Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Логіка Ден.2011.rtf
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.98 Mб
Скачать

1.2. Тематичний план навчальної дисципліни

Назва модуля, змістового модуля, теми

Модуль I

Змістовий модуль 1. Логіка

Тема 1. Вступ. Предмет, структура і завдання логіки, її семіотичний характер.

Тема 2. Поняття.

Тема 3. Судження.

Тема 4. Основні закони логіки. Умовиводи. Дедуктивні умовиводи.

Тема 5. Індуктивні та традуктивні умовиводи.

Тема 6. Логічні основи теорії аргументації.

Модуль ІІ

Індивідуальне науково-дослідне завдання

Підсумковий контроль: ПМК

1.3. Зміст навчальної дисципліни «Логіка» Модуль і.

Змістовий модуль 1. Логіка

Тема 1. Вступ. Предмет, структура і завдання логіки, її семіотичний характер

Значення предмету, зміст основних розділів і тем, методи їх вивчення. Зв’язок з іншими дисциплінами. Організація навчального процесу: лекції, семінари, самостійна роботи Логіка як наука, основні етапи її розвитку. Формальна логіка і її види. Традиційна формальна логіка. Закони формальної логіки. Формальна і діалектична логіка. Семіотичний характер логіки. Знак і його види. Значення знаку (структура значення, предметне і смислове значення). Виміри і рівні знакового процесу (синтаксис, семантика, прагматика; об’єктивна мова, метамова).

Тема 2. Поняття

Поняття (визначення). Методи утворення понять (аналіз, порівняння, абстрагування, синтез). Поняття і образ. Поняття і ім’я. Взаємозв’язок образу, емоції і поняття в процесі мислення. Зміст і обсяг поняття. Співвідношення між обсягом і змістом поняття. Обмеження обсягу і узагальнення понять. Типи співвідношення обсягів понять. Операції над поняттями. Поділ понять. Визначення понять.

Тема 3. Судження

Судження; його структура (суб’єкт, предикат, зв’язка). Основні види суджень. Судження і речення. Поділ суджень: за змістом предиката, за якістю зв’язки, за обсягом суб’єкта, за модальністю, за типом сполучників у разі складаних суджень. Розподіленість термінів у простих атрибутивних судженнях. Співвідношення між судженнями, виведенням логічного квадрату. Складні судження. Логічні та граматичні сполучники. Кон’юнкція, диз’юнкція (строга і нестрога), імплікація, еквіваленція, заперечення. Таблиці визначень істинності логічних сполучників.

Тема 4. Основні закони логіки. Умовиводи. Дедуктивні умовиводи

Що таке умовиводи, види умовиводів: безпосередні й опосередковані (дедуктивні, індуктивні, традуктивні). Правильність та істинність міркувань. Поняття силогізму; простий категоричний силогізм; структура простого категоричного силогізму (засновники: більший і менший, висновок, терміни: середній і крайній (більший і менший)). Модуси простого категоричного силогізму (загальні поняття). Складні, скорочені і складно-скорочені категоричні силогізми (полісилогізм, ентимема, сорит, епіхейрема). Безпосередні умовиводи (перетворення, обернення, протиставлення предикату). Силогізм зі складаними і простими засновниками (розподілово-категоричний, умовно-категоричний, умовно-розділовий).