Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Эконом.Анализ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
221.18 Кб
Скачать

1. Суть ек. ан. та його зміст.

2. Фактори і резерви як категорія Е.А.

3. Планування та етапи аналіт роботи на п-ві.

4. Узагальнення в Е.А., оформлення і використання ре-зультатів узагальнення інф-ції.

5 Внутрішньогосп. Е.А. , його сутність і значення.

6. Оперативний ек аналіз, його сутність і значення.

7. Класифікація факторів і резервів, її значення для управління.

8. Аналіз динаміки обсягу реал-ної п-ції і послуг.

9 Аналіз прибутку від реа-ції п-ції.

10. Аналіз забезпеч-сті п-ва труд ресурсами.

11. Аналіз платоспроможності п-ва.

12. Аналіз викор-я матер. ресурсів.

13. Аналіз використання О.З.

14. Аналіз коштів підпр-ва і основних джерел їх надходження.

15. Аналіз складу і стр-ри О.З.

16. Осн. резерви зростання обсягу реал-ції і прибутку на п-ві.

17. Аналіз рентабельності і ділової активності.

18. Аналіз фін. стану.

19. Аналіз с\в п-ції по статях витрат.

20 Аналіз прод-сті праці (ПП). Розрах-к впливу ПП на обсяг в-ва.

21. Аналіз складу і стр-ри майна п-ва.

22. Аналіз фін. стійкості п-ва.

23. Аналіз дебіторської і кредиторської заборг-ті.

24. Аналіз матер. витрат у с\в п-ції.

25. Аналіз витрат на з\п у с\в.

26. Аналіз обіговості обор. коштів.

27. Аналіз забезпеченості п-ва матер. ресурсами.(МР)

28. Аналіз немат-х оборотних коштів.

29. Аналіз грош потоків підпр-ва.

30. Аналіз комплексних статей витрат у с\в п-ції.

31. Аналіз позавиробничих витрат.

32. Аналіз с/в видів та 1 п-ції.

33. Аналіз с\в по елементах витрат.

34. Методи елімінування, їх х-ка та сфера застосування.

35. Аналіз ліквідності балансу п-ва.

36. Аналіз забезп-сті п-ва О.З.

1. Суть ек. Ан. Та його зміст.

Аналіз – це метод пізнання явищ, предметів та процесів шляхом розчленування на складові частини, що дозволяє проникнути в глибинну сутність досліджуваного процесу, зрозуміти взаємозвязок між окреми-ми частинами та явищами в цілому, залежність його від різних факторів. Аналіз повязаний з активними спри-йняттям людиною реальної дійснос-ті. Зворонтьою стороною є синтез. Синтез- це метод пізнавання явищ предметів і явищ, процесів шляхом обєднання їх складових частин в єдине ціле. Аналіз і синтез являють собою діалектичну єдність. Вони є засобами пізнання господ. д-сті. Роль економ. аналізу в системі як дисципліни можна показати опосе--редковано через його місце в с-мі упр-я. Науково обгрунтоване упр-я н\г та окремимим його галузями, п-вами не можливе без знання ек.зако-нів, механізму їх дії та використання їх у практиці господарювання.

Зміст аналізу, як науки витікає з тих завдань, які він виконує:

-перевірка обгрунтованості, опти-мальності і реальності бізнес-планів (критеріальних значень показників),

-оцінка ступеня виконання бізнес-планів (зміни критеріальних значень показників),

-встановлення та вимір впливу окремих факторів на показники д-сті п-ва, яке досліджкється ,

-зясування причин, які зумовлюють вплив окремих факторів ,

-визначення резервів в-ва,

-напрацювання заходів спрямованих на мобілізацію встановлених резер-вів ,

-контроль за їх ходом впровадження заходів, спрямованих на мобілізацію резервів в-ва.

2. Фактори і резерви як категорія е.А.

Понятійний аппарат Е.А. включає специфічні категорії, що несуть головне змістове навантаження: ре-сурси, фактори , причини, резерви в-ва. Ресурси – це матеріальні умови існування і роботи п-в. Ресурси є : -природні, -виробничі, -інтелек-туальні , -фінансові, -валютні.

Головна класифікація ресурсів:-трудові , -ресурси осн. засобів, -фон-ди і матер. ресурси. Головний ресурс -це простір, земельна площа і час. Ресурси м. б. Вихідні, природні штучні. В процесі в-ва ресурси по-чинають взаємодіяти один з одним. Ці взаємодії мають форму :фактори, чинники-своєрідні ланцюги між окремими ресурсами. Фактор- це рушійна сила б-я процесу, явища, яка визначає х-р явища і результат. Отже, на в-ві мають місцн причи-нно-наслідкові звязки, а отже і фак-тори, виявлення, вимір і вивчення яких є важливе завдання Е.А. Фактори класифікують згідно з певними ознаками відповідно до простих елементів праці :трудові і мате-ріальні. Фактор-попередник виник-нення резервів в-ва. Мат. рес. в процесі в-ва можуть викор-сь частково (неповністю), а отже втрата частини ресурсів фор-мує поняття резерви в-ва. Резерв-запас ресурсів, який свідомо не вит-рачається і підтри-мується на певному рівні як засіб, що забезпечує надійність і безперервність роботи б-я с-ми . Резерв- це невикористана, згаяна можли-вість чогось (покра-щення якості, підвищення обсягу в-ва, одержання прибутку) Резерви мають свою класифікацію: а) за міс-цем утворе-ння: галузеві, регіональні, загаль-нодержавні, б) за простими момен-тами процесу праці, в) за способом виявлення: явні і неявні, г) за стро-ками використання, в) за напрям-ками мобілізації.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.