Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Інвестиційний менеджмент / Інвестиційний менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.33 Mб
Скачать

1. Програма навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент»

1.1. Опис навчальної дисципліни

Мета: формування системи знань з теорії та практики управління інвестиційною діяльністю, визначення стратегії і тактики забезпечення інвестиційними ресурсами суб’єктів господарювання, формування логіки прийняття управлінських рішень реального і фінансового інвестування, ознайомлення з сучасними інвестиційними інструментами, які використовуються у вітчизняній практиці.

В результаті вивчення дисципліни «Інвестиційний менеджмент» студенти повинні володіти інструментальними, міжособистісними, системними та спеціальними компетенціями, а саме:

Інструментальні компетенції

 • застосування норм чинного законодавства з питань фінансової та інвестиційної політики;

 • використання нових інформаційних технологій при виконанні функціональних обов’язків;

 • застосування методів інвестиційного планування для прогнозування діяльності підприємств;

 • володіння методикою оцінки ефективності інвестиційних проектів.

Міжособистісні компетенції

 • поважне ставлення до зауважень керівника;

 • вміння виправляти свої помилки;

 • вміння працювати в команді;

 • поважне ставлення до культурних цінностей оточуючих людей;

 • знання і поважне ставлення до культури людей з інших країн, з якими ведеться співпраця.

Системні компетенції

 • здатність застосовувати знання з питань інвестицій та інвестиційного менеджменту у професійній діяльності;

 • мотивація, знання вимог до написання наукових робіт з інвестиційного менеджменту;

 • вміння виконувати наукові роботи (проекти) з інвестиційного менеджменту під науковим керівництвом викладача;

 • вміння чітко виражати свої думки, мати свій погляд на проблему і вміти відстоювати свою точку зору з питань, що стосуються інвестиційного менеджменту;

 • здатність ініціювати свої ідеї стосовно проведення занять з дисципліни інвестиційний менеджмент (організація ділової гри).

Спеціальні компетенції

 • здатність розуміти основні задачі, які вирішуються системою фінансового управління підприємством;

 • вміння розуміти технологію аналізу інвестиційних ресурсів підприємства;

 • здатність володіти методологією розрахунку вартості грошей у часі;

 • вміння розуміти теоретичні засади інвестиційного аналізу;

 • здатність розуміти теорії структури капіталу;

 • вміння володіти методикою оцінки ефективності інвестиційних проектів;

 • здатність теоретично обґрунтовувати заходи антикризового управління інвестиційними проектами.;

 • вміння оцінювати якість управління підприємством на основі аналізу реалізації інвестиційних проектів;

 • вміння надавати пропозиції до управління основними елементами інвестиційних ресурсів;

 • вміння визначати ціну капіталу та оцінювати його структуру;

 • вміння оцінювати ефективність реалізації інвестиційних проектів;

 • вміння здійснювати аналіз інвестиційного ризику.

1.1.1Опис навчальної дисципліни за заочною формою навчання

Характеристика

навчальної дисципліни

Галузь знань,

напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Місце навчальної дисципліни у навчальному плані, розподіл за видами аудиторних занять, видами індивідуальної та самостійної роботи, форми контролю знань студентів згідно навчального плану

Вибіркова дисципліна

За напрямом підготовки 0501 “Економіка і підприємництво”,

за спеціальністю 8.050104 «Фінанси»

Викладається на 5 курсі

Семестр: 9

Відноситься до циклу дисциплін професійної підготовки

Види навчальної роботи згідно з навчальним планом:

Аудиторні заняття: 16 годин

за видами занять:

 • лекції: (теоретична підготовка): 10 год.

 • практичні заняття: 6 год.

Самостійна робота: 72 год.

Індивідуальна робота: 20 год.

9 семестр, ІНДЗ

Залікових кредитів

(кредитів ЕСТS): 3

магістр

Форми контролю:

Семестр 9

поточний контроль: - на практичних заняттях,

семестровий контроль: - диференційований залік

Загальна кількість годин:

108 год.

Модулів: 2

Вид підсумкового контролю: диференційований залік