Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Эконом.Анализ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
221.18 Кб
Скачать

3. Планування та етапи аналіт роботи на п-ві.

Аналіт. робота на п-ві починаєтться з планування. Планування є першим елементом орг-ції. Розрізняють план аналіт роботи та план конкретного аналізу. План аналіт. роботи склад-ся на рік з розбивкою по кварталах: вказуються розділи госп. д-сті та обєкти, які включені в план періо-дичного контролю, терміни прове-дення, відповідальні виконавці, технічні засоби й джерела інф-ції, які необх-ні для аналізу. В плані конкретного аналізу, який склад-ся відповідно до плану аналіт роботи, розділи та обєкти аналізу деталі-зують по конкретних виконавцях, визнач-ся мета та завдання, розробл-ся необх-ні методики розрах-ку впливу конкретних факторів, дослід-жується їх взаємозвязок, розробл-ся таблиці, схеми, графіки, зведення, узагальнення резервів та резельтатів аналізу. До аналіт. роботи залуч-ся працівники технічних, технолог-них та ін. служб, які працюють під керівництвом аналітиків.

Етапи аналіт роботи :

1.попередній етап: здійснюється вибір обєкта аналізу, вивчаються матеріали попередніх аналіт. Дослід-жень та ін. перевірок, визнач-ся мета й напрям використання результатів аналізу, розробл-ся програма, ка-лендарний план та роподіл-ся ф-ції серед виконавців, визнач-ся джерела інф-ції, розробл-ся макети аналіт. таблиць, графіків, схем і методичні вказівки до їх складання, до розрах-ків впливу окремих факторів.

2. основний етап передбачає збір, відбір, класифікацію джерел інф-ції перевірку їх доброякісності, ство-рення допоміжної інф-ції, попереднє ознайомлення з показниками, скла-дання аналіт таблиць та аналітичну їх обробку, розрах-к впливу факто-рів визнач-ня кола взаємодіючих факторів та встановлення причин , які зумовлюють вплив окремих факторів, їх взаємозвязку та взаємозалежності, встановлення та обрахування резервів підвищення ефективності в-ва

3.на заключному етапі дається узагальнююча оцінка д-сті, узагаль-нюються та оформл-ся результати аналізу, підрахов-ся зведені резерви в-ва. Розробл-ся пропозиції щодо їх використання, видаються розпорядчі акти по результатх аналізу, прово-диться обговорення їх у колективі та здійснюється контроль за вокона-нням вимог розпорядчих док-тів. Узагальнення результатів Е.А. є його кінцевим результатом і офомл-ся у вигляді аналіт. записки чи звіту.

4. Узагальнення в е.А., оформлення і використання ре-зультатів узагальнення інф-ції.

Узагальнення аналіт результатів є найбільш важливим етапом аналізу. Цей етап дозволяє синтезувати результ-ти госп д-сті в залежності від дії факторів, які її обумовлюють. Узагальнення аналіт. результ-тів забезпеч-ся сполученням аналізу з синтезом. Це надає можливість визначати величину впливу факторів на результати госп. д-сті. Одним із способів узагальнення аналіт результатів є визнач-ня змін рівня показни-ка за рах-к впливу позитивних і негативних факторів . При аналіт узагальненні важливо відпрацювати різні варіанти впливу факторів на результати госп д-сті та вибрати найбільш оптимальні. Це можливо за умов математичного моделюва-ння госп с-м. Найпростіші моделі господарчих с-м опираються на варіантний спосіб узагальнення аналіт результатів за яким фактори відбираються з декількох можливих варіантів і сполучаються в одному конструктивному варіанті. Формалізовано це має такий вигляд:

1 варіант У1=f (X11*X12*X13)

2 варіант У2=f (X21*X22*X23)

3 варіант У3=f (X31*X32*X33)

Конструктивний варіант У1=(X11*X22*X33)

Інф-ція узагальнення аналіт результатів систематизується і обробл-ся відповідно до програми аналізу,заноситиься в аналіт таблиці, відображ-ся у вигляді графіків та діаграм. Дані аналіт таблиць, графіків, діаграм слугують для аналіт записок. Аналіт записки обгрунтовують результати аналізу, визнач-ть напрямки та тенденції роз-ку госп д-сті, розкривають резерви підвищення ефективності господа-рювання. В заключній частині аналіт записки надаються конкретні пропо-зиції щодо напрямків усунення виявлених недоліків прокращення роботи господарства і викор-ня виявлених резервів, строків викона-ння завдань, відповідальних осіб. Аналіт записки можуть оформ-ся у вигляді актів або довідок про проведену роботу. Такої форми аналіт записки набувають у випадках, коли узагальнення аналіт результатів проводиться вищестоя-щими орг-ями Результати аналізу реал-ся через підготовку та видачу наказів і розпоряджень, в яких містятьмя найменування заходів, терміни початку та закінчення їх здійснення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.