Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
оет словарь.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.11.2019
Размер:
141.02 Кб
Скачать

Зміст

1. Поняття "економіка": історія, розвиток у давньому світі

2. Хто ввів поняття терміну "Політична економія"?

3. "Економікс"- (продовжити визначення)

4. Структура предмету економічної теорії

5. Функції економічної теорії (перелічити, дати коротке визначення)

6. Підходи до методології вивчення економічної теорії

7. Методи діалектично-матеріалістичного підходу

8. Яку роль у творенні економічних категорій відіграє метод наукової абстракції

9. Економічний експеримент - це (продовжити визначення)

10. Економічна модель, величини, що задіяні в її побудові

11. Сутність економічного блага

12. Економічні і неекономічні блага

13. Блага індивідуальні і колективні

14. Потреби та їх класифікація

15. Корисність благ

16. Дати характеристику ресурсів, що використовуються для виробництва благ

17. Обмеженість ресурсів. Відносна і абсолютна обмеженість

18. Марксистська концепція класифікації факторів виробництва

19. Неокласична (маржиналістська) концепція факторів виробництва

20. Сутність виробничої функції

21. Альтернативна цінність блага

22. Характеристика кривої виробничих можливостей

23. Вартість вибору індивіда, суспільства

24. Сутність економічних законів. Назвати їх

25. Економічні закони загальні, специфічні

26. У чому проявляється закон зростаючих потреб

27. У чому проявляється закон економії часу?

28. У чому проявляється закон зростаючою продуктивності праці?

29. У чому сутність поняття "категорія" і які категорії породила ринкова економіка?

30. Економічна ситуація, економічна доктрина, економічна програма

31. Які види багатства у суспільстві виділяв Аристотель?

32. В чому бачили джерело багатства середньовічні мислителі ?

33. Сутність меркантилізму та його основні ідеї

34. Прибічники меркантилізму в Росії і Україні

35. Фізіократи та їх ідеї. Хто в Україні був прибічником фізіократії?

36. Чому А. Сміта вважають основоположником економічної науки?

37. В чому бачили джерело багатства суспільства класики А.Сміт, Д. Рікардо

38. Марксистський напрямок в економічній теорії. В чому заслуга Маркса?

39. Які постулати економічного аналізу були закладені неокласичною школою?

40. Чому видатні економісти XX століття вважають Дж.М.Кейнса вченим, що зробив "революцію у політичній економії""?

41. Чому сучасна економічна наука досить грунтовно розвиває інституціальний напрямок?

42. Дати визначення економічної системи. Що є підґрунтям для визначення систем?

43. Охарактеризувати традиційну економіку. Навести приклади її існування у сучасному світі

44. Формаційний підхід до визначення систем

45. Планова економіка (охарактеризувати командно-адміністративну)

46. Ринкова економіка

47. Змішана економіка

48. Охарактеризувати ліберальну модель ринкової економіки (на прикладі США)

49. Соціально-орієнтована ринкова економіка

50. Китайський шлях розвитку

51. Японська модель ринкової економіки

52. Шведська модель

53. Економічний зміст власності

54. Юридичний зміст власності

55. Власність і привласнення

56. Закони власності І привласнення

57. Право володіння, користування, розпорядження

58. Сутність приватної власності.

59. Сутність суспільної власності

60. Роздержавлення - шлях до якого типу економіки

61. Приватизація і реприватизація власності

62. Націоналізація, денаціоналізація власності

63. Найновіші тенденції у правах власності у сучасних найбільш розвинених країнах

64. Що сприяє розвитку тіньової економіки?

65. Суспільний продукт і стадії його руху

66. Форми суспільного виробництва

67. Чому при ринку вільної конкуренції виробництво стало носити суспільний характер

68. Чи було присутнє товарне виробництво при командно-адміністративній системі

69. Поняття "товарне виробництво" і "ринкова економіка" тотожні?

70. Сутність, функції закону вартості

71. Товар і його властивості

72. Охарактеризувати дві (на вибір) теорії вартості товару

73. Гроші: сутність, історія

74. Металістична теорія грошей.

