Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОЕТ методичка.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
16.05.2015
Размер:
742.91 Кб
Скачать

МНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Методичні вказівки

до вивчення дисципліни

“Основи економічної теорії”

для студентів напряму підготовки 0502 – Менеджмент

Вінниця ВНТУ 2007

Економічні відносини у суспільстві є первинними, базисними. Підвищений інтерес до них у сучасних умовах обумовлений необхідністю становлення в Україні, яка стала незалежною державою, економічної системи ринкового типу. Тому належне місце у підготовці фахівців вищої кваліфікації всіх спеціальностей повинні зайняти економічні знання.

Основи економічної теорії - одна з базових навчальних дисциплін. Без опанування теоретичних проблем економічного розвитку, засвоєння економічних категорій неможливо стати справжнім спеціалістом – банкіром або менеджером по персоналу, аудитором, або фахівцем по маркетингу, працівником податкової системи тощо. Сучасний фахівець повинен розумітись на тих явищах та процесах економічного життя,які його оточують, вміти з'ясовувати причини та бачити наслідки певних економічних подій, бути в змозі приймати адекватні рішення господарського та управлінського характеру.

Саме економічна теорія закладає наукові основи усіх економічних та управлінських дисциплін. Оволодіння основами цих знань допоможе успішно засвоїти такі курси як : "Макро - та мікроекономіка , " Економічна статистика", "Бухгалтерський облік", " Аналіз господарської діяльності ", "Основи аудиту", а також ряд правових дисциплін , що регулюють відносини у сфері економіки - " Правові основи підприємницької діяльності " , " Фінансове право", " Банківське право " та інші.

Пропонована методична розробка має на меті надати студенту в систематизованому вигляді інформацію для ефективного освоєння тем курсу. До кожної теми запропоновано перелік питань для обговорення на семінарському занятті, теми реферативних виступів, економічні категорії для оформлення їх у вигляді економічного словника, наведено питання для самоконтролю, а також питання для підготовки та здачі першого і другого колоквіумів та іспиту .

При розробці методичних матеріалів за основу взято програму з "Основ економічної теорії ", рекомендовану Міністерством освіти і науки України (2002р.) для підготовки бакалаврів, та робочу навчальну програму з даної дисципліни, затверджену кафедрою ММЕ і Вченою радою ВНТУ 29.04.04р., протокол № 9.

Запропонована Вашій увазі методична розробка підготовлена на кафедрі менеджменту та моделювання в економіці Вінницького національного технічного університету і узагальнює досвід викладання дисципліни " Основи економічної теорії " для студентів економічного профілю.

1. Робоча навчальна програма дисципліни

Теми лекцій та їх зміст

Номер лекції

Назва теми та її зміст

Об’єм (год)

Форма навчання

Триместр

денна

заочна

1

2

3

4

5

Модуль І

Тема 1. Вступ до курсу. Предмет і метод “Основ економічної теорії

1

Структура курсу, його роль в підготовці економістів.

Інформаційна база курсу, об'єм аудиторних занять, форми і організація самостійної роботи студентів.

Поняття економіки як системи економічних знань. Виникнення основ економічної теорії та її місце в системі економічних наук. Основні етапи розвитку економічної теорії. Економічні школи і течії.

Суспільство і економіка. Визначення предмету економічної теорії та його відмінність від конкретно-економічних наук, історії економічних вчень, мікро- і макроекономік, "економіксу".

Трактування предмета економічної теорії різними школами. Загальна характеристика буржуазно-класичного, дрібно­буржуазного і марксистського напрямів у економічній теорії. Основні течії сучасної світової економічної думки. Економічна думка в Україні.

Матеріальне виробництво – основа життя людського суспільства.

Економічні категорії та закони розвитку суспільства та їх об’єктивний характер.

Мета і функції економічної теорії. Методи дослідження соціально-економічних явищ та його складові елементи. Наукова абстракція. Аналіз і синтез. Кількісний і якісний аналіз, математичні методи в економічних дослідженнях. Поєднання логічного та історичного підходів до вивчення економічної теорії. Соціально-економічний експеримент. Практика.

