що підтверджує підставу сплати та суму одержаних грошових коштів.

3. Правочини на виконання договору, укладеного в письмовій формі, можуть за домовленістю сторін вчинятися усно, якщо це не суперечить договору або закону.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]