Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМП Мікро денна 11-12.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
05.09.2019
Размер:
1.32 Mб
Скачать

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна

фінансова академія

МІКРОЕКОНОМІКА

Навчально-методичний посібник

Дніпропетровськ - 2011

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

економічний факультет

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

МІКРОЕКОНОМІКА

Навчально-методичний посібник

для студентів денної форми навчання,

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030504 «Економіка підприємства»,

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»,

6.030509 «Облік і аудит»

Дніпропетровськ – 2011

ББК 65.01

УДК 330

Т 12

Табінський В.А., Осацька Ю.Є.

Мікроекономіка: Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво” за напрямами підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”, 6.030504 “Економіка підприємства”, 6.030505 “Управління персоналом та економіка праці”, 6.030509 «Облік і аудит». - Дніпропетровськ, - Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011.- 127 с.

Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації до самостійної роботи, практичних занять та до виконання індивідуальних завдань, підсумковий контроль та список рекомендованої літератури.

Автори-укладачі:

В.А. Табінський -

к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії Дніпропетровської державної фінансової академії

Ю.Є. Осацька -

к.е.н., доцент кафедри економічної теорії Дніпропетровської

державної фінансової академії

Рецензенти:

Н.І. Дучинська -

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара

С.І. Пампуха -

к.е.н., доцент кафедри економічної теорії Дніпропетровської

державної фінансової академії

Відповідальний за випуск:

В.А. Табінський -

к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено Вченою радою економічного факультету

Протокол № 3 від 15.12. 2011 р.

Розглянуто та схвалено на засіданні

кафедри економічної теорії

Протокол № 6 від 12.12.2011 р.

Зміст

Передмова

4

1. Програма навчальної дисципліни

6

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи

15

3. Методичні рекомендації до практичних занять

42

4. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних робіт

107

5. Підсумковий контроль

122

6. Список рекомендованої літератури

125

Передмова

Мікроекономіка – це складова частина економічної теорії, що вивчає поведінку і механізми прийняття рішень окремими економічними одиницями, які прагнуть досягти мети шляхом вибору обмежених ресурсів при наявності альтернативних можливостей.

Змістом даної дисципліни є формування ринково орієнтованого економічного світогляду і знань щодо методів прийняття оптимальних господарських рішень за наявних обмежених ресурсів та альтернативних можливостей їх використання.

Важливими є знання про базові положення мікроекономічної теорії; прищеплення навичок використання інструментарію мікроекономічного аналізу; підготовка до вивчення прикладних дисциплін, які базуються на мікроекономічній теорії, а також визначення раціональних аспектів в поведінці економічних суб‘єктів, що дозволяє використовувати більш оптимальний механізм прийняття рішень за обмежених ресурсів та альтернативних можливостей їх використання.

Навчально-методичний посібник складений на основі програми навчальної дисципліни «Мікроекономіка» для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці».

Навчально-методичний посібник «Мікроекономіка» призначений допомогти у вивченні дисципліни, розкрити зміст економічного розвитку суспільств. Матеріали посібника систематизовано у трьох змістових модулях.

У першому змістовому модулі «Теорія поведінки споживача» розкрито особливості мікроекономіки, як складової частини теоретичної економіки та показано її місце в системі економічних наук. Визначені концептуальні основи та методологія мікроекономічного аналізу. Значна увага приділяється розкриттю теорії граничної корисності та поведінки споживача. Визначено особливості кардиналістської та ординалістської теорії поведінки споживача. Значне місце у модулі займають питання щодо попиту та пропозиції і механізму їх взаємодії.

У другому змістовому модулі “Теорія підприємства: виробництво і витрати” показано особливості підприємств в умовах ринкових відносин, визначені їх параметри як мікроекономічної моделі. Значним внеском у цей модуль є також питання щодо варіації факторів виробництва, які передбачають оптимальний вибір комбінацій виробничих факторів. На достатньому методичному рівні показано витрати виробництва як у короткостроковому періоді, так і в довгостроковому.

У третьому змістовому модулі «Теорія ринкових структур: ринок продукту» розкриваються питання, що відображають особливості розвитку таких ринкових структур, як ринок досконалої конкуренції, монопольний ринок, олігополістичний ринок та монополістична конкуренція. Передбачається розкриття основних характеристик цих ринкових структур, особливості їх організації та функціонування в короткостроковому та довгостроковому періодах.

Надана характеристика ринків факторів виробництва, яка відображає формування та розвиток ринку праці, ринку капіталу, ринку землі. Значна роль надається формуванню похідного попиту на ринку товарів в умовах досконалої конкуренції і монополії. Також розкриваються питання щодо загальної ринкової рівноваги та економіки добробуту. Показано роль держави в умовах розвитку інституціональних аспектів ринкового господарства.

У посібнику приділяється велика увага вивченню сучасних інструментів економічного аналізу, знання яких дозволяє кожному, хто вивчає дану науку, самостійно аналізувати складні економічні явища та процеси і робити вірні економічні висновки.

Лаконічність і доступність наведеного матеріалу дозволить без будь-яких зусиль усвідомити проблемний характер окремих положень.

Матеріал, викладений у посібнику, дозволить активізувати пізнавальну діяльність при вивченні дисципліни.

Навчально-методичний посібник «Мікроекономіка» може бути корисним для студентів всіх форм навчання економічного спрямування.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.