Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Інвестиційний менеджмент / Інвестиційний менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.33 Mб
Скачать

Варіант 10

Завдання 1.

Фірма оцінює два альтернативні проекти:

Період

Проект

А

Б

0

-1000

-1000

1

0

2000

2

4000

1000

Розрахувати внутрішню ставку прибутковості кожного проекту.

Завдання 2.

Оцініть два інвестиційні проекти з використанням методу еквівалента певності. Проект А. Має первинні інвестиції 200 грн., 3-річний період існування і наступні розподіли грошових надходжень за періодами:

Варіант стану економіки

Період 1

Період 2

Період 3

RA1

РA1

RA2

РA2

RA3

РA3

1

100

0.10

40

0.10

10

0.10

2

120

0.20

80

0.25

60

0.30

3

140

0.40

120

0.30

100

0.30

4

160

0.20

160

0.25

160

0.20

5

180

0.10

200

0.10

270

0.10

Проект Б. Має первинні інвестиції 300 грн., 3-річний період існування і наступні розподіли грошових надходжень за періодами:

Варіант стану

економіки

Період 1

Період 2

Період 3

RБ1

РБ1

RБ2

РБ2

RБ3

РБ3

1

80

0.10

80

0.05

80

0.01

2

100

0.20

100

0.10

100

0.04

3

120

0.40

120

0.15

120

0.10

4

140

0.20

140

0.60

140

0.70

5

160

0.10

160

0.10

160

0.15

Безризикова ставка - 6%.

Фірма передбачає такі коефіцієнти певності для двох проектів:

Рік

Проект А

Проект Б

1

0,65

0,95

2

0,80

0,92

3

0,65

0,90

Завдання 3.

Використовуючи статистичні щорічники та матеріали періодичних науково-теоретичних та науково-практичних видань проаналізувати динаміку прямих іноземних інвестицій в Україну за видами економічної діяльності за останні 5 років. Інформацію представити також в графічному вигляді. Зробити висновки.

8. Підсумковий контроль

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролю за 100-бальною шкалою. Формами поточного контролю знань студентів заочної форми навчання є: самостійна робота, практичні заняття; домашня контрольна робота; індивідуальне завдання.

Оцінювання знань студентів за результатами виконання практичних завдань здійснюється під час аудиторних занять. Виконання кожного практичного заняття та відповіді на теоретичні питання з теми оцінюється в 10 балів.

Оцінювання знань студентів за результатами домашньої контрольної роботи здійснюється за 36-бальною шкалою.

Критерії оцінювання: 1.Точність виконання завдання – 5 балів.

2.Повнота виконання завдання – 5 балів.

3. Обґрунтованість висновків – 4 бали.

4. Повнота розкриття теоретичного питання 8 балів.

Індивідуальне завдання оцінюється за 30-бальною шкалою.

Критерії оