Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Smolsky_1tom.doc
Скачиваний:
684
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
46.52 Mб
Скачать

Будова та з’єднання кiсток гомiлки I стопи

Скелет гомілки утворюють великогомiлкова i малогомiлкова кiстки.

Великогомiлкова кiстка (tibia) - трубчаста кiстка, що має тiло та два наростки. Ближчий наросток розширений у поперечному напрямку i закiнчується присереднім та бічним виростками (condylus medialis et lateralis). На задньо-нижнiй поверхнi бічного виростка роздивiться малогомiлкову суглобову поверхню (facies articularis fibularis) для сполучення з головкою малогомiлкової кiстки. Зверху кожний виросток має ввігнуту верхню суглобову поверхню (facies articularis superior) для з’єднання з вiдповiдним виростком стегнової кiстки. Посерединi суглобової поверхнi є мiжвиросткове пiдвищення (eminentia intercondylaris), а на ньому - присередній та бічний мiжвиростковi горбки (tuberculum intercondylarе mediale et laterale). Спереду i ззаду вiд мiжвиросткового пiдвищення розмiщенi переднє та заднє мiжвиростковi поля (area intercondylaris anterior et posterior), до яких прикрiплюються хрестоподiбнi зв’язки колiнного суглоба (мал. 71).

Тіло великогомілкової кістки (corpus tibiae) за формою нагадує видовжену тригранну призму, що поступово звужується донизу. На ньому розрізняють три поверхні: присередню, задню й бічну (facies medialis, posterior et lateralis), що відділяються одна від одної присереднім, переднім та міжкістковим краями (margo medialis, anterior et interosseus). Передній край у верхньому відділі кістки починається від горбистості великогомілкової кістки (tuberositas tibiae), до якої прикріплюється сухожилок чотириголового м’яза стегна.

Дальший наросток великогомiлкової кiстки має майже чотирикутну форму, на його присередньому краї є спрямований донизу вiдросток - присередня кiсточка (malleolus medialis), на внутрiшнiй поверхнi якого розмiщується суглобова поверхня кiсточки (facies articularis malleoli), що присередньо продовжується в нижню суглобову поверхню (facies articularis inferior). Присередня поверхня дального наростка кiстки має невелику вирiзку з суглобовою поверхнею для з’єднання з малогомiлковою кiсткою – малогомiлкову вирiзку (incisura fibularis). Щоб вiдрiзнити праву великогомiлкову кiстку вiд лiвої, необхiдно ближчий наросток зорiєнтувати вгору, дальший наросток - вниз, горбистiсть i переднiй край – наперед, тоді присередня кiсточка вiдходитиме вiд присереднього краю дальшого наростка кiстки. У такому положеннi кiстки мiжкiстковий край на її тiлi завжди буде обернений назовнi: правої кiстки – праворуч, у лiвої – лiворуч.

Мал. 71. Кістки правої гомілки: а - вигляд спереду, б - вигляд сзаду:

1 - corpus tibiae;

2 - condylus medialis;

3 - condylus lateralis;

4 - eminentia inter-condylaris;

5 - tuberositas tibiae;

6 - margo anterior; 7 - malleolus medialis;

8 - caput fibulae;

9 - corpus fibulae; 10 - malleolus lateralis.

Великогомiлкова кiстка розташована на гомілцi присередньо, а малогомiлкова – збоку.

Малогомiлкова кiстка (fibula) - тонка, довга, розташована зовнi вiд великогомiлкової кiстки. На ближчому кінці її є головка (caput fibulae), вона стовщена, має вiдросток – верхiвку головки малогомiлкової кiстки (apex capitis fibulae), а на внутрiшнiй поверхнi - суглобову поверхню головки малогомiлкової кiстки (facies articularis capitis fibulae) для з’єднання з великогомiлковою кiсткою. Поступово головка тоншає i переходить у майже цилiндричну шийку малогомiлкової кiстки (collum fibulae).