Питання, які виносяться на СРС:

Основні течії сучасної економічної думки.

Література – основна : [1-17]

4

1

1

Тема 2. Процес суспільного виробництва, його фактори і результати

2

Поняття суспільного виробництва. Фази суспільного виробництва:

виробництво, розподіл, обмін, споживання. Матеріальне і нематеріальне виробництво. Виробнича і соціальна інфраструктура.

Основні фактори суспільного виробництва та їх взаємодія. Робоча сила. Засоби виробництва. Еволюція факторів суспільного виробництва. Економічні форми поєднання робочої сили і засобів виробництва та їх розвиток в сучасному цивілізованому суспільстві.

Ступені розвитку економічних систем. Технологічні способи виробництва. Проста кооперація. Мануфактура. Машинне виробництво.

Сучасний технологічний спосіб виробництва. Постіндустріальне суспільство. Науково-технічний прогрес. Еволюційні і революційні форми НТП. Науково-технічна революція: суть, основні риси і суперечності.

Природа і економічний прогрес. Екологізація виробництва. Збереження і відтворення природного середовища як показник прогресу.

Основні показники суспільного виробництва та їх загальна характеристика. Суспільний продукт та його структура. Валовий внутрішній продукт (ВВП). Валовий національний продукт (ВНП). Національний доход (НД). Національне багатство. Система національних рахунків (СНР).

Економічна і соціальна ефективність виробництва. Основні показники економічної ефективності виробництва.

Питання, які виносяться на СРС:

Система національних рахунків.

Література – основна : [1-17]

4

0,5

1

Тема 3. Економічні потреби та інтереси - рушійні сили соціально-економічного розвитку та прогресу

3

Потреби як мотив суспільного виробництва. Поняття потреб. Види потреб. Структура потреб як критерій оптимізації суспільного виробництва.

Закон зростаючих потреб, його суть та характер дії. Маркетингові методи дослідження потреб та їх вплив на розвиток матеріального виробництва.

Інтереси - спонукальний мотив економічної діяльності. Поняття інтересів. Групи економічних інтересів: особисті, колективні, загальнонародні. Відомчі економічні інтереси, регіональні (місцеві), національні, інтереси виробника і споживача, демографічних груп. Поточні і перспективні економічні інтереси. Корінні, першочергові і другорядні економічні інтереси. Економічні інтереси робітничого класу, селян, інтелігенції.

Суперечності економічних інтересів та проблеми їх розв'язання в умовах економічного розвитку України.

Література – основна: [1-17]

СРС

СРС

1

Тема 4. Людина в системі сучасного суспільного виробництва

4

Людина - основний фактор суспільного виробництва, елемент продуктивних сил, суб'єкт суспільних відносин і кінцева ціль виробництва.

НТП і зміна місця і ролі людини в суспільному виробництві. Основні напрямки впливу НТП на формування нової людини: прискорений ріст науково-технічної інформації; постійна зміна і удосконалення технічних засобів і систем технологічної обробки які приводять до підвищення професійної мобільності працівників; зростання ролі управлінських функцій в процесі сучасного виробництва; посилення ролі і значення морального обліку працівника.

Активізація людини і гуманізація виробництва: створення нормальних умов праці, технологічних систем, адекватних біологічній і соціальній природі людини.

Суспільне багатство як результат виробничої діяльності людини і розвитку НТП. Структура національного багатства, фактори його зростання.

СРС

СРС

1

Тема 5. Економічна система суспільства та власність

5

Поняття власності, її походження. Право та економічний зміст власності. Суб'єкти та об'єкти власності. Власність у системі виробничих відносин. Власність і управління.

Типи, види та форми власності. Усуспільнення виробництва й власність. Критерії ефективності форм власності.

Відносини власності в капіталістичному суспільстві. Особливості приватнокапіталістичної власності.

Питання, які виносяться на СРС:

Проблеми реформування власності в Україні.

Література – основна : [1-17]

2

1

1

Тема 6. Форми суспільного виробництва. Товарне виробництво

6

Форми суспільного господарства: натуральне господарство, товарна організація виробництва. Суть, умови виникнення та функції товарного виробництва. Товарне виробництво як основа ринкової економіки.

