Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Эконом.Анализ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
221.18 Кб
Скачать

28. Аналіз немат-х оборотних коштів.

Немат-й актив - немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований (відокремлений від підпр-ва) та утримується підпр-вом з метою використання протягом періоду більше 1 року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує 1 рік) для вир-ва, торгівлі, в адміністр-них цілях чи надання в оренду ін особам.

У статті "Нематеріальні активи" в балансі відображ-ся вартість об'єктів, які віднесені до складу Н/А згідно з відповідними положеннями (стандартами). У цій статті наводяться окремо первісна та залишкова вартість Н/А а також нарахована у встановленому порядку сума зносу. Залишкова варт-ть визнач-ся як різниця між первісною вартістю і сумою зносу.

Важливим фактором покращення фін стану підпр-ва явл покращення оборотності коштів. Вивільнення частини нормованих оборот коштів приводить до вивільнення грош рес-ів, вкладених в запаси ТМЦ, і відповідно покращує платоспр-ть підпр-ва. Тому необх здійснювати аналіз оборотності обігових коштів. Методика такого аналізу полягає в порівнянні показників оборотності обігових коштів підпр-ва за поточний рік з аналогічними показниками за минулий. Т.ч. виявл-ся тенденції поліпшення або погіршення. Ця інф корисна для акціонерів, можливих інвесторів, потенційних покупців.

За данми балансу і звіту про фін рез-ти можна визначити такі показники оборотності обігових коштів, як оборотність в днях, коефіцієнт оборотності, тривалість 1 обороту в днях, коеф-т завантаження коштів в обороті.

Оборотність в днях (Од) – це число днів, протягом яких кошти заверш-ть повний кругообіг

Од=СО*Д/Т, де СО – середній залишок обігових коштів, Д – число днів у періоді, Р – оборот коштів за цей період.

Тривалість 1 обороту в днях Тоб:

Тоб=Соб*Т/Np, де Тоб - обіговість обор. засобів, Соб-середній залишок обор. засобів за аналізуємий період, Т-число днів аналізуємого періоду, N- виручка від реал-ції п-ції.

Коеф обіговості н/а х-є розмір обєму виручки від реал-ції п-ції в розрах-ку на 1 грн обор. засобів. Rоб=Np\Cоб. Ріст коеф обіговості одночасно показує число оборотів обор. засобів за аналізуємий період: Коб=Т\Тоб, Т-к-сть днів, Тоб-тривалість доного обороту в днях.

Коеф завантаження в обороті х-є суму обор. засобів, авансуємих на 1 грн. виручки від реал-ції п-ції: Кз=Чоб\Nр*100(коп), де Кз-коеф. завантаження засобів в обороті , 100-перевод гривнів в копійки. Чим менший коеф. завантаження тим ефективніше викор-ся обор. засоби.

29. Аналіз грош потоків підпр-ва.

Фін благополуччя підпр-ва багато в чому залежить від потоку грош коштів, що забезпеч-ть покриття їх зобов'язань. Грош кошти – це готіка, кошти на рах-х в банку та депозити до запитання. Рух грош коштів певного напрямку чи виду дія-ті назив-ть грош потоком. Розрізн-ть 2 осн види грош потоків: звичайний (всі суми різняться за величиною) та ануїтет (всі суми рівновеликі). Виділяють 3 осн види аналізу грош потоків:

попередній – здійсн-ся на стадії укладання договорів (контрактів). Особливо старанно аналіз-ся інвестиц проекти і лізингові контракти. По ним здійсн-ся послідуючий (ретроспективний) аналіз. Ретроспективний і перспективний аналізгрош потоків здійсн-ся в цілому по підпр-ву з метою вивчення їх динаміки, можливостей внутр фін-ня, визначення перспективної плат-ті.

Коеф-т грош потоків фокусує свою увагу на витратах грошей як найліквідн з активів і визначає кільк-ть днів, яку можна покрити проектом за рах-к власних грош надходжень:

КГП=гроші та еквівалент + рах-ки до отримання/річна потреба в грошах

Крім того аналіз може бути як внутр, так і зовн. Для останнього інформаційною базою виступає форма №1, №2 і особливо "Звіт про рух грош коштів". Останній склад-ся на основі м-ду потоку грош коштів і який дає відповідь на питання про вміння підпр-ва розпоряджатися коштами. За умов відсутності звіту про грош потоки та його аналогів рух грош потоків може бути визначений розрах-м шляхом за допомогою прямого чи опосередкованого методів. Прямий використ-ся при внутр аналізі. Його суть полягає в прямому співставленні надходжень ГК та їх вибуття. Прямий метод спирається на розрах-к прибутку (виручка від реаліз прод, аванси отримані та ін) і відтоку (оплата рах-ів постач-ів, повернення отрим короткост кредитів і позик і ін) грош коштів, т.б. вихідним елементом явл виручка. Непрямий грунтується на ідентифікації та обл операцій, які пов'язані з рухом грош засобів, і послідовному коригуванні чистого приб, т.б. вихідним елементом виступає прибуток. Другий м-д використ-ся в основному при зовн аналізі.

30. Аналіз комплексних статей витрат у с\в п-ції.

До комплексних витрат на обслуго-вування в-ва і упр-я аналіз-ся за 3-ма показн-ми:

-витрати на утримання і експл-цію устаткув-ня,

-загальновироб витрати ,

-загальногосп. витрати.

Витрати на утримання і експл-цію устаткув-ня аналіз-ся з урах-ням то-го, що до складу цих витрат входять як витрати що повністю залеж-ть від обсягу в-ва п-ції ( на експ-цію устат-кув-ня, знос МШП, трансп. витрати повязані з внутрішньовир. переміще-нням вантажів), такі що зовсім не залежать від нього. Специфічно у цьому плані розглядається залеж-ність від обсягу в-ва витрат на поточний кап ремонт, середній ремонт устаткув-я та ін. витрат повя-заних з його поліпшенням. При аналізі витрат на утримання і експл-цію устаткув-ня доцільно вважати що витрати на його поліпшення на 50% залежать від завантаженості, т.б обсягу в-ва. Коеф залеж-сті цих витрат, а також інших витрат на утримання і експл-цію устаткув-ня слід диференціювати, виходячи з конкретних умов роботи п-ва, д-сть якого анал-ся. До витрат на утрима-ння і експл-цію устаткув-ня віднос-ся слід статті: амортиз-я устаткув-ня і трансп. засобів, витрати на експ-ю, ремонти та ін витрати на поліпшення устаткув-я, внутрішньо-вироб. переміщення вантажів, знос МШП.

При аналізі загальногосп. витрат і загальногосп. витрат прийнято вважати, що вони практично не залежать від обсягу в-ва і реал-ції п-ції. Тому в основу висновків про стан цих витрат та їх вплив на с\в п-ції кладеться зіставлення планових і звітних показ-ків про видатки за окремими статтями. Статті загально-вироб витрат: утримання апарату упр-я і дільниць; утримання іншого цехового персоналу; відрахування до загальнодерж цільових фондів; амортиз-я вир-чих будівель; поточ-ний і кап ремонт ті ін витрати на поліпшення будівель; вартість МЦ, енергоносіїв, МШП, списаних на загальновироб потреби.

Статті загальногосп. витрат: утри-мання апарату упр-я п-ва, відрах-я до загальнодерж. цільових фондів , витрати на відрядження, % за кредит, послуги сторонніх орг-цій, знос НА, непродуктивні витра-ти, списані на загальногосп.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.