Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМП (дневное) 1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
1.34 Mб
Скачать

13

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКа ДЕРЖАВНа ФІНАНСОВа академія

самоменеджмент

Навчально-методичний посібник

Дніпропетровськ – 2007

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА академія

Економічний факультет

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

самоменеджмент

Навчально-методичний посібник

для студентів денної форми навчання, які навчаються

з напрямку 0501 «Економіка і підприємництво»

за спеціальностями 6.050100 «Управління персоналом і економіка праці», «Фінанси», «Економіка підприємства»

Дніпропетровськ – 2007

Самоменеджмент: навчально-методичний посібник. Дніпропетровськ, ДДФА, 2007. – 128 с.

Навчально-методичний посібник розроблено відповідно до навчального плану та програми дисципліни. Призначається для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання.

Автор:

І.З. Шукіс

– к.т.н., доцент кафедри менеджменту

Рецензенти:

І.Д. Падерін

С.К. Кучеренко

– к.е.н., професор кафедри менеджменту

– к.е.н., доцент кафедри економіки і управління ДНУ

Відповідальний за випуск:

Н.І. Редіна

– завідувач кафедри менеджменту

Розглянуто та схвалено

Вченою радою

економічного факультету

протокол № від

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

менеджменту

протокол № від

ЗМІСТ

стор.

1.

Вступ........................................…………………………………………..

4

2.

Тематичний план дисципліни…………………………………………..

7

3.

Програма дисципліни……………………………………………………

8

4.

Методичні рекомендації до практичних занять...…………………….

10

5.

Методичні рекомендації до самостійної роботи...…………………….

36

6.

Методичні рекомендації до індивідуальних завдань………………….

119

7.

Контрольні заходи……………………………………………………….

121

8.

Критерії оцінки знань та вмінь студентів………………………...……

124

9.

Бібліографічний список............................................................................

126

1. Вступ

Навчальною програмою дисципліни «Самоменеджмент» передбачено вивчення основних методів та прийомів організації особистої роботи керівника (менеджера).

Метою викладання дисципліни є формування практичних навичок організації роботи керівника (менеджера), знання яких необхідно спеціалісту для найбільш ефективної організації своєї діяльності, досягнення поставлених цілей та вміння працювати в умовах дефіциту часу.

Завдання: вивчення прийомів та методів раціонального використання робочого часу та відпрацювання їх практичного застосування.

Предмет: функції самоменеджменту, прийоми та методи раціонального використання робочого часу.

Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • правила раціонального використання робочого часу;

 • прийоми і методи роботи керівника (спеціаліста) для виконання управлінських функцій (постановка цілей, планування, прийняття рішень, реалізація та організація особистої діяльності, контроль);

 • правила інформаційного забезпечення діяльності менеджера (спеціаліста);

 • основи організації своєї роботи.

Студенти повинні вміти:

 • аналізувати витрати робочого часу з метою виявлення сильних і слабких сторін свого робочого стилю;

 • володіти прийомами і методами постановки професійних і особистих цілей;

 • раціонально планувати робочий час з метою ефективного його використання;

 • володіти прийомами і методами прийняття рішень;

 • організувати свою професійну діяльність, направлену на реалізацію поставлених цілей;

 • здійснювати контроль за реалізацією поставлених цілей;

 • володіти прийомами комунікації та інформаційного забезпечення діяльності керівника (спеціаліста);

 • організувати своє робоче місце та оптимальні умови праці.

Для студентів денної форми навчання навчальним планом передбачається вивчення навчальної дисципліни протягом одного семестру обсягом 81 година. Основними формами організації навчального процесу є: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, контрольні заходи. Основними видами навчальних (аудиторних) занять з дисципліни «Самоменеджмент» є: практичне, індивідуальне заняття, консультація.

Практичні заняття проводяться за темами:

 • аналіз витрат робочого часу менеджера;

 • постановка цілей;

 • планування робочого часу менеджера;

 • прийоми і методи прийняття рішень;

 • реалізація і організація діяльності менеджера;

 • інформація і комунікація;

 • організація роботи менеджера.

Практичні заняття проводяться з академічною групою. Студенти згідно з планом проведення практичних занять самостійно опрацьовують теоретичний матеріал та рекомендовану літературу з відповідної теми. Якість підготовки студентів до заняття та їх участь у розв’язуванні практичних завдань оцінюються викладачем (залік) і враховуються при виставленні підсумкової оцінки.

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується навчальним планом. Співвідношення обсягів аудиторних занять і самостійної роботи студентів визначено з урахуванням специфіки та змісту навчальної дисципліни, її місця, значення і дидактичної мети в реалізації освітньо-професійної програми, а також питомої ваги в навчальному процесі практичних занять. Зміст самостійної роботи визначається робочою навчальною програмою та методичними рекомендаціями викладача. Самостійна робота студентів забезпечується підручниками, навчально-методичними посібниками, конспектами лекцій, ПЕОМ. Студентам також рекомендується для самостійного опрацювання відповідна наукова література та періодичні видання. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів передбачає і засоби самоконтролю (тести, питання для самоконтролю, пакет контрольних завдань для підсумкового контролю, ситуаційні завдання).

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватись у бібліотеці, навчальних кабінетах, комп’ютерних класах, а також в домашніх умовах.

Індивідуальні заняття передбачають створення умов для реалізації творчих можливостей студентів, які виявили особливі здібності в навчанні та нахил до науково-дослідної роботи і творчої діяльності.

Індивідуальні заняття проводяться у позанавчальний час за окремим графіком, складеним кафедрою з урахуванням потреб і можливостей студента та затвердженим деканом факультету. Індивідуальні заняття спрямовані на поглиблене вивчення студентами навчальної дисципліни. Вони проводяться з одним або декількома студентами. Контроль за дотриманням графіку здійснюється деканатом.

Консультація проводиться з метою отримання студентом відповіді на окремі теоретичні або практичні питання та для пояснення теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. Консультації протягом семестру (поточні консультації) та перед контрольним заходом (заліком) проводяться за графіком деканату.

Однією із форм організації навчання з навчальної дисципліни є індивідуальне завдання. До індивідуальних завдань відносяться завдання творчого чи науково-дослідного характеру, або реферати. Протягом семестру студенти виконують 7 індивідуальних завдань, які спрямовані на відпрацювання практичних навичок і вмінь застосовування технічних прийомів і методів самоменеджменту для організації особистої діяльності.

В організації навчального процесу з навчальної дисципліни „Самоменеджмент” застосовується поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студентів з тем навчальної дисципліни. Форма проведення поточного контролю – залік. Ця форма контролю проводиться за результатами роботи студентів на практичних заняттях. Знання студентів оцінюються за чотирибальною системою.

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.