Товар і його властивості. Вартість і споживна вартість товару. Двоїстий характер праці, втіленої в товарі. Конкретна і абстрактна праця, втілена в товарах.

Вартість товару. Вартість, цінність, ціна. Основні етапи розвитку трудової теорії вартості /А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс/.

Величина вартості товару. Індивідуальна і суспільна вартість, суспільно необхідні затрати праці. Продуктивність і інтенсивність праці. Проста і складна праця.

Закон вартості та його функції. Теорія витрат виробництва. Теорія факторів виробництва /Ж. Б. Сей/. Австрійська школа граничної корисності /К. Ментер, Ф. Візер,

Є. Бем-Баверк/. Гранична продуктивність /Дж. Кларк/. Еволюція теорії граничної корисності та її сучасні трактовки. Вартість і ціна.

Питання, які виносяться на СРС:

Особливості товарного виробництва в сучасних умовах.

Література – основна : [1-17]

2

0,5

1

Тема 7. Гроші: суть та сучасні особливості. Інфляція

7

Розвиток форм вартості і поява грошей. Проста або випадкова, повна або розгорнута, загальна та грошова форми вартості. Відносна і еквівалентна форми вартості.

Виникнення, суть і функції грошей. Історія розвитку грошового обігу в Україні. Металічна і номіналістична теорія грошей. Теорія грошей К. Маркса. Кількісна теорія. Сучасний монетаризм. /М. Фрідмен/

Закони грошового обігу. Швидкість обігу грошей. Особливості функціонування паперових грошей в сучасних умовах. Кредитні гроші. Роль золота.

Інфляція: суть, причини, виникнення та загальні ознаки. Типи та види інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції.

Економічні, соціально-політичні та фінансові методи стабілізації валют. Грошові реформи:

їх суть, типи та спрямування. Сучасні проблеми конвертованості гривні.

Форми міжнародних грошей, їх суть.

Питання, які виносяться на СРС:

Соціально-економічні наслідки інфляції в сучасних умовах.

Література – основна : [1-17]

2

0,5

1

Тема 8. Ринок в системі суспільного виробництва. Конкуренція

8

Ринок як сфера товарного обігу. Поняття ринку. Об'єктивна необхідність і цілі переходу до ринку. Класична економічна теорія про роль ринку. "Невидима рука" А. Сміта. Неокласична теорія ринку /А. Маршал/.

Основні умови існування ринку. Повна самостійність суб'єктів господарювання. Вільні ціни. Стабільна фінансово-грошова система. Розвинута ринкова інфраструктура. Конкуренція. Шляхи переходу до ринку. Концепція переходу до ринку в Україні.

Функції ринку. Ринковий механізм в організації суспільного виробництва.

Види ринку. Критерії розмежування видів ринку: місце розміщення, розміри, ємність, ступінь зрілості ринкових відносин.

Структура ринку. Ринок споживчих товарів і послуг. Ринок засобів виробництва. Ринок науково-технічних розробок та ідей. Ринок капіталів, цінних паперів, праці та інформації.

Інфраструктура ринку та її елементи: біржі, банки, страхові, аудиторські, холдингові, брокерські компанії. Торгові будинки. Комерційні інформаційні центри. Аукціони. Ярмарки. Рекламні агентства.

Соціальні проблеми та наслідки переходу до ринку. Соціально-економічна конкуренції, її функції, основні форми та методи боротьби .

Питання, які виносяться на СРС:

Проблеми роздержавлення і приватизації в Україні при переході до ринку.

Література – основна : [1-17]

4

1

1

Тема 9. Підприємство і підприємництво в ринковій економіці

9

Підприємство – основна ланка народного господарства та суб’єкт ринкових відносин Основна мета діяльності підприємства. Функції підприємств та їх види. Принципи діяльності підприємства в умовах ринкового господарювання. Класифікація підприємств.

Виробничі фонди підприємства, їх структура та оборот. Моральне та фізичне зношення основних виробничих фондів. Амортизація.

