Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Эконом.Анализ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
221.18 Кб
Скачать

17. Аналіз рентабельності і ділової активності.

Рентаб-сть- це прибуток віднесений до вартості елементів в-ва, що сприяли його створенню. Рентаб-сть х-є рівень віддачі витрат та викор-них ресурсів і засобів в-ва. Джерелом інф-ції про рентаб-сть є форми №1,2,3, 11-ОФ і облікові дані Рентаб-сть інвестованих ресурсів є рентаб-стю п-ва. Цей показник м.б. обрахований, як відношення прибут-ку п-ва до сукупності виробничих фондів, й балансових активів, влас-ного чи акціонерного капітал. Цей показник цікавить у першу чергу акціонерів і майбутніх інвесторів скільки він визначає верхню межу дивідентів. Рентаб-сть п-ції х-є ефек-сть затрат на її в-во і збут. Передусім обчислюється рентаб-сть усієї реал-ної п-ції як відношення прибутку від реал-ції до повної с\в реал-ної п-ції.Рентаб-сть п-ції можна розр-ти також відношенням прибут-ку до обся гу реал-ної п-ції. Рентаб-сть окремих видів п-ції Рі обчислюється за формулою: Рі=Ці-Сі\Сі*100%, де Рі-рентаб-сть і-го виду п-ції, % ;Ці, Сі відповідно ціна і повна с\в і-го виду п-ції. У багатономенклатунному в-ві в процесі аналізу рентаб-сті виробів слід застос-ти спосіб групувань. В першу чергу всі вироби групують за ознакою“ рентаб-на чи нерентабель-на п-ція” При цьому визначають к-сть нерентабельних видів п-ції, розрах-ть питому вагу в обсязі реал-ції п-ції. Треба також визначити, чи є серед нерентабельних виробів такі, що входять до складу найважливі-ших профільних видів п-ції, чи є нові перспективні вироби.

Загальна рентаб-сть :

Рз=Пб*100 / Оф+Оз, де Пб –балан-совий прибуток , Оф-виробничі Оф, Оз-обор. засоби.

Ділова активність є важливим етапом оцінки фін стану п-ва. В результатах такого аналізу зацікав-лені і внутр. і зовн. користувачі інф-ції Осн завданнями аналізу ділової активності висту-пають: оцінка госп. Ситуації, виявлення факторів і причин досягнутого стану, підго-товка і обгрунтування майбутніх рішень, викриття і мобілізація резервів підвищення ефектив-сті госп. д-сті. Мета аналізу ділової активності –одержання ключових показників обгрунованої оцінки стану обєкта і перспектив його роз-ку. Ділова активність п-ва вимірюється відношенням п-ції чи прибутку до авансових ресурсів. Коеф.ділової активності= обсяг реал-ції\ середня величина валюти балансу.

18. Аналіз фін. Стану.

Фін. стан п-ва-це складна, інтегро-вана за багатьма показ-ками х-ка якості його д-сті. Фін. стан безпосе-редньо впливає на вироб. д-сть.

При аналізі фін. стану треба розвязати такі проблеми:

-перевірка забезп-сті п-ва фін джерелами,

-перевірка відпов-сті джерел фін ресурсів направленню їх викор-ню,

-виявлення резервів і можливостей найбільш раціонального викор-ня фін ресурсів,-розробка заходів по оптимізації стр-ри фін ресурсів.

Джерелами інф-ції є: Баланс п-ва (ф №1), ф№2 "звіт про фін рез-ти і їх викор-ня", реєстри Б.О.,первинну документацію обл, листування з банками, фін органами.

Вибір напрямів аналізу фін. стану залеж-ть від того, які конкретні задачі аналіз-ся . Важлив і те хто є субєктом аналізу:п-во чи АФ, ПІ чи банк. Починати аналіз фін. стану среба з х-ки бух балансу. Суч. баланс значною мірою відовідає вимогам міжнар. стандартів Б.О. Вивчається заг. стр-ра балансу за осн. розділами активу і пасиву. Активи п-ва відображені у балансі як вартість майна і боргових зобовязань, якими розпорядж-ся і які регулює п-во на звітну дату. Пасиви-зобовязання п-ва по позиках і кредит. заборг-сті, погашення яких веде до зменш. вартості майна.Заг. стр-ру балансу потрібно відобразити у таблиці, де мають бути показані всі загальні розділи активу і пасиву на поч. і кін. зв. періоду.

Найб. повну інф-цію про фін. стан можна одержати, побудувавши на основі балансу п-ва порівняльний аналіт. баланс. Він на основі бух. балансу будується шляхом допов-нення його показ-ми стр-ри, динамі-ки і стр-ної динаміки вкладень і джерел засобів п-ва за зв. період. Обов. показ-ки порівняльного аналіт балансу: абсол. величини по статтях зв. балансу на поч і кін періоду, питома вага статей балансу у валюті балансу на поч і кін періоду, зміна в абсол. величинах, зміна у питомій вазі, зміна їх (в%) до величини на поч. періоду, зміна(в%) до зміни валюти балансу, ціна одного % збільш. валюти балансу і кожної статті.порівняльний аналіт баланс включає показ-ки горизонтального і вертикального аналізу. Всі показ-ки розділяються на 3 групи:

-показ-ки стр-ри балансу

-показ-ки динаміки балансу

-показ-ки стр-ної динаміки балансу.

Для поглибленого вивчення показ-ків і правильної їх оцінки проводять

аналіт. групування статей.одержані дані аналізують і роблять висновки.

Далі при розгляді фін. стану аналізують фін. стійкість, платоспр-сть, вивчається деб. і кред. заборг-сть, обіговість обор. засобів.

Аналіз закінчується аналіт виснов-ками і розробкою заходів щодо по-ліпшення фін. стану п-ва.

19. Аналіз с\в п-ції по статях витрат.

Аналіз с\в за статтями витрат починають з оцінки загального виконання відхилень плану с\в п-ції, потім переходять до вивчення відхилень. При цьому урахувати, що деякі відхиленя показники статтях с\в м.б. наслідком дії одного і того самого чинника. Ще один комплексний чинник –зростання купованих виробів і напівфабрикатів Він збільшує суму відповідних матер. затрат, проте це обовязково веде до зниження затрат на з\п, відрахування на соц стр-я, зменшує затрати на сировину і матеріали та і показники інших статтях. Т.ч. негативні відхилення показники одних статтях не можна розглядати завжди ізольовано від позитивних показники ін. статтях. Природно, це ускладнює аналіз за статтями затрат

Але дія таких комплексних чинників має місце не дуже часто. Звичайно відхилення показники кожній статті с\в спричиняють поодинокі фактори які не виходять за межі даної статті. Всі витрати за статтями діляться на прямі і непрямі, на прості і комплексні. Аналіз за статтями про-водять шляхом порівняння факт показників з плановими, визнач-ся відхилення абсол. і відносних. Дається оцінка перевитрат за окремими статтями і економії за іншими. В резерви зменш. С\в включають всі перевитрати їх не перекривають економією інших статей.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.