Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Інвестиційний менеджмент / Інвестиційний менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.33 Mб
Скачать

3. Розподіл балів, що присвоюються студентам

Модуль 1

Модуль 2.

Індивідуальне завдання

Разом

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Домашня контрольна робота

Самостійна робота

Практичні заняття

Самостійна робота

Т.1.1

Т.1.2.

Т.2.1

Т.2.2

Т.2.3

Т.2.1

Т.2.2

Т.2.3

2

2

10

10

10

-

-

-

36

30

100


Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну шкалу та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

Оцінка за шкалою ВНЗ

Оцінка при підсумковому контролі у формі екзамену

Оцінка при підсумковому контролі у формі заліку

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

5 (відмінно)

Зараховано

А (відмінно)

Відмінне знання матеріалу лише з незначною кількістю помилок

80-89

4 (добре)

В (дуже добре)

Вище середнього стандарту, але з деякими поширеними помилками

70-79

С (добре)

Загалом добрі знання, але з помітними помилками

60-69

3 (задовільно)

D (задовільно)

Пристойно, але із значними недоліками

50-59

Е (достатньо)

Відповідає мінімальним вимогам

21-49

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

Не зараховано

FX

Недостатньо: необхідно доопрацювати і повторно скласти залік чи екзамен

0-20

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним курсом

F

4. Методичні рекомендації до самостійної роботи

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових аудиторних занять. Самостійна робота виконується під час опрацювання матеріалу лекцій, практичних занять, рекомендованої літератури, виконання домашньої контрольної роботи. Зміст самостійної роботи студентів з кожної теми навчальної дисципліни визначається робочою навчальною програмою з дисципліни. Основними видами самостійної роботи студента з навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» є:

  • Вивчення теоретичного матеріалу.

  • Конспектування теоретичного матеріалу окремих питань теми.

  • Складання термінологічного словнику за темою.

  • Самоперевірка рівня засвоєння основних положень дисципліни (відповіді на контрольні запитання).

  • Підготовка до практичного заняття.

  • Підготовка до домашньої контрольної роботи.

Для надання допомоги студентам в оволодінні методикою розрахунків задач з курсу "Інвестиційний менеджмент" наводяться основні розрахункові формули

Модуль 1. Змістовий модуль 1. Теоретичні засади інвестиційного менеджменту

Тема 1.1.

Теоретичні і методичні основи інвестиційного менеджменту

Мета заняття:

З’ясувати сутність поняття “інвестиційний менеджмент”, основні принципи управління інвестиційною діяльністю підприємства та закріпити методичний інструментарій інвестиційного менеджменту.