Основні економічні показники ефективності діяльності підприємства. Витрати підприємства і суспільства. Собівартість продукції, її види та шляхи зниження. Прибуток підприємства, його використання.

Індивідуальне відтворення підприємства в умовах ринкової економіки. Маркетинг підприємства, його функції. Маркетингова діяльність підприємства. Менеджмент, його функції. Суб’єкти та об’єкти управління підприємством. Практичний менеджмент. Характерні риси сучасного менеджера.

Підприємництво як атрибут ринкової економіки. Загальні умови розвитку підприємництва. Суб’єкти і об’єкти підприємницької діяльності. Основні функції підприємця.

Форми організації підприємницької діяльності. Індивідуальне підприємництво. Фермерство. Малі підприємства, їх роль у розвитку ринкової економіки. Державна підтримка малого бізнесу.

Питання які виносяться на СРС: Спільне підприємництво, перспективи його розвитку в Україні.

Література – основна: [1-17]

2

1

1

Загалом

20

5,5

Модуль ІІ.

Тема 10. Підприємництво і капітал в ринковій економіці

10

Підприємство і капітал.

Первісне нагромадження капіталу. Особливості нагромадження капіталу в Україні.

Перетворення грошей у капітал. Загальна формула руху капіталу. Капітал як економічна категорія. Альтернативні теорії капіталу. Капітал і праця. Трудові відносини: сутність і структура. Наймана праця. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти.

Стимули та механізм підприємницької діяльності. Виробництво додаткової вартості.

Постійний та змінний капітал. Степінь експлуатації.

Кругооборот капіталу і його стадії. Функціональні форми капіталу. Оборот капіталу підприємства. Основний та оборотний капітал.

Виробництво і відтворення. Суть та фактори нагромадження капіталу.

Питання які виносяться на СРС:

Прискорена амортизація: роль та наслідки.

Література – основна : [1-17]

2

1

1

Тема 11. Особливості підприємницької діяльності та функціонування капіталу у різних сферах економіки

11

Економічні основи диференціації капіталу.

Витрати виробництва і прибуток промислового капіталу, норма прибутку.

Торговий капітал і торговий прибуток. Витрати обігу: чисті та додаткові.

Позичковий капітал і позичковий процент. Джерела позичкового капіталу та його особливості. Кредит як форма руху позичкового капіталу.

Аграрне виробництво – особлива сфера вкладання капіталу і праці. Відносини власності в сільському господарстві. Земельна рента та її форми: оренда землі, ціна землі.

Питання які виносяться на СРС:

Закон – тенденції норми прибутку до зниження.

Література – основна : [1-17]

2

0,5

1

Тема 12. Попит та пропозиція як елементи ринкових відносин. Ціноутворення

12

Суспільно-необхідні витрати праці і ціноутворення. Трудова теорія вартості К. Маркса. Інші теорії ціноутворення попиту і пропозиції, витрат виробництва, трьох факторів, граничної корисності. Сучасні теорії ціноутворення: неокласична теорія, теорія ціни, інформаційна теорія вартості Д. Белла.

Функції ринкової ціни. Види цін, їх роль в економічному механізмі ринку. Ціна виробництва. Монопольні ціни. Державні ціни. Політика цін при переході до ринку.

Економічна природа попиту та пропозиції і їх співвідношення. Фактори, що визначають попит і пропозицію на ринку.

Питання які виносяться на СРС:

Закон попиту, пропозиції та механізм його дії в ринковій економіці.

Література – основна : [1-17]

2

0,5

1

Тема 13. Фінансово-кредитна і податкова системи в ринковій економіці

13

Роль фінансової системи у становленні ринкових відносин. Фінанси як система грошових відносин, їх суть і функції. Суб'єкти фінансових відносин.

Структура фінансів. Фінанси підприємств. Загальнодержавні фінанси. Фінанси державного соціального страхування.

Державний бюджет та його структура. Бюджетний дефіцит, його причини, соціальні наслідки і шляхи подолання, місцевий бюджет, бюджет сім'ї та проблеми його формування.