Тiло малогомiлкової кiстки (corpus fibulae) за формою нагадує тригранну призму, яка скручена навколо поздовжньої осi. На тiлi покажiть присередню, бічну та задню поверхнi (facies medialis, lateralis et posterior). Останнi вiддiляються одна вiд одної переднiм, заднiм краями (margo anterior, posterior), присереднім гребенем (crista medialis). На присередній поверхнi проходить мiжкiстковий край (margo interosseus).

На дальшому наростку малогомiлкової кiстки є бічна кiсточка (malleolus lateralis), що має на присередній поверхнi суглобову поверхню кiсточки (facies articularis malleoli lateralis) для з’єднання з великогомiлковою кiсткою, на її заднiй поверхнi є ямка бічної кiсточки (fossa malleoli lateralis). Щоб вiдрiзнити праву малогомiлкову кiстку вiд лiвої, треба її тримати головкою догори, бічною кiсточкою донизу i в бік, так щоб ямка кiсточки була обернена назад i до середини. У такому випадку права малогомiлкова кiстка буде розташована праворуч вiд великогомiлкової кiстки, лiва - лiворуч.

Кiстки стопи (ossa pedis). Серед них виділяють заплеснові кістки, плеснові кістки і кiстоки пальцiв (фаланги; мал. 72).

Мал. 72. Кістки стопи, правої: а - вигляд зверху, б - вигляд з боку:

1 – talus;

2 – calcaneus;

3 - os naviculare;

4 - os cuboideum;

5 - os сuneiforme mediale;

6 - os cuneiforme intermedium;

7 - os cuneiforme laterale;

8 - ossa metatarsi;

9 - phalanx proximalis;

10 - phalanx media;

11 - phalanx distalis.

Заплеснових кісток (ossa tarsi) на стопi є сiм, які розмiщенi в два ряди. До проксимального ряду вiдносять надп’яткову та п’яткову кiстки, а до дистального - човноподiбну, кубоподiбну i три клиноподiбнi кiстки.

Надп’яткова кiстка (talus). У нiй розрiзняють тiло (corpus tali), шийку (collum tali) та головку (caput tali). На верхнiй поверхнi тiла є блок надп’яткової кiстки (trochlea tali) – для з’єднання з великогомiлковою та малогомiлковою кiстками. На бiчних поверхнях блока розташовуються, вiдповiдно, присередня та бічна кiсточковi поверхнi (facies malleolaris medialis et lateralis), до яких прилягають одноiменнi кiсточки. Вiд бічної частини тiла вiдходить бічний вiдросток надп’яткової кiстки (processus lateralis tali). На задньому вiдростку надп’яткової кiстки (processus posterior tali) проходить зверху вниз борозна сухожилка довгого м’яза – згинача великого пальця стопи (sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi). Ця борозна подiляє заднiй вiдросток надп’яткової кiстки на присередній та бічний горбки (tuberculum mediale et tuberculum laterale). Передню частину головки займає велика сферична суглобова поверхня для з’єднання з човноподiбною кiсткою. На нижнiй поверхнi тiла роздивiться передню, середню та задню п’ятковi суглобовi поверхнi (facies articularis calcanea anterior, media et posterior). Мiж середньою i задньою п’ятковими суглобовими поверхнями проходить борозна надп’яткової кiстки (sulcus tali; мал. 73).

Мал. 73. Права надп’яткова кістка:а - вигляд зверху, б - вигляд знизу:

1 - caput tali;

2 - facies articularis navicularis;

3 - collum tali;

4 - trochlea tali;

5 - facies superior;

6 - processus lateralis;

7 - tuberculum laterale (processus posterior tali);

8 - tuberculum mediale;

9 - facies articularis calcanea media;

10 - sulcus tali;

11 - facies articularis calcanea posterior;

12 - facies articularis calcanea anterior;

13 - processus posterior tali;

14 – sulcus tendinis m. flexoris hallucis longi.