75. Номіналістична теорія грошей

76. Кількісна теорія грошей

77. Закони грошового обігу

78. Золотий стандарт і його еволюція

79. Повноцінні гроші

80. Неповноцінні гроші

81. Функції грошей

82. Сутність інфляції

83. Повзуча, галопуюча Інфляція

84. Гіперінфляція. Навести конкретні приклади з економічного життя країн

85. Наслідки інфляції

86. Методи боротьби з інфляцією

87. Доходи у ринковій економіці. Заробітна плата: номінальна, реальна

88. Доходи від акціонерної власності. Акція, курс акції

89. Поняття економічної ренти. Земельна рента. Ціна землі

90. Капітал: сутність

91. Основний, обернений капітал

92. Постійний і змінний капітал

93. Основні фонди та їх зношуваність

94. Амортизація. Методи амортизації

95. Рух підприємницького капіталу (пояснити формулу)

96. Ким привласнюється додана вартість

97. Доход І прибуток підприємця

98. Норма прибутку. Формулу пояснити

99. Ринок: визначення, елементи

100. Види ринків

101. Спотовий, строковий ринки

102. Ринок досконалої конкуренції

103. Монополістична конкуренція

104. Олігополія

105. Монополія, форми монопольних об'єднань

106. Антимонопольне законодавство

107. Попит. Закон попиту. Детермінанти попиту

108. Пропозиція. Закон пропозиції. Детермінанти пропозиції

109. Ринкова рівновага

110. Еластичність попиту

111. Еластичність пропозиції

112. Переваги та недоліки ринкової економіки

113. Ринкова інфраструктура і її функції

114. Біржа: визначення, види

115. Основні біржові операції

116. Фондова біржа

117. Товарна біржа

118. Банки: визначення, види

119. Активні банківські операції

120. Пасивні банківські операції

 1. Поняття "економіка": історія, розвиток у давньому світі

Економіка (від грец éikos -. дім і nomos - закон, буквально - правила ведення господарства) - господарська діяльність (виробництво, розподіл, обмін і споживання товарів).

 1. Хто ввів поняття терміну "Політична економія"?

Політи́чна еконо́мія — наука, сферою інтересів якої є суспільно-економічні відносини, економічні закони, що складаються на різних щаблях розвитку людського суспільства в процесі виробництва, розподілу, обміну й споживанняматеріальних благ.Вивчає всю систему економічних відносин, їх єдність і взавємодіі з обмеженими продуктивними силами та політичними, ідеологічними та соціальними інститутами суспільства.Вона показує, як люди і суспільство мають здійснювати кінцевий вибір рідкісних ресурсів, як найкраще виробляти різні товари та послуги й обмінювати їх з метою максимального задоволення потреб людини. Ввів до наукового лексикону французький економіст Антуан де Монкретьєн.

 1. "Економікс"- (продовжити визначення)

Економікс - розділ економічної теорії, який концентрується на вивченні економіки ринкових відносин. В англійській мові термін був введений Альфредом Маршаллом [1]. Економічна теорія - дисципліна економічної науки. Являє собою теоретичне і філософське підставу економічної науки. Складається з безлічі шкіл і напрямків. Основне завдання економічної теорії - дати пояснення подій, що відбуваються в економічному житті за допомогою моделей дійсності, відобразити в собі реальну економіку.

 1. Структура предмету економічної теорії

Економічні категорії і закони утворюють складну субординовану систему. Одні категорії відбивають поверхневі явища, інші — більш глибинні процеси, треті виступають синтезом сутності і форм прояву тощо. Можна виявити вихідну категорію, з якої починається розгортання системи, основний закон, який відображає сутність системи і спрямованість її руху і т. ін. Пізнати економічну дійсність — означає теоретично її відтворити за допомогою системи економічних категорій і законів.

 1. Функції економічної теорії (перелічити, дати коротке визначення)

Теоретико-пізнавальна(розкриває зміст економічної теорії), прогностична, методологічна(використання економічних знань для здійснення досліджень у галузі соціології), практична(обґрунтуванні практичного застосування економічних законів для вирішення господарських завдань).

 1. Підходи до методології вивчення економічної теорії

Позитивна економічна теорія вивчає реальний стан господарства і те, як цей стан може змінюватися в результаті тих чи інших подій. Нормативна теорія будь-яка подія може оцінювати (говорити, добре це чи погано) з точки зору відповідності цього "​​ідеального" ​​стану. Прикладна економіка Економічна теорія вивчає господарство як би з боку. Прикладна економіка фірми - сукупність дисциплін, що визначають дії різних керуючих будь-якої фірми.

Методи діалектично-матеріалістичного підходу

Своїми словами: діалектично матеріальний підхід полягає в тому, що економічна модель будуватися в залежності від специфіки соціального життя.