Кредит, його суть та принципи організації. Форми кредиту. Кредитні заклади. Банківська система України. Національний банк України. Комерційні банки та їх види. Підприємницький прибуток і процент. Величина процента. Прибуток банку.

Роль фінансово-кредитної системи в підвищенні адекватності виробництва і реалізації соціальної політики.

Податки в системі ринкових відносин. Їх необхідність, суть, види та основні функції.

Податкова система та основні принципи її побудови.

Питання які виносяться на СРС:

Проблеми формування іпотечного кредиту в Україні.

Взаємодія податків: державних і місцевого органів.

Література – основна : [1-17]

4

0,5

1

14. Розподіл і формування доходів населення. Економічне становище трудящих

14

Суть, функції та принципи розподілу. Соціально-економічна природа необхідного продукту та закономірності його формування та розподілу. Принципи розподілу необхідного продукту.

Форми розподілу необхідного продукту. Суть і функції заробітної плати. Номінальна заробітна плата. Реальна заробітна плата. Види, форми і системи заробітної плати.

Основні напрями поліпшення оплати праці.

Суспільні фонди споживання.

Додатковий продукт і принципи його розподілу. Доходи від власності. Рентні доходи.

Показники економічного становища народу. Узагальнюючий показник життєвого рівня.

Формування первинних і кінцевих доходів населення. Сімейні доходи. Джерела формування сімейних доходів та їх використання.

Питання які виносяться на СРС:

Мінімальний і оптимальний споживацький бюджет. Сучасне економічне становище народу в різних країнах і в Україні: порівняльна характеристика.

Література – основна : [1-17]

2

0,5

1

15. Відтворення, циклічні коливання, економічний ріст та структурні зміни в економіці

15

Суть відтворення. Просте і розширене відтворення. Відтворення індивідуального і суспільного капіталу.

Сукупний суспільний продукт і його склад за вартістю і за натурально-речовою формою. Два підрозділи суспільного виробництва. Умови реалізації при простому і розширеному відтворенні.

Структурна політика. Характерні особливості відтворювальних пропорцій в Україні. Необхідність істотної структурної перебудови економіки. Вплив конверсії на структуру виробництва.

Відтворення робочої сили.

Економічний цикл і його фази. Матеріальна основа циклу. Марксистська теорія циклічного розвитку. Цикл відтворення і економічний ріст. Фактори і типи економічного росту. Національні та світові цикли. "Довгі хвилі" М. Д. Кондратьєва, їх сучасні трактування. Кейнсіанські і неокейнсіанські концепції циклу. Анти- циклічні методи державного регулювання економіки.

Відтворення та структурні зміни в економічному розвитку.

Національний дохід суспільства: суть, джерела і фактори його зростання. Розподіл, перерозподіл і використання національного доходу. Роль невиробничої сфери і державного бюджету в перерозподілі національного доходу.

Питання які виносяться на СРС: Співвідношення нагромадження і споживання в національному доході України.

Література – основна : [1-17]

2

1

1

16. Відтворення, зайнятість трудових ресурсів та система соціального захисту

населення. Безробіття

16

Відтворення робочої сили Система відтворення трудових ресурсів, її основні елементи. Законодавство України про зайнятість трудових ресурсів і соціальний захист трудящих. Проблеми якісного вдосконалення відтворення трудових ресурсів.

Ринок робочої сили як форма регулювання відтворення трудових ресурсів. Робоча сила як товар. Попит, пропозиція, ціна і конкуренція на ринку робочої сили.

Безробіття, його суть, форми та види. Теорія народонаселення Т. Мальтуса. Добровільне і вимушене безробіття. Кейнсіанське трактування безробіття.

Повна і ефективна зайнятість. Крива Філіпса. Неокласична концепція "природного" безробіття.

Соціальний захист безробітних. Правові заходи гарантування зайнятості. Основні напрями сприяння зайнятості, соціальна спрямованість державних заходів щодо подолання безробіття. Соціальні інвестиції держави і підприємств. Суспільні фонди споживання. Соціальне компенсування. Допомога у зв’язку з безробіттям. Благодійні фонди. Механізм індексації: заробітної плати, грошових виплат із суспільних фондів споживання, пенсій, стипендій. Податкова політика у комплексі заходів соціального захисту населення. Державна соціальна політика в Україні.

