Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Інвестиційний менеджмент / Інвестиційний менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.33 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровська державна

фінансова академія

Інвестиційний менеджмент

Навчально-методичний посібник

Дніпропетровськ - 2013

МІНІСТЕРСТВО освіти і науки УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

Інвестиційний менеджмент

Навчально-методичний посібник

для студентів заочної форми навчання,

які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит»

Дніпропетровськ – 2013

ББК 65.263-21

Л 63

Інвестиційний менеджмент: Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит» – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія, 2013. – 74 с.

Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації до самостійної роботи, семінарських занять, виконання індивідуальних завдань, перелік питань до модульного контролю та іспиту, список рекомендованої літератури.

Призначено для студентів економічних спеціальностей, викладачів.

Автор-укладач:

Л.В.Лисяк

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів та державного управління Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

І.Д.Падерін –

доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії

А.А.Мещеряков –

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів і кредиту Академії митної справи України

Відповідальний за випуск:

Л.В.Лисяк –

завідувач кафедри фінансів та державного управління

Розглянуто та схвалено

науково-методичною комісією

фінансового факультету

Протокол № 2 від 14.06.2013 р

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

фінансів та державного

управління

Протокол №15 від 10.06.2013 р

ЗМІСТ

Передмова……………………………………………………….

5

1. Програма навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент».

7

1.1. Опис навчальної дисципліни за заочною формою навчання

7

1.2.Тематичний план навчальної дисципліни..............................

10

1.3.Зміст навчальної дисципліни...................................................

11

2. Розподіл балів, що присвоюються студентам…………………...

15

3. Методичні рекомендації до самостійної роботи………………...

16

4. Методичні рекомендації до практичних занять...............................

34

5. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань..

43

6. Методичні рекомендації та завдання до домашньої контрольної роботи………………………………………………………………..

45

7. Підсумковий контроль……………………………………..………

55

8. Список рекомендованої літератури………………………………..

57

Додатки.............................................................................................

60

ВСТУП

Новий етап розбудови ринкової економіки в Україні, який спрямований на вихід з фінансово-економічної кризи, наступне зростання темпів її розвитку, обумовлює необхідність активізації інвестиційних процесів на всіх рівнях господарювання, формування науково виважених підходів до обґрунтування ефективних напрямів інвестиційної діяльності, забезпечення високої якості управління інвестиційними проектами. Вирішення цих задач можливе лише за умов формування нової генерації фахівців, які володіють сучасними методами і технологіями інвестиційного менеджменту на підприємстві, високою професійною культурою і мотивацією.

Призначення даного посібника – надати студентам рекомендацій з виконання практичних завдань та допомогти їм раціонально організувати роботу із самостійного вивчення дисципліни «Інвестиційний менеджмент».

Інвестиційний менеджмент - наука про управління процесами, пов’язаними з формуванням та використанням інвестиційних ресурсів, обґрунтуванням інвестиційної стратегії підприємства, управлінням розробкою програми реального інвестування та формуванням портфеля фінансових інвестицій.

Дисципліна "Інвестиційний менеджмент" є вибірковою, вона орієнтована на засвоєння сучасних методів управління інвестиціями суб'єктів господарської діяльності.

Навчально-методичний посібник з дисципліни “Інвестиційний менеджмент” підготовлено у відповідності з ОПП підготовки магістрів, навчальним планом за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» за спеціальністю 8.050104 «Фінанси» і програмою навчальної дисципліни, в якій враховано вимоги кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. Вивчення дисципліни “Інвестиційний менеджмент” ґрунтується на засвоєнні блоку професійно-орієнтованих дисциплін за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво» у відповідності до ОПП підготовки бакалавра, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

Дисципліна “Інвестиційний менеджмент” вивчається на основі таких дисциплін як “Фінанси підприємств”, «Фінансовий аналіз», “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання”, “Інвестиційний аналіз”.

Навчальний процес здійснюється у таких формах: навчальні заняття (лекції, практичні та індивідуальні заняття, а також консультації), самостійна робота, контрольні заходи.

Основними видами організації аудиторних занять є лекції та практичні заняття, які дають можливість достатньо повно опанувати програмний матеріал.

При проведенні практичних занять можуть використовуватись навчальні дискусії, аналіз конкретних виробничих ситуацій, ділові ігри тощо.

Самостійна робота орієнтована на виконання таких робіт:

  • розгляд та вивчення інструктивних та законодавчих матеріалів;

  • придбання теоретичних знань шляхом конспектування літературних джерел та роботи з конспектом лекцій.

Вивчення дисципліни “Інвестиційний менеджмент” також передбачає виконання індивідуальних завдань навчально-дослідного характеру, що має на меті узагальнення і закріплення знань студентів і їх застосування для вирішення конкретного завдання. Індивідуальні завдання передбачають виконання рефератів на запропоновану тематику або обрану тему студентом самостійно з проблем правління інвестиційною діяльністю суб’єкта господарювання, аналізу зовнішніх та внутрішніх факторів, які на неї впливають.

Дисципліна “Інвестиційний менеджмент” вивчається протягом одного семестру та розрахована на 3 кредити ЕСТS. Згідно навчального плану формою семестрового контролю є диференційований залік.