Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Інвестиційний менеджмент / Інвестиційний менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.33 Mб
Скачать

Питання для перевірки знань

1.Як визначити загальний обсяг необхідних інвестиційних ресурсів підприємства?

2.Назвіть базові елементи оцінки вартості власного капіталу підприємства.

3.Назвіть базові елементи оцінки вартості залученого капіталу.

4.Як визначити вартість позиченого та залученого капіталу у формі:

  • банківського кредиту?

  • за рахунок облігацій

  • товарного (комерційного) кредиту

  • фінансового лізингу

5. Які методи оптимізації структури капіталу ви знаєте?

Завдання до практичної роботи

Завдання 1. Підприємство планує випустити облігації номінальною вартістю 10000 грн. із терміном погашення 20 років и ставкою 9%, Витрати по реалізації облігацій складуть в середньому 3% номінальної вартості. Для підвищення привабливості облігацій вони продаються на умовах дисконту — 2% номінальної вартості. Розрахуйте ціну цього джерела інвестування.

Завдання 2. Розрахуйте ціну капіталу підприємства.

Джерело

Облікова оцінка

тыс. грн.

Частка (d), %

«Ціна» (к),%

Залучені:

короткотермінові

довготермінові

6000

2000

35.3

11.8

8.5

5.2

Прості акції

7000

41.2

16.5

Привілейовані акції

1500

8.8

12.4

Нерозподілений прибуток

500

2.9

15.2

Всього

17000

100

-

Завдання 3. Поточна ціна однієї простої акції 40 грн. Очікується у наступному році розмір дивіденду 4 грн. Крім того, підприємство планує щорічний приріст дивідендів 4%. Визначити вартість капіталу.

Завдання 4.Підприємство Кантата є відносно стабільним з величиною бета 0,5. Розмір процентної ставки без ризикового вкладення капіталу – 6%, а середня по фондовому ринку – 9%. Визначити вартість капіталу підприємства.

Завдання 5. Підприємство очікує у наступному році 2 грн. дивідендів на одну акцію при очікуваному річному зростанні дивідендів 7%. Зараз акції підприємства продаються по ціні 23 грн. за одну. Визначте вартість капіталу підприємства.

Завдання 6. Сума власного капіталу підприємства 60000 грн. Підприємство вирішило суттєво збільшити обсяг своєї інвестиційної діяльності за рахунок залучення капіталу.

Коефіцієнт валової рентабельності активів без урахування витрат на сплату процентів за кредит складає 10%. Мінімальна ставка проценту за кредит - 8%. Визначте, при якій структурі капіталу буде досягнуто найвищий рівень фінансової рентабельності підприємства. Розрахунок здійсніть при різних значеннях коефіцієнта фінансового левериджа. Зробіть висновок.

Рекомендована література до теми: [1, 2, 3, 4; 6; 10; 11; 13; 15; 17; 21; 22; 23; 25; 28; 30; 33]

6. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

Індивідуальні завдання є однією із форм організації навчання, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань. Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладачів. В процесі вивчення дисципліни «Інвестиційний менеджмент» студентам пропонується виконати індивідуальні завдання науково-дослідного характеру.

Індивідуальне завдання виконується після опрацювання літературних та інших інформаційних джерел по конкретній темі. Студент повинен проаналізувати зібрану інформацію і наприкінці обов’язково зробити висновок про те, що саме є проблемою, яку необхідно вирішити для покращення управління інвестиційною діяльністю підприємства, що з позитивного зарубіжного досвіду можна запозичити і адаптувати до умов України. Індивідуальне завдання оформлюється у вигляді реферату, який містить: титульний аркуш, зміст (обов’язково з номерами сторінок), вступ з описом проблеми, основні питання, висновки, список використаної літератури, додатки.