Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КПУ.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
11.11.2018
Размер:
583.68 Кб
Скачать

Конституційно-правовий статус національних меншин, іноземців, біженців та осіб без громадянства

Ключова термінологія теми: національні меншини, правовий статус національних меншин, обов’язки національних меншин, іноземці ,особа без громадянства, режим перебування іноземців, імміграція, транзитний проїзд, біженець.

До національних меншин належать групи громадян України , які не є українцями за походженням, виявляють почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою.

Правовий статус національних меншин – це сукупність юридичних чинників, які обумовлюють і забезпечують збереження, існування і розвиток національних меншин як усталеної соціальної спільноти.

Згідно діючого законодавства національні меншини мають загальні права, які закріплені Конституцією та належать їм як громадянам України, та спеціальні права які належать їм як представникам усталеної соціальної спільноти: право брати участь у традиційних обрядах своїх народів; право обиратися або призначатися на рівних засадах на будь-які посади до органів законодавчої, виконавчої і судової влади, місцевого самоврядування тощо; право вільно обирати та відновлювати національність; право відзначати свої національні свята; право на національні прізвища, ім’я та по батькові; право на створення національних громадських об’єднань; право використовувати свою національну символіку; право сповідувати свою релігію; право вільно встановлювати і підтримувати зв’язки з особами своєї національності та їх громадськими об’єднаннями за межами України.

Крім обов’язків, які встановлені Конституцією України, Закон України „Про національні меншини” встановлює додаткові – обов’язок поважати мови, культуру, традиції, звичаї, релігійну самобутність українського народу та всіх національних меншин. Українська держава гарантує всім народам та національним групам забезпечення їх основних прав та обов’язків.

Іноземець - особа, яка не перебуває у громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав.

Особа без громадянства - особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином.

Іноземці та особи без громадянства мають ті ж права і свободи та виконують ті ж обов'язки, що і громадяни України. Окремо законодавство України встановлює користування наступними правами: право на інвестиційну та підприємницьку діяльність; право на трудову діяльність; право на відпочинок; право на охорону здоров'я; право на соціальний захист; право на житло; майнові та особисті немайнові права; право на освіту; право на користування досягненнями культури; право на участь в об'єднаннях громадян; право на свободу совісті; права у шлюбних і сімейних відносинах; пересування на території України і вибір місця проживання.

Іноземці та особи без громадянства є рівними перед законом незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять, інших обставин.

Якщо іноземною державою встановлено обмеження щодо реалізації прав і свобод громадянами України, Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про встановлення відповідного порядку реалізації прав і свобод громадянами цієї держави на території України. Це рішення набирає чинності після його опублікування. Воно може бути скасовано, якщо відпадуть підстави, за яких воно було прийнято.

Здійснення іноземцями та особами без громадянства своїх прав і свобод не повинно завдавати шкоди національним інтересам України, правам, свободам і законним інтересам її громадян та інших осіб, які проживають в Україні.

Іноземці та особи без громадянства можуть у встановленому порядку іммігрувати в Україну на постійне проживання або прибути для працевлаштування на визначений термін, а також тимчасово перебувати на її території.

Імміграція - це прибуття в Україну чи залишення в Україні у встановленому законом порядку іноземців та осіб без громадянства на постійне проживання;

Іммігрант - іноземець чи особа без громадянства, який отримав дозвіл на імміграцію і прибув в Україну на постійне проживання, або, перебуваючи в Україні на законних підставах, отримав дозвіл на імміграцію і залишився в Україні на постійне проживання.

Дозвіл на імміграцію надається в межах квоти імміграції (це гранична кількість іноземців та осіб без громадянства, яким передбачено надати дозвіл на імміграцію протягом календарного року). Курсант (студент) винен знати перелік документів який надається для отримання дозволу на імміграцію в Україну.

Відповідно до Конституції та Закону України "Про громадянство України" іноземці та особи без громадянства можуть набути громадянства України (натуралізуватися).

Іноземці та особи без громадянства не можуть обирати і бути обраними до органів державної влади та самоврядування, а також брати участь у референдумах.

На іноземців та осіб без громадянства не поширюється загальний військовий обов'язок, вони не проходять військову службу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України.

Іноземці та особи без громадянства можуть в'їжджати в Україну та виїжджати з України за дійсними паспортними документами. При цьому іноземці та особи без громадянства повинні одержати у встановленому порядку в'їзну візу, якщо інше не передбачено законодавством України. Порядок в’їзду та виїзду визначається Законом України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”

Транзитний проїзд іноземців та осіб без громадянства через територію України дозволяється за наявності у них транзитної української візи, проїзних квитків або інших документів, що підтверджують транзитний характер поїздки, якщо інше не передбачено законодавством України.

Транзитним проїздом вважається перебування в Україні в межах визначеного у проїзному квитку часу, а у разі відсутності квитка - терміну, фактично необхідного для перетинання території України на відповідному виді транспорту.

Транзитний проїзд автотранспортних засобів здійснюється тільки по дорогах категорії "М" і "А".

У разі вимушеної зупинки на території України у зв'язку з надзвичайними обставинами (стихійне лихо, хвороба, ремонт транспортного засобу тощо) за наявності документа, що підтверджує причину та тривалість затримки, органом внутрішніх справ іноземцю та особі без громадянства може бути продовжено термін тимчасового перебування в Україні для усунення обставин, що спричинили вимушену зупинку, та для виїзду з України.

Іноземці та особи без громадянства, які вчинили злочин, адміністративні або інші правопорушення, несуть відповідальність на загальних підставах.

За порушення іноземцями та особами без громадянства встановленого порядку перебування в Україні, тобто проживання без документів на право проживання в Україні або проживання за недійсними документами, недотримання встановленого порядку реєстрації або пересування і вибору місця проживання, працевлаштування, ухилення від виїзду після закінчення терміну перебування, а також за недотримання Правил транзитного проїзду через територію України до них застосовуються заходи відповідно до законодавства України.

Види відповідальності іноземців та осіб без громадянства які встановлюються за порушення законодавства України: Скорочення терміну тимчасового перебування в Україні; Видворення за межі України.

Іноземцям та особам без громадянства може надаватися притулок.

Біженець - особа, яка не є громадянином України і внаслідок цілком обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань, перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань.

Біженець не може бути висланий або примусово повернутий до країн, де його життю або свободі загрожує небезпека через його расу, віросповідання (релігію), національність, громадянство (підданство), належність до певної соціальної групи або політичні переконання.

Україна сприяє збереженню єдності сімей біженців. Закон України «Про біженців» визначає правовий статус біженця в Україні, порядок надання, втрати та позбавлення статусу біженця, встановлює державні гарантії їх захисту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.