П’яткова кiстка (calcaneus) є найбiльшою кiсткою серед заплеснових кісток. У середнiй частинi її верхньої поверхнi знайдiть борозну п’яткової кiстки (sulcus calcanei), яка разом з вiдповiдною борозною надп’яткової кiстки утворює пазуху заплесна (sinus tarsi). Спереду вiд борозни вздовж присереднього краю кiстки розмiщенi середня та передня надп’ятковi суглобовi поверхнi (facies articularis talaris media et anterior); за борозною - задня надп’яткова суглобова поверхня (facies articularis talaris posterior). За допомогою всiх цих поверхонь п’яткова кiстка з’єднується з надп’ятковою. У задньо-нижньому вiддiлi кiстки є п’ятковий горбок (tuber calcanei). На ньому розмiщенi присередній та бічний вiдростки (processus medialis et lateralis tuberis calcanei), до яких прикрiплюється дуже мiцний п’ятковий сухожилок (мал. 74).

Мал. 74. Права п’яткова кістка: а - вигляд з боку, б - вигляд зверху:

1 - tuber calcanei;

2 - sustentaculum tali;

3 - facies articularis сuboidea;

4 - facies articularis talaris posterior;

5 - facies articularis talaris anterior;

6 - processus lateralis tuberis calcanei;

7 - processus medialis tuberis calcanei;

8 - facies articularis talaris media;

9 – sul. calcanei.

На переднiй поверхнi п’яткової кiстки є кубоподiбна суглобова поверхня (facies articularis cuboidea), якою п’яткова кiстка з’єднується з кубоподiбною кiсткою. Вiд передньо-верхнього краю п’яткової кiстки з присереднього боку вiдходить короткий i товстий вiдросток - пiдпора надп’яткової кiстки (sustentaculum tali), пiд яким продовжується з надп’яткової кiстки уже вiдома вам борозна сухожилка довгого м’яза – згинача великого пальця. На бічній поверхнi п’яткової кiстки є малогомiлковий блок (trochlea fibulalis), пiд яким розташована борозна сухожилка довгого малогомiлкового м’яза (sulcus tendinis musculi fibularis longi).

Човноподiбну кiстку (os naviculare) вiдносять до другого ряду заплеснових кiсток. Знайдiть її серед кiсток стопи. Вона розмiщується з присереднього краю стопи мiж головкою надп’яткової кiстки і трьома клиноподiбними кiстками. У зв’язку з цим її задня суглобова поверхня ввігнута вiдповiдно до форми головки надп’яткової кiстки, а на переднiй – є три майже однаковi поверхнi для клиноподiбних кiсток. У присередній частинi нижньої поверхнi бачимо горбистiсть човноподiбної кiстки (tuberositas ossis navicularis).

Клиноподiбнi кiстки – присередня, промiжна та бічна (ossa cuneiformia mediale, intermedium et laterale) - розташованi мiж човноподiбною i I, II, III плесновими кiстками, з якими i з’єднуються.

Кубоподiбна кiстка (os cuboideum) розмiщується на бічному краї стопи мiж п’ятковою кiсткою i двома останнiми плесновими кiстками (IV, V). У мiсцях з’єднання цих кiсток є суглобовi поверхнi. Крiм того, на присередньому боцi розмiщуються суглобовi поверхнi для з’єднання з бічною поверхнею бічної клиноподiбної i човноподiбної кiсток. Бічний край вiльний, вiд нього починається борозна сухожилка довгого малогомiлкового м’яза (sulcus tеndinis musculi fibularis longi) i продовжується на нижню поверхню кiстки, де розташовується спереду вiд горбистостi кубоподiбної кiстки (tuberositas ossis cuboidei; мал. 75).

Плеснові кістки (ossa metatarsi). На кожнiй з п’яти цих кiсток розрiзняють основу (basis ossis metatarsi), тiло (corpus ossis metatarsi) та головку (caput ossis metatarsi). Перша плеснова кiстка вiдповiдає I пальцю (hallux), вона найтовща i найкоротша. Основа всiх плеснових кiсток майже плоскої форми. Розгляньте також тiла плеснових кiсток. За формою вони нагадують тригранну призму, викривленi до середини i дещо опуклi доверху. Головки всiх плеснових кiсток мають пiвкулясту форму i з’єднуються з основою проксимальних фаланг.

