Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМКД_ЗЕД_2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
613.89 Кб
Скачать

4. Критерії оцінювання

Оцінювання навчальної дисципліни здійснюється за 100-бальною накопичувальною шкалою. Крок накопичувальної шкали складає 1 бал, мінімальний бал – 0, мінімальний бал для отримання позитивної оцінки – 50, максимальний бал – 100.

Семестрова оцінка визначається за 100-бальною шкалою як середньоарифметична модульних оцінок, отриманих за засвоєння всіх змістових модулів навчальної дисципліни.

Екзаменаційна оцінка визначається за 100-бальною шкалою за результатами виконання екзаменаційних завдань, що включає дві складові:

 • відповіді на теоретичні питання – до 50 балів (10 балів за кожне питання);

 • виконання практичних завдань – до 50 балів (10 балів за кожне питання).

Підсумкова оцінка визначається за 100-бальною шкалою як середньоарифметична семестрової та екзаменаційної оцінок і округлюється до цілого числа.

Модульна оцінка визначається за 100-бальною шкалою за результатами модульних контрольних робіт, розрахункових, курсових робіт.

Остаточна оцінка, отримана за семестровий модульний контроль, заноситься в екзаменаційну відомість. У разі відсутності курсанта (студента) під час здачі МК він оцінюється за нульовим балом. Перездача модуля не передбачається.

Курсант (студент) має право підвищити незадовільні оцінки модульного контролю до початку сесії (екзамену) шляхом повторного складання модульної контрольної роботи не більше одного разу. Оцінка при цьому визначається не більше 50 балів.

Критерії оцінювання кожного модуля визначають з урахуванням важливості, трудомісткості та обсягу певної навчальної діяльності курсанта (студента). Сумарна оцінка за результатами модульних контрольних робіт повинна містити коефіцієнти вагомості кожного модулю. У разі рівнозначності модулів за своєю значущістю оцінка визначається за 100-бальною шкалою як середньоарифметична модульних оцінок. У разі нерівнозначності семестрова оцінка визначається згідно з п. 1.6. «Інструкції з організації контролю успішності курсантів (студентів) за ЄКТС»

Підсумкова оцінка, виражена за 100-бальною шкалою, переводиться в оцінку за національною шкалою, та шкалою ЄКТС:

Оцінка за бальною шкалою

Оцінка за шкалою ЄКТС

Оцінка за національною шкалою

Символ

Визначення

Екзамен

Залік

90-100

A

Відмінно

5

Зараховано

80-89

B

Дуже добре

4

65-79

C

Добре

55-64

D

Задовільно

3

50-54

E

Достатньо

35-49

FX

Недостатньо

2

Не зараховано

0-34

F

Недостатньо. Потребує повторного вивчення

5. Література:

Основна:

 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України від 23.07.1996. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984, № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР від 18.12.1984. – 1984. – № 51, – С. 1122.

 3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України 2001, № 25-26 від 29.06.2001. – ст. 131.

 4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради України 2003, № 18 від 02.05.2003. – ст. 144.

 5. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України № 40 від 03.10.2003. – Ст. 356.

 6. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI // Голос України від 21.04.2012 – № 73, / № 73-74 /.

 7. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України № 959-XII від 16.04.1991 // Відомості Верховної Ради України, 1991 – № 29. – ст. 377.

 8. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України № 185/94-ВР від 23.09.1994 // Відомості Верховної Ради України від 04.10.1994 – 1994 р. – № 40. – стаття 364.

 9. Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну: Закон України № 332 – XIV від 22.12.1998 // Відомості Верховної Ради України 1999, № 11 від 19.03.99, ст. 78.

 10. Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності: Закон України № 351-XIV від 23.12.1998 // Відомості Верховної Ради України 1999, № 5-6 від 12.02.99, ст. 44.

 11. Про міжнародне приватне право: Закон України № 2709-IV від 23.06.2005 // Відомості Верховної Ради України 2005, № 32 від 12.08.2005, ст. 422.

 12. Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004, № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України 2004, №50 від 10.12.2004, ст. 540.

 13. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24.02.1994, № 4002-XII // Відомості Верховної Ради України 1994, № 25 від 21.06.94.

 14. Про торгово-промислові палати в Україні: Закон України від 02.12.1997, № 671/97-ВР // Відомості Верховної Ради України 1998, № 13, 03.04.98, ст. 52.

 15. Про угоди про розподіл продукції: Закон України від 14.09.1999, № 1039-XIV // Відомості Верховної Ради України 1999, № 44 від 05.11.99, ст. 391.

 16. Про концесії: Закон України від 16.07.1999, № 997-XIV // Відомості Верховної Ради України 1999, №41 від 15.10.99, ст. 372.

 17. Про Митний тариф України: Закон України від 05.04.2001, № 2371-III // Відомості Верховної Ради України 2001, № 24 від 15.06.2001, ст. 125.

 18. Про заходи щодо забезпечення контролю зовнішньоекономічної діяльності та валютного контролю: Постанова Кабінету Міністрів України № 1044 від 26.12.1995.

 19. Про деякі питання регулювання товарообмінних (бартерних) операцій в галузі зовнішньоекономічної діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України № 756 від 29.09.1999.

 20. Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті: Постанова Кабінету Міністрів України № 444 від 21.06.1995.

 21. Про затвердження Порядку визначення строку та умов завершення імпортної операції без увезення товару на територію України: Постанова Кабінету Міністрів України № 1392 від 05.12.2007.

 22. Про затвердження Порядку продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями: Постанова Кабінету Міністрів України № 1409 від 29.12.2007.

 23. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України № 15-93 від 19.02.1993. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 17, ст.184.

 24. Про затвердження Порядку реєстрації (обліку) зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з металобрухтом: Наказ Міністерства економіки України від 15.12.2005, № 505.

 25. Про затвердження Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення): Наказ Державної митної служби України № 173 від 28.03.2000.

 26. Про затвердження Порядку взаємодії митних і податкових органів при здійсненні державного контролю за експортом окремих видів товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності: Наказ Державної митної служби України № 512/387 від 12.07.2004.

 27. Про затвердження Положення про порядок застосування до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»: Наказ Міністерства економіки України № 52 від 17.02.2000.

 28. Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Наказ Міністерства економіки України № 201 від 06.09.2001.

 29. Про застосування спеціальної санкції-індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 151 від 18.10.2011.

 30. Про скасування спеціальної санкції – тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до іноземних суб’єктів господарської діяльності: Наказ Міністерства економіки України № 102/270 від 13.07.2006.

 31. Про порядок обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних контрактів, предметом яких є операції з давальницькою сировиною українського замовника, коли контрактом передбачена реалізація готової продукції в країні виконавця або вивезення її до іншої країни: Наказ Міністерства економіки України № 98 від 16.03.2006.

 32. Про затвердження порядку взаємодії Міністерства економіки України та Служби безпеки України з питань застосування спеціальних санкцій: Наказ/Порядок Міністерства економіки України від 08.11.2006.

 33. Про затвердження Інструкції про заповнення ліцензії на імпорт товарів: Наказ Міністерства економіки України від 14.09.2007.

 34. Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: Постанова Національного Банку України № 492 від 12.11.2003.

 35. Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями: Постанова Національного Банку України № 514 від 03.12.2003

 36. Про проведення робочих нарад з суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності з питань подальшого сприяння зовнішньоекономічній діяльності: Лист Державної митної служби України від 22.02.2007.

 37. Про порушення розслідування щодо встановлення фактів дискримінаційних та/або недружніх дій з боку республіки Білорусь стосовно законних прав і інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України: Повідомлення Мінекономіки України від 20.11.2007.

 38. Про договори міжнародної купівлі-продажу: Віденська Конвенція ООН від 11.04.1980 // ВВР, 1989, № 36, ст.108.

 39. Генеральна угода про торгівлю та тарифи (ГАТТ) від 01.01.1948 // Офіційний вісник України від 12.11.2010 2010 р., № 84, стор. 562, стаття 2989.

 40. Iнкотермс: Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати: Міжнародна торгівельна палата від 01.01.2000.

 41. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів від 01.01.1994.

 42. Уніфіковані правила по інкасо: Правила, Міжнародна торговельна палата від 01.01.1979 № 322.

Додаткова:

 1. Августин Р. Зовнішньоекономічна діяльність в сучасних умовах: проблеми та загрози // Наукові записки. – Тернопіль, 2008. – Вип. 22. – С. 41–44.

 2. Авдошин І. До питання про зовнішньоекономічну діяльність Міністерства оборони України, пов’язану з підготовкою військовий кадрів інших держав // Збірник наукових праць. – К., 2006. – Вип.51. – С. 33–44.

 3. Агропромисловий комплекс в системі зовнішньоекономічної діяльності України / [П.Т. Саблук, А.А. Фесина, В.І. Власов та ін.]; За ред. П.Т. Саблука; Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки», УААН. - К., 2005. – 240 с.

 4. Актуально про ЗЕД / [авт. О.Згурський; ред. М.Захарко] – К.: Кн. для бізнесу, 2007. – 144 с.

 5. Арутюнян С.С. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. – О.: ОРІДУ, 2006. – 168 с.

 6. Беляєва А. Межі дії принципу свободи договору в сфері зовнішньоекономічної діяльності: поняття, вираження, походження // Підприємництво, госп-во і право. – 2003. – № 8. - С. 45 - 47.

 7. Бєлєнький П. Ю. Управління зовнішньоекономічною діяльністю в умовах глобалізації і конкуренції // Україна в XXI столітті: концепції та моделі економічного розвитку. – Львів, 2000. – Ч.2. – С. 448–450.

 8. Будзяк В. М. Зовнішньоекономічна діяльність українських сільськогосподарських виробників: проблеми та перспективи // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ, 2003. – Вип.177, т.2. – С. 441–446.

 9. Вакуленко Л. Л. Вплив державних інститутів на зовнішньоекономічну діяльність України // Вісник. – Х., 2004. – №10. – С. 377–381.

 10. Винокурова Л. Господарсько-правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: деякі проблеми // Право України. – 2005. – №10. – С. 27-32.

 11. Вишняков О.К. Правове забезпечення зовнішньоекономічної інтеграції України: Монографія. – О.: Юридична література, 2007. – 288 с.

 12. Вічевич А.М. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. / А.М. Вічевич, О.В. Максимець. – Л.: Афіша, 2004. – 140 с.

 13. Гонтаржевська Л.І. Зовнішньоекономічна діяльність туристичних підприємств України : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01. / НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. – К., 2006. – 19 с.

 14. Горбенко А. Как правильно заключить внешнеэкономический контракт? // Діловий вісник. – 2002. – № 1. - С. 16.

 15. Громова Т.М. Вплив світової економічної кризи на зовнішньоекономічну діяльність України / Т.М. Громова, О.М. Сидоренко. // Вісн. Хмельн. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2010. – Т. 2, № 1. – С. 260-267.

 16. Грошовик Ю. Зовнішньоекономічна діяльність як сфера тіньових відносин та об’єкт організаційно-правового забезпечення соціального контролю // Право України. – 2004. – № 1. – С. 55-58.

 17. Губа М. І. Діалектика понять «зовнішньоекономічні відносини», «зовнішньоекономічна діяльність», «зовнішньоекономічні зв’язки» в аграрній економіці // Таврійський науковий вісник. – Херсон, 2005. – Вип.40. – С. 247–251.

 18. Європейська інтеграція і транскордонне співробітництво країн чорноморського басейну / В.І. Топіха, В.В. Лагодієнко, І.В. Гончаренко [та ін.]; [Миколаїв. держ. аграр. ун-т, Ін-т регіон. дослідж. НАНУ] – Миколаїв, 2007. – 299 с.

 19. Єрьоміна Є. Європейський напрям зовнішньоекономічної діяльності України // Вісн. податк. служби України. – 2008. – № 28. – С. 47-48.

 20. Зеркалов Д.В. Внешнеэкомическая деятельность. – К.: Дакор, КНТ, Основа, 2008. – 544 с.

 21. Зовнішньоекономічна діяльність / [Підгот.: М.Войцеховський та ін.; Пер.: Л.Гупало та ін.] – К.: Преса України, 2004. – 128 с.

 22. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів / І.В. Багрова, Н.І. Рєдіна, В.Є. Власюк, О.О. Гетьман; За ред д-ра екон. наук, проф. І.В. Багрової. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 580 с.

 23. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика сучасного менеджменту: Монографія / Л.В. Батченко, Г.М. Дроздова, В.В. Дятлова, О.Г. Ткаченко та ін.; Під заг. ред. Л.В. Батченко. – Донецьк: ДонДУУ, 2005. – 244 с.

 24. Зыкин И.С. Внешнеэкономические операции: право и практика. – М.: Международные отношения, 1994. – 301 с.

 25. Игнатюк А.З. Контрабанда и иные правонарушения во внешнеэкономической деятельности: Теория и практика расследования. – М.: Изд-во деловой и учеб. л-ры; Мн.: Амалфея, 2001. – 320 с.

 26. Івченко О. Передумови зовнішньоекономічної діяльності України як суверенної держави / Акад. пед. наук України. Ін-т вищ. освіти. – К.: Т-во »Знання» України, 2000. – 54 с.

 27. Кваша С.М. Зовнішньоекономічна діяльність АПК України: стан, стратегія і тактика розвитку. – К.: Нічлава, 2000. – 249 с.

 28. Козак Ю.Г. Зовнішньоекономічна діяльність регіонів: становлення нової парадигми // Вісник соціально-економічних досліджень. – О., 2008. - Вип.33. – С. 77–81.

 29. Коліжук О.О. Світові інтеграційні процеси та їх вплив на державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності України // Економіка та держава. – 2008. – № 12. - С. 98-101.

 30. Коломієць В.В. Експортний потенціал регіону та його зовнішньоекономічна діяльність (на прикладі Черкаського регіону): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01. / НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. – К., 2005. – 20 с.

 31. Крупін В.Є. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності територіально-виробничих систем / Крупін В. Є.; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. – Львів: ПП «Арал», 2009 – 217 с.

 32. Лазебник  .Л. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності / Л.Л. Лазебник, О.Д. Данілов. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2005. – 158 с.

 33. Мазаракі А.А. Регуляторна політика у сфері зовнішньої торгівлі [Текст] / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник. – К.: КДТЕУ, 2010. – 470 с.

 34. Макеєва О.А. Перспективи розвитку сфери послуг у зовнішньоекономічній діяльності регіональних систем України / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. Каф. теорет. економіки. – Одеса: Астропринт, 2001. – 158 с.

 35. Машталір Я.П. Дипломатичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності: Курс лекцій. – Хмельниц.: ХНУ, 2011. – 187 с.

 36. Международное регулирование внешнеэкономической деятельности / Д.П. Александров, А.В. Бобков, С.А. Васьковский и др.; Под ред. В.С. Каменкова. - М.: Из-во деловой и учеб. лит-ры, 2005. - 800 с.

 37. Мілаш В.С. Захисні застереження в зовнішньоекономічному договорі – Полтава: АСМІ, 2004. – 179 с.

 38. Науменко В.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні / В.П. Науменко, П.В. Пашко, В.А. Руссков. – 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Знання, 2006. – 394 с.

 39. Ніньовська З. Практичні поради суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності України // Юридичний журнал. – 2004. – № 2. – С. 57 - 60.

 40. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. – Рівне, 2010. – 240 с.

 41. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні: Навч. посіб. / За заг. ред. М.Я. Азарова; Держ. податк. адміністрація України. Академія держ. податк. служби України. – К.: «ДІЯ», 2000. – 320 с.

 42. Пазуха М.Д. Зовнішньоекономічна діяльність (загальні положення): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Українська академія бізнесу та підприємництва. – К. : ЦУЛ, 2008. – 230 с.

 43. Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб.: РМОіНУ. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 288 с.

 44. Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 288 с.

 45. Поперечнюк Н. Теоретичні та науково-практичні основи зовнішньоекономічної політики // Вісн. Акад. митної служби України. – 2006. – № 4. – С. 12-16.

 46. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник. За ред. Л.С. Сміяна. – К.: КНТ, 2008. – 416 с.

 47. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності:Навч. посіб.: РМОіНУ [Текст] / Л.С. Сміян, Ю.В. Нікітін, Б.М. Грек та ін.; За ред. Л.С. Сміяна. – К.: КНТ, 2008. – 416 с.

 48. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности / Под ред. А.С. Комарова; Всерос. акад. внешней торговли. Международно-правовой ф-т. – М.: Издательско-Консалтинговая Компания «ДеКА», 2001. – 800 с.

 49. Сергієнко В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Конспект лекцій / В.В. Сергієнко, В.О. Горєв. – Х.: Вид-во ХНЕУ, 2008. – 232 с.

 50. Сиротюк О.Д. Деякі проблеми застосування митного законодавства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. – № 7. – С. 23 – 25.

 51. Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. – К.: ЗАТ «Август», 2001. – 422 с.

 52. Ткаченко О.Г. Організаційно-правові засади зовнішньоекономічної діяльності в Україні: Навч. посібник / О.Г. Ткаченко, Т.В. Філіпенко. – Донецьк: ДонДУУ, 2008. – 153 с.

 53. Ткачук В. Зовнішньоекономічна діяльність банків України та перспективи її розвитку // Наука молода. – Тернопіль, 2006. – Вип.6. – С. 98–102.

 54. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Учб. посіб. / Під заг. ред. Кредісоваа А.І. – Пер. з рос. Кіт Н., Серажим К. – К.: ВІРА-Р, 1998. – 448 с.

 55. Юшина С. І. Право на зовнішньоекономічну діяльність фізичних осіб // Актуальні питання реформування правової системи України. – Луцьк, 2007. – Т.1. – С. 495–498.

62

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.