Література – основна : [1-17]

2

0,5

1

17. Державне регулювання ринкової економіки. Господарський механізм

17

Держава як суб’єкт економічної системи.

Суть та структура господарського механізму. Теоретичні погляди на роль держави в економіці та їх еволюція. Державне регулювання як складова частина господарської системи.

Економічні функції держави. Місце і роль держави в командній економіці. Економічні функції держави в сучасній ринковій економіці.

Система цілей державного макроекономічного регулювання.

Форми, методи та інструменти державного регулювання економіки. Правові, економічні та адміністративні методи. Прямі та непрямі методи. Фінансово-кредитне регулювання економіки. Бюджетно-податкова система як інструмент економічної політики держави. Антимонопольна політика держави.

Державний сектор та державне підприємництво як спосіб реалізації економічних функцій держави.

Питання які виносяться на СРС:

Основні напрями здійснюваних радикальних ринкових реформ в Україні. Вплив державного регулювання на конкурсно-ринкову систему розподілу суспільного продукту і споживання.

Література – основна : [1-17]

2

0,5

1

18.Особливості економіки перехідного типу

18

Криза та розпад адміністративно-командної системи і необхідність переходу економіки постсоціалістичних країн до ринкових відносин. Концепції переходу до ринкової економіки.

Зміст, чинники та риси перехідної економіки. Типи перехідної економіки. Формування інституційних та економічних умов переходу до ринку. Перехідні економічні системи: зміст і основні риси.

Особливості ринкової трансформації економіки України. Основні проблеми та суперечності перехідних процесів в Україні. Проблеми вибору національних, політичних і економічних пріоритетів. Проблеми національно-економічного управління і регулювання. Проблеми продуктивного та ефективного функціонування капіталу. Політика реформ та економічна безпека держави.

Література – основна [1-17]

СРС

СРС

1

19. Об’єктивні основи формування системи світового господарства. Проблеми інтеграції України у світове господарство

19

Всесвітнє господарство, його суть і етапи розвитку. Характерні риси всесвітнього господарства.

Особливості розвитку всесвітнього господарства на сучасному етапі.

Розвинуті країни світу, їх роль у економічному та соціальному прогресі людства.

Країни, що розвиваються, їх місце у всесвітньому господарстві. Особливості економічного ладу цих країн. Закономірності розвитку світового господарства.

Міжнародний поділ праці. Міжнародні економічні відносини, їх суть ї форми.

Міжнародна економічна інтеграція. Міжнародні економічні товариства та організації.

Світовий ринок. Міжнародна торгівля, її сучасні форми і структура.

Ринок капіталу. Міжнародний рух капіталу. Міжнародний кредит і ринок позичкового капіталу. Транснаціональні компанії.

Валютний ринок. Валютні відносини та валютні системи.

Міжнародні економічні відносини і платіжний баланс країни.

Проблеми інтеграції України у світове господарство.

Питання, які виносяться на СРС:

Проблеми економічної інтеграції в сучасних умовах.

Міжнародний поділ праці – основа сучасного світового господарства.

Література – основна : [1-17]

2

0,5

1

20. Економічні аспекти глобальних проблем

20

Глобальні проблеми як відображення загальносвітових процесів. Класифікація глобальних проблем.

Проблеми, що виражають взаємодію суспільства і природи, людини і суспільства.

Проблеми збереження цивілізації та поступового скорочення воєнних витрат. Конверсія ВПК та її соціально-економічне значення.

Екологічні проблеми: масштаби загрози і шляхи розв'язання.

Скорочення зон злиденності, голоду та хвороб. Забезпечення людства енергією і сировиною.

Міжнародне співробітництво у вирішенні загальнолюдських проблем.

Питання які виносяться на СРС:

Конверсія воєнного виробництва та її значення для розв’язання глобальних проблем.

Література – основна : [1-17]

2

1

1

Разом

42

12

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.