Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Эконом.Анализ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
221.18 Кб
Скачать

5 Внутрішньогосп. Е.А. , його сутність і значення.

Внутрішньогосп. Е.А вивчає показ-ники д-сті п-ва та його стр-них підрозділів. Його ще наз-ють техніко-ек. аналіз Для аналізу викор-ють дані первинного Б.О. та ін. джерела інф-ції.

Правильно вибрана стратегія в-ва і належні обсяги випуску п-ції забезп-ють бажаний обсяг реал-ції п-ції і відповідні масштабам цієї д-сті прибутки. Тому виробнича д-сть п-ва жорстко зумовлюється загальною ек. ситуацією, галузевими пропор-ціями і платоспроможним попитом населення. В процесі аналізу вироб-чої д-сті п-ва потрібно розглянути такі питання: а) якість планув-ня в-ва, напруженість і обгрунтованість планів д-сті як в цілому, так і по окремих вир-чих підрозділах, б)оцінка виконання планів вир-в, постачання й реал-ції п-ції, динаміки обсягів в-ва, в) визначення осн. факторів, що впливали на загальні обсяги в-ва протягом останніх років і зокрема у звітному періоді,г) взаємозвязок і взаємообумовленість показників обсягу в-ва, реал-ції, асортименту , якості, виробів, д)виз-нач-ня внутрігосп. Резервів зроста-ння обсягів випуску п-ції і реал-ції, а також розробка заходів їх викор-ня.

6. Оперативний ек аналіз, його сутність і значення.

Оперативний Е.А. проводиться безпосередньо в ході госп. д-сті або слідом за її здійсненням з метою оперативного впливу на техніко-ек. показники п-ва і його стр-них підрозділів. При цьому осн. інф-цію для аналізу постачає оперативний облік, що включає пасивне очіку-вання звітних даних. Намагання поєднати проведення аналізу з про-цесом в-ва з відносно невели-кими вир-чими етапами (доба, тиждень) зумовлюється потребами активізації ек. роботи, включення аналізу в с-му опер. упр-я п-вом . Отже завданням опер. аналізу є не лише виявлення негативних явищ, а й сприяння їх своєчасному виправленню протягом певного періоду, що дає змогу реально поліпшити кінцеві наслідки роботи п-ва. Інф-ю для опер аналізу в основному отримують каналами автоматизованих с-м упр-я і оброб-ляють із застосуванням стандартних програм на персональ-них компюте-рах. Незважаючи на великі технічні можливості компю-терних с-м в опер. аналізі свідомо звужують коло питань, проблем і показників робо-ти, а звідси і зменшують обсяг інф-ції, яку збирають. Проте таке обме-ження безпосередніх обєктів аналізу не повинне погіршити якість вис-новків і рекомендацій, зменшити їх цінність дляя упр-я.

Роз-к опер аналізу їз самого початку зумовлювався вимогами поточного упр-я, тому він щільно примикає до науки її практики упр-я.

7. Класифікація факторів і резервів, її значення для управління.

Фактор – це рушійна сила б-я процесу, яка визначає х-р явища і результат. Класифікація факторів являє собою розподіл їх по групам в залеж-сті від їх загальних ознак. Заборгованість точки зору впливу на результати госп д-сті вони поділяє-ться на: основні та другорядні, внутрішні і зовнішні, обєктивні і субєктивні , загальні і специфічні , постійні і змінні, екстенсивні і інтенсивні. До осн. факторів віднос-ся ті, які здійснюють вирішальний вплив на результативний показник. Другорядні ті, які не здійснюють вирішального впливу на результати госп д-сті в даних умовах. Внутрішні і зовнішні фактори, ті, фактори які залежать і не залежать від д-сті даного п-ва. Зовнішні фактори : зміна в галузі спеціалізації і виробничої кооперації.Для пра-вильної оцінки д-сті п-ва фактори необх-но розділити на обєктивні і субєктивні Обєктивні не залежать від волі і бажання людей, п-в. Фак-тори можуть поділятись на загальні і специфічні. До загальних віднос-ся фактори, які діють у всіх галузях ек-ки. Специфічні це, ті які діють в умовах окремої галузі п-ва. За терміном впливу на результати в-ва розрізняють сталі і змінні фактори. Сталі впливають на досліджуване явище безперервно на протязі всього часу. Вплив змінних факторів проявляється періодично. Екстен-сивні фактори ті, які повязані заборгованість к-ним, а не якісним приростом результативного показ-ника. Інтенсивні х-ть ступінь зусиль, складності праці в процесі в-ва . Якщо при аналізі ставиться мета виміряти вплив кожного фактору на результат госп д-сті, то їх розді-ляють на к-сні і якісні, складні і прості, прямі і опосередковані, вимірюваня і не вимірювані. Резерв –запас матер. ресурсів. Резерви класифік-ся за різними ознаками: 1) за просторовою ознакою виділяють: внутрішньогоспод-ські, галузеві, ре-гіоальні, загальнодержавні. а) до внутрігоспод. віднос-ся ті, які виявляються і м. б. Викор-ні лише на досліджуваному п-ві. До них віднос-ся втрата роб часу і матер. ресурси через низький рівень орг-ції і технології в-ва, б) галузеві-це, ті які м.б. виявлені на рівні галузі в) регіональні м.б. виявлені і викор-ні в межах географічного регіону г) до загальнодержавних можна віднести ліквідацію диспропорцій в роз-ку різних галузей в-ва, зміна форм власності, с-ми упр-я націон. ек-кою. 2. За ознакою часу резерви діляться на а) невикористані –це втрачені можливості підвищеня ефективності в-ва відносно плану або досягнень науки і попереднього досвіду за минулі проміжки часу, б) поточні резерви-можливості покра-щення результатів госп д-сті, які м. б. реал-ні на протязі найближчого часу, в) переспективні розраховані на довгий час. Іх викор-ння повяза не зі значними кап. вкладеннями, запровадженням досягнень НТП . Велике значення для орг-ції пошуку резервів має їх групування за стадіями життєвого циклу виробів. По цій ознаці резерви бувають на стадіях передвиробничої, виробни-чої, експлуатації і утилізації виробу. 3 за х-ром впливу на результати в-ва резерви діляться на а) екстенсивні , ті які повязані заборгованість використанням у в-ві додаткових ресурсів, б) інтенсивні, ті які повязані заборгованість найбільш повним і раціональним викор-ням наявного потенціалу,

4 за способом виявлення резерви діляться на наявні і приховані. До наявних віднос-ся резерви, які легко виявити по матеріалах Б.О. і звітності. До прихованих віднос-ся ті, які повязані заборгованість запровадженням досягнень НТП і які не були передбачені планом.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.