Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Общая теория статистики (Учебное пособие) Грабовецкий .doc
Скачиваний:
77
Добавлен:
18.03.2016
Размер:
1.85 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

Вінницький державний технічний університет

Б.Є. Грабовецький

Загальна теорія статистики

Затверджено Ученою радою Вінницького державного технічного університету як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. Протокол №9 від 27.04.2001р.

Вінниця ВДТУ 2001

УДК 311

Г75

РЕЦЕНЗЕНТИ

О.В. Мороз, доктор економічних наук, професор

К.Д. Якимчук, доктор економічних наук, професор

В.В. Зянько, кандидат економічних наук, доцент

Рекомендовано до видання Ученою радою Вінницького державного технічного університету Міністерство освіти і науки Украни

Грабовецький Б.Є.

Г75 Загальна теорія статистики: Навчальний посібник. –

Вінниця: ВДТУ, 2001, - 147 с.

Навчальний посібник складений у відповідності з навчальною програмою курсу “Загальна теорія статистики”. Містить описання основних категорій і понятть теорії статистики як складової частини комплексної науки “Статистика”.

Детально подані такі методи статистики, як групування статистичних данних; апсолютні, відносні і середні статистичні величини; ряди динаміки; індекси, аналіз кореляції і регресії; вибіркові спостереження. Наведені приклади розв’язання типових задач, подані задачі до кожного розділу для самостійного розв’язання.

Розрахований на студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання.

УДК 311

© Б.Є. Грабовецький, 2001

Навчальне видання

Грабовецький Б.Є.

ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ СТАТИСТИКИ

Навчальний посібник

Оригінал-макет підготовлено автором

Редактор Скалацька О.Д

Підписано до друку

Формат 29,7421/4 Гарнітура Times New Roman

Друк різографічний Ум.друк.арк..

Тираж 75 прим.

Зам. №

Віддруковано у комп’ютерному інформаційно-видавничому центрі Вінницького державного технічного університету

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, ВДТУ,ГНК, 9-й поверх

Тел. (0432) 44-01-59

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА…………………...………………………………………. 6

РОЗДІЛ 1 ПРЕДМЕТ І МЕТОД СТАТИСТИЧНОЇ НАУКИ……. 7

1.1 Предмет статистики……………………………………………….. 7

1.2 Метод статистики…………………………………………………. . 8

1.3 Категорії, поняття і тарміни статистичної науки………………… 9

Питання для самоконтролю…………………………………………. 10

РОЗДІЛ 2 СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ……………….. 11

2.1 Поняття і класифікація статистичних спостережень…………….. 11

2.2 Планування статистичного спостереження………………………. 14

2.3 Помилки статистичного спостереження та методи

їх усунення………………………………………………………….. 16

Питання для самоконтролю…………………………………………. 17

РОЗДІЛ 3 ЗВЕДЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ

ДАНИХ……………………………………………………… 17

3.1 Поняття та види зведення………………………………………….. 17

3.2 Поняття, види і правила побудови статистичних групувань……. 19

3.3 Вторинне групування………………………………………………. 24

Питання для самоконтролю…………………………………………. 26

Задачі…………………………………………………………………. 26

РОЗДІЛ 4 АБСОЛЮТНІ І ВІДНОСНІ СТАТИСТИЧНІ

ВЕЛИЧИНИ……………………………………………….. 28

4.1 Поняття і види абсолютних величин……………………………… 28

4.2 Поняття, види та методи обчислення відносних величин………. 31

Питання для самоконтролю………………………………………… 33

Задачі………………………………………………………………… 33

РОЗДІЛ 5 СЕРЕДНІ ВЕЛИЧИНИ І ПОКАЗНИКИ ВАРІАЦІЇ..… 37

5.1 Статистична середня та її суть…………………………………….. 37

5.2 Види середніх величин і способи іх обчислення………………… 38

5.3 Вибір виду середньої………………………………………………. 39

5.4 Мода і медіана ……………………………………………………… 43

5.5 Поняття і показники варіації………………………………………. 45

Питання для самоконтролю…………………………………………. 52

Задачі…………………………………………………………………. 53

РОЗДІЛ 6 РЯДИ ДИНАМІКИ………………………………………... 58

6.1 Поняття та види рядів динаміки…………………………………… 58

6.2 Правила формування рядів динаміки……………………………... 60

6.3 Статистичні характеристики рядів динаміки…………………….. 61

6.4 Основні тенденції динамічного ряду та методи їх виявлення…... 67

6.5 Статистичне вивчення сезонних коливань……………………….. 70

Питання для самоконтролю…………………………………………. 72

Задачі…………………………………………………………………. 72

РОЗДІЛ 7 ВИБІРКОВЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ……………………… 76

7.1 Поняття і теоретичні основи вибіркового спостереження………. 76

7.2 Схеми і способи відбору одиниць із генеральної сукупності…… 78

7.3 Середня і гранична помилки вибірки……………………………... 80

7.4 Визначення необхідної чисельності вибірки……………………... 86

7.5 Способи розповсюдження результатів вибіркових

спостережень на генеральну сукупність………………………….. 88

Питання для самоконтролю………………………………………… 88

Задачі…………………………………………………………………. 89

РОЗДІЛ 8 ІНДЕКСИ…………………………………………………… 92

8.1 Визначення, класифікація і правила побудови індексів…………. 92

8.2 Середні індекси……………………………………………………… 101

8.3 Індекси середніх величин………………………………………….. 104

8.4 Ланцюгові і базисні індекси……………………………………….. 107

8.5 Індексний факторний аналіз……………………………………….. 109

Питання для самоконтролю…………………………………………. 118

Задачі………………………………………………………………..… 119

РОЗДІЛ 9 СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ………………………………………… 126

9.1 Задачі статистики у вивченні і вимірюванні зв’язків

Види зв’язків………………………………………………………... 126

9.2 Методи кореляції і регресії………………………………………… 128

9.3 Система параметрів і характеристик рівняння регресії………….. 131

9.4 Вирівнювання рядів динаміки. Часовий тренд…………………… 138

9.5 Непараметричні показники зв’язку……………………………….. 140

Питання для самоконтролю…………………………………………. 143

Задачі………………………………………………………………….. 143

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ………………………………………………. 146

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.