 1. Яку роль у творенні економічних категорій відіграє метод наукової абстракції

Наукова абстракція як метод поглибленого пізнання дійсності ґрунтується на звільненні інформаційного матеріалу від випадкового, неістотного і виокремленні в ньому сталого, типового. Результатами застосування методу наукової абстракції, його продуктом є теоретичні абстракції, наукові поняття, категорії, економічні закони. Наукова абстракція дає можливість глибше зрозуміти дійсність, виокремити в досліджуваному явищі найголовніше, істотніше, позбутися другорядних обставин, що ускладнюють розуміння досліджуваного явища.

 1. Економічний експеримент - це (продовжити визначення)

Експеримент - форма пізнання об'єктивної дійсності, один з основних методів наукового дослідження, в якому вивчення явищ відбувається в доцільно вибраних або штучно створених умовах, що забезпечують появу тих процесів, спостереження яких необхідне для встановлення закономірних зв'язків між явищами.

 1. Економічна модель, величини, що задіяні в її побудові

Модель — це спеціально створений об'єкт, на якому відтворюються певні характеристики досліджуваного явища, а моделювання — це конкретне відтворення цих характеристик, що дає змогу вивчати можливу поведінку явища без проведення експериментів над ним. Величини: ВВП, споживання, інвестиції, зайнятість, процентну ставку, кількість грошей тощо.

 1. Сутність економічного блага

Економічне благо. Благо, що обмежене стосовно величини, яку потребують. Тому воно має розподілятися, звичайно, через призначення цін.

 1. Економічні і неекономічні блага

Блага - засоби, за допомогою яких задовольняються потреби є в розпорядженні суспільства в необмеженій кількості (повітря) – неекономічні, в обмеженій кількості – економічні.

 1. Блага індивідуальні і колективні

Суспільні блага - блага, що володіють наступними ознаками:

 ознака невиключення - практично неможливо виключити людину з кола споживачів даного блага

 ознака неконкурентність у споживанні - споживання блага однією людиною не зменшує можливостей споживання його іншим

 ознака неподільності - благо не можна розкласти на окремі одиниці

Це визначення добре ілюструється наступними прикладами:

 маяк, що направляє моряків вночі світить всім, до кого доходить його світло.

 забезпечена внутрішня і зовнішня безпека держави доступна всім, хто перебуває на її території.

До суспільних благ відносяться: оборона, безкоштовну освіту, загальнодоступне відвідування парків, музеїв і т.п.

 1. Потреби та їх класифікація

Потреба - це потреба особистості або суспільства в чому-небудь необхідному для підтримки життєдіяльності або розвитку.

У найбільш загальному вигляді потреби поділяють на матеріальні, духовні та соціальні.

На першому плані завжди стоїть задоволення матеріальних по-требностей - в їжі, одязі, житлі та ін Матеріальні товарами, так і послугами (ремонт автомо-Біля, консультація юриста.). Духовні потреби задовольняються в заняттях наукою, спокуса-ством, у здобутті освіти. У міру розвитку суспільства зростають можливості розширення і задоволення соціальних потреб, таких, що пов'язані з участю в колективній діяльності.

Класифікація А. Маслоу:

1) фізіологічні (їжа, питво і т. д.);

2) в безпеці (захист від болю, страху і т. д.);

3) в соціальних зв'язках (любов, участь в групах за інтересами);

4) самоповага (досягнення мети, визнання);

5) у самоактуалізації (реалізація здібностей і т. д.).

Згідно А. Маслоу, перші дві групи потреб належать до нижчого порядку, дві останні - до вищого. До тих пір поки не задоволені потреби нижчого порядку, не діють потреби вищого порядку.

Корисність благ

Корисність блага або товару - здатність її задовольняти які-небудь людські потреби.

Корисність блага тим вище, чим більшій кількості споживачів воно служить, чим настійніші і поширеніші ці потреби і чим краще і повніше воно їх задовольняє.

 1. Дати характеристику ресурсів, що використовуються для виробництва благ

Ресурси або фактори-сукупність різних елементів виробництва, які можуть бути використані в процесі створення благ і послуг.

Праця як фактор виробництва представлений фізичної або інтелектуальною діяльністю, спрямованою на виготовлення благ і надання послуг

Земля розглядається як природний чинник. Вона не є результатом людської діяльності.

Капітал Це різноманітні знаряддя праці, інструменти, механізми, приміщення, засоби зв'язку, шляхи сполучення та ін

Підприємницькі здібності - особливий вид людського капіталу представленого діяльністю по координації і комбінуванню всіх інших факторів виробництва з метою створення благ та послуг.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.