Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМКД_ЗЕД_2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
613.89 Кб
Скачать

Зміст

1. Програма дисципліни

1.1. Вступ;

1.2. Мета та завдання, предмет дисципліни;

1.3. Зміст дисципліни.

2. Робоча програма дисципліни

2.1. Визначення знань і умінь в результаті вивчення дисципліни;

2.2. Структура дисципліни за видами навчання;

2.3. Структура модулів;

2.4. Зміст лекційного курсу;

2.5. Зміст семінарських занять;

2.6. Зміст самостійної роботи;

2.7. Зміст індивідуальної роботи.

3. Контрольні заходи:

3.1. Питання до іспиту;

3.2. Білети на іспит;

3.3. Варіанти модульних контрольних робіт;

3.4. Варіанти комплексних контрольних робіт для оцінки залишкових знань курсантів та студентів.

4. Критерії оцінювання.

5. Перелік літератури.

1. Програма дисципліни

1.1. Вступ

Сучасний стан розвитку суспільства, економічні та соціальні перетворення, що відбуваються в Україні, створюють необхідність інтенсифікації її залучення до світового економічного простору, поглиблення співпраці з іншими державами. У свою чергу ці процеси викликають необхідність створення ефективної системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності задля захисту економічного суверенітету держави, забезпечення її безпеки, стимулювання розвитку економіки та сприяння її інтеграції у світове економічне співтовариство.

Важливою складовою означених процесів є відповідне якісне правове забезпечення здійснення зовнішньоекономічної діяльності, адже саме дотримання та виконання правових норм є гарантією успішної реалізації партнерських відносин України з іншими країнами світу.

Так, останнім часом було створено значний масив нормативних актів спрямованих на регулювання зовнішньоекономічних відносин. Ці юридичні норми регулюють різноманітні питання, до яких відноситься і поняття та загальні принципи зовнішньоекономічної діяльності, і правовий статус її суб’єктів. Особливе місце займають норми які торкаються державного регулювання зазначених відносин, а також норми приватного права, які безпосередньо спрямовані на врегулювання прав та обов’язків між суб’єктами зовнішньоекономічних відносин. У зв’язку з цим актуальним постає питання вивчення проблем правового механізму регулювання зовнішньоекономічних відносин.

Інтеграція України до глобального й європейського політичного, економічного та правового простору передбачає поступове та диференційоване за галузями національної економіки відкриття національних ринків із дотриманням необхідних і допустимих світовою практикою заходів регулювання зовнішньої торгівлі. Водночас зазначимо, що для нашої держави цей процес пов’язаний із значними труднощами та ризиками. Вони обумовлені, передусім, різким зниженням економічного потенціалу країни, викликаного перебудовою економіки на ринкові засади, дезінтеграційними процесами на постсоціалістичному просторі, гострою політичною нестабільністю, високим рівнем зловживань та корупції, а також недостатньою готовністю національних економічної, адміністративної та правової систем до ефективного функціонування у сучасних умовах. Вказане зумовлює особливу гостроту проблеми формування ефективного правового механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Разом із тим, важко переоцінити важливість митних органів у створенні та функціонуванні такого механізму, які, по-суті, є головним об’єктом правозастосування при регулюванні зовнішньоекономічної діяльності.

Вивчення законодавства України, що регулює зовнішньоекономічну діяльність, та відповідних міжнародно-правових актів є важливою складовою підготовки кваліфікованих фахівців у галузі права, економіки, управління тощо, забезпечує оволодіння студентами систематизованими знаннями щодо засад правового регулювання зовнішньоекономічних відносин, а також необхідними навичками практичного застосування.

Навчальний курс «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності» базується на теоретичних положеннях цивільного та адміністративного права, економічної теорії і розрахований на поглиблене та комплексне вивчення підприємницьких правовідносин в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Програма курсу розроблена з урахуванням програм підприємницького, господарського, фінансового, митного та інших спеціальних галузей права, використовує їх понятійний апарат, деталізуючи їх інститути та пристосовуючи їх до потреб правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.