Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
04.09.2019
Размер:
72.19 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ

Кафедра «БАНКІВСЬКА СПРАВА»

Робоча програма

економічної практики у комерційних банках

для студентів спеціальності 7.050105

Банківська справа”

«До друку у світ дозволяю»

Проректор з навчальної роботи М.Ф.СМИРНИЙ

Затверджено на засіданні

кафедри «Банківська справа»

Протокол № 1 від 11.09.01 р.

Укладач: доцент Титова Т.І.

Весь цифровий і фактичний матеріал,

бібліографічні зведення перевірено.

Написання одиниць відповідає стандартам

Луганськ, 2012

 1. Мета і завдання практики.

1.1. Мета практики – ознайомлення з основами організації діяльності комерційного банку чи його установи (далі – банку), структурою і функціями окремих його підрозділів, закріплення і поглиблення знань, отриманих при вивченні дисциплін, пов’язаних з Основами банківської справи.

1.2. Завдання практики – одержати повне уявлення про банк ( філію): їх завдання і функції, клієнтську базу, порядок створення та реєстрації банків, банківських установ, реорганізації, припинення діяльності; надання їм банківських ліцензій та письмових дозволів на виконання окремих банківських операцій, структуру управління банківською діяльністю, банківську таємницю.

 1. Організація і керівництво практикою.

  1. Учбово-методичне керівництво практикою здійснюють викладачі кафедри «Банківська справа»

  2. Керівник практики від кафедри:

 • забезпечує високу якість проходження практики студентами, її відповідність навчальному плану і програмі;

 • організує консультування студентів із усіх питань щодо організації проходження практики, вимог до звіту, його структури, змісту, оформленню, захисту і т.п.

У цих цілях перед відходом студентів на практику проводяться спеціальні збори, на яких до них детально доводиться ціль, завдання і послідовність проходження практики, порядок написання і захисту звіту з практики й ін. питання, пов'язані з проходженням практики.

  1. Керівник практики від банку:

 • забезпечує належні умови для поглибленого засвоєння студентами програми практики, перевіряє засвоєння кожної ділянки практики;

 • здійснює своєчасне пересування студентів по робочих місцях відповідно до плану проходження практики, складеного на основі програми її проходження і погодженого з керівником практики від кафедри;

 • перевіряє складання студентом звіту, дає письмову оцінку проходження практики та звіту з неї.

  1. Послідовність проходження практики.

   1. Уважне ознайомлення з програмою практики.

   2. Ознайомлення з законодавчими, інструктивними й іншими матеріалами, що складають методичну основу для повного уявлення структурної побудови банку (філії банку), його функцій, завдань, організації проведення підготовчої роботи для проведення банківських операцій

   3. Відображення виконаної роботи і накопичених матеріалів до звіту в щоденнику.

  2. Робота над складанням звіту.

   1. Звіт про проходження практики повинний бути складений у послідовності, аналогічній програмі проходження практики, й оформлений відповідно до загальних вимог оформлення текстових документів. При цьому титульна сторінка звіту складається за формою:

   1. Звіт про проходження практики повинний відбивати всю роботу, яка виконувалась студентом під час практики.

   2. Звіт з практики складається за такою схемою :

 • у першій його частині міститься коротка характеристика установи банку, у якому відбулася практика, загальна характеристика внутрішніх документів, які регулюють її діяльність, структура управління банківською діяльністю;

 • друга частина звіту повинна містити зведення про конкретну роботу, виконану студентом у період практики відповідно до програми її проходження;

 • у третій частині звіту містяться матеріали самостійно виконаних студентом робіт – форми заповнених документів, допоміжні розрахунки і т.д.;

 • у висновку містяться свої побажання щодо проходження практики, своє бачення щодо удосконалення структури управління банківською діяльністю, наводиться список використаної літератури.

   1. Обсяг текстової частини звіту не повинний перевищувати 40 сторінок. Усі сторінки, включаючи додатки, варто пронумерувати і зшити. Звіт повинний бути написаний чіткою і діловою українською чи російською мовою і підписаний студентом. Готовий звіт перевіряється і підписується керівником практики від установи банку, підпис якого скріплюється печаткою.

Одночасно зі звітом з практики студент представляє на кафедру щоденник, у якому повинні бути заповнені всі необхідні розділи. У щоденнику наводиться виробнича характеристика студента з вказівкою оцінки його роботи, підписана керівником від банківської установи. Характеристика завіряється печаткою.

   1. Звіт з практики представляється на кафедру її керівнику, який спочатку перевіряє відносно його допуску до захисту: повноту, змістовність, правильність оформлення і т.п.

   2. Захист звіту полягає у виявленні ступеня самостійності його складання, а також ступеня засвоєння програми проходження практики. Оцінка захисту звіту повинна враховувати не тільки правильність і повноту відповідей студента на поставлені в процесі захисту питання, але і повноту і правильність оформлення самого звіту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.