Кістки пальцiв стопи (ossa digitorum). Кожна з них, за винятком I, складається з проксимальної, середньої та кінцевої фаланг (phalanges proхimalis, media et distalis). У I пальця середньої фаланги немає. На кожнiй фаланзi розрiзняють основу (basis phalangis), тiло (corpus phalangis) i головку (caput phalangis). Кiнцевi фаланги замiсть головки мають горбистiсть (tuberositas phalangis distalis). Основи проксимальних фаланг мають суглобовi поверхнi у виглядi ямок i з’єднуються з головками плеснових кiсток. Головки проксимальних та середнiх фаланг за формою нагадують блок.

З’єднання кiсток вiльної нижньої кiнцiвки.

Колiнний суглоб (articulatio genus) є за будовою складним, утворений суглобовими поверхнями бічного та присереднього виросткiв стегнової кiстки, верхньою суглобовою поверхнею великогомiлкової кiстки i суглобовою поверхнею наколiнка та наколiнковою поверхнею стегнової кiстки (мал. 75-77). За формою це двовиростковий, двоосьовий суглоб, рухи в ньому вiдбуваються навколо лобової (згинання i розгинання) i вертикальної (обертання) осей.

З використанням вологих препаратiв вивчiть особливостi будови капсули колiнного суглоба. Звернiть увагу на те, що капсула починається дещо вище вiд краю суглобової поверхнi стегнової кiстки, спереду пiдiймається вгору вiд надколінкової поверхні, по бiчнiй поверхнi проходить мiж виростками та надвиростками, останнi залишаються за межами порожнини суглоба. Спереду прикрiплюється по краю суглобової поверхнi наколiнка. Знизу на великогомiлковiй кiстцi прикрiплюється по нижньому краю присереднього та латерального виросткiв. Спереду синовiальна перегородка утворює великий випин - наднаколiнкову сумку (bursa suprapatellaris), вона пiдiймається високо вгору мiж стегновою кiсткою i чотириголовим м’язом стегна. Суглобова капсула утворює ще ряд випинiв – синовiальних сумок, якi значно збiльшують порожнину суглоба. До найважливіших вiдносять: глибоку пiднаколiнкову сумку (bursa infrapatellaris profunda), розмiщену мiж зв’язкою наколiнка i великогомiлковою кiсткою. На переднiй поверхнi колiнного суглоба пiд шкiрою розташована переднаколiнкова пiдшкiрна сумка (bursa subcutanea prepatellaris). Крiм того, навколо капсули колiнного суглоба виникає ще чимало сумок бiля сухожилкiв м’язiв (камбалоподiбного, литкового, пiвперетинчастого, пiвсухожилкового, кравецького та iнших), якi мають одноiменну з м’язами назву.

Мал. 75. Колінний суглоб: а - вигляд спереду, б - вигляд сзаду:

1 - lig. collaterale tibiale;

2 - lig. collaterale fibulare;

3 - lig. patellae;

4 - retinaculum patellae madiale;

5 - retinaculum patellae laterale;

6 - lig. capitis fibulae anterius;

7 - lig. popliteum obliquum;

8 - lig. popliteum arcuatum.

Синовiальна перетинка покриває зсередини суглоба волокнисту претинку i утворює крилоподiбнi складки (plicae alares), якi починаються по боках i внизу наколiнка i розмiщуються в порожнинi суглоба. Найбiльшою є пiднаколiнкова синовiальна складка (plica synovialis infrapatellaris).

Колiнний суглоб вiдносять до комплексних суглобiв через наявнiсть у ньому менiскiв: присереднього та бічного (meniscus medialis et lateralis). Вони мають вигляд пластинок з волокнистого хряща, розмiщених мiж суглобовими поверхнями стегнової та великогомiлкової кiсток. Менiски пiвмiсяцевої форми, стовщенi назовнi до 6-8 мм i стоншенi вздовж присереднього краю, за рахунок їх поглиблюється суглобова западина. Переднi та заднi кiнцi менiскiв прикрiплюються до мiжвиросткового пiдвищення великогомiлкової кiстки .

Зв’язки колiнного суглоба подiляють на тi, що розмiщенi в порожнинi суглоба, i тi, що розташовуються поза нею. До першої групи зв’язок належать передня та задня схрещенi зв’язки, поперечна зв’язка колiна i менiсково-стегновi зв’язки передня та задня. Передня схрещеа зв’язка (lig. cruciatum anterius) починається вiд присередньої поверхнi бічного виростка стегнової кiстки i прикрiплюється до переднього мiжвиросткового поля великогомiлкової кiстки.

Мал. 76. Колінний та міжгомілковий суглоб, правий, суглобова капсула видалена: а - вигляд спереду, б - вигляд сзаду:

1 - lig. collaterale tibiale;

2 - lig. collaterale fibulare;

3 - lig. patellae;

4 - lig. cruciatum anterius;

5 - lig. cruciatum posterius;

6 - lig. transversum genus;

7 - lig. capitis fibulae posterius;

8 - meniscus medialis;

9 - meniscus lateralis.

Задня схрещена зв’язка (lig. cruciatum posterius) починається вiд бічної поверхнi присереднього виростка стегнової кiстки i прикрiплюється до заднього мiжвиросткового поля великогомiлкової кiстки. У складi цих зв’язок є менiсково-стегновi зв’язки – передня i задня (lig. meniscofemorale anterius et posterius). Вони прикрiплюються, вiдповiдно, до присереднього та бічного менiскiв. Поперечна зв’язка колiна (lig. transversum genus) з’єднує передню поверхню обох менiскiв.

Мал. 77. Правий колінний суглоб. Вигляд зверху. Стегнова кістка видалена:

1 - meniscus medialis;

2 - meniscus lateralis;

3 - lig. cruciatum anterius;

4 - lig. cruciatum posterius;

5 - tuberositas tibiae.

Зовнiшньосуглобовi зв’язки наступні. Обхідна великогомiлкова зв’язка (lig. collaterale tibiale) розмiщується мiж присереднім надвиростком стегнової кiстки i верхнiм кiнцем великогомiлкової кiстки. Обхідна малогомiлкова зв’язка (lig. collaterale fibulare) розташована на бічній поверхнi суглоба мiж бічним надвиростком стегнової кiстки i головкою малогомiлкової кiстки. Вона вiдокремлена вiд капсули суглоба. Зв’язка наколiнка (lig. patellae) - частина сухожилка чотириголового м’яза стегна, що йде вiд нижнього краю наколiнка (вершини) до горбистостi великогомiлкової кiстки.З боків від наколiнка сухожилок чотириголового м’яза утворює розширення, котре має назву присереднього i бічного тримача наколiнка (retinaculum patellae mediale et laterale).

Коса пiдколiнна зв’язка (lig. popliteum obliquum) розмiщена на заднiй поверхнi капсули суглоба, є частиною сухожилка пiвперетинчастого м’яза, який вплiтається в капсулу i косо пiдiймається вiд присереднього виростка великогомiлкової кiстки до бічного виростка стегнової кiстки. Дугоподiбна пiдколiнна зв’язка (lig. popliteum arcuatum) розташована на заднiй поверхнi капсули суглоба, починається вiд головки малогомiлкової кiстки, йде у виглядi дуги до задньої поверхнi присереднього виростка великогомiлкової кiстки. На рентгенограмах колiнного суглоба розгляньте це з’єднання.

З’єднання кiсток гомілки мiж собою. Проксимальні відділи кісток з’єднуються велико-малогомiлковим суглобом (articulatio tibiofibularis), що утворений суглобовими поверхнями бічного виростка великогомiлкової кiстки та головки малогомiлкової кiстки. Суглобову капсулу зміцнюють передня та задня зв’язки головки малогомiлкової кiстки (lig. capitis fibulae anterius et posterius). За формою суглоб плоский, малорухомий.

Діафізи кісток з’єднуються мiжкiстковою перетинкою гомілки (membrana interossea cruris) – добре розвиненою щiльною волокнистою пластинкою, що розмiщена мiж мiжкiстковими краями великогомiлкової та малогомiлкової кiсток.

Дистальні (дальші) наростки кiсток гомiлки з’єднанi велико-малогомiлко-вим синдесмозом (syndesmosis tibio-fibularis). Крiм того, спереду i ззаду цього з’єднання розташованi передня та задня велико-малогомiлковi зв’язки (lig. Tibio-fibulare anterius et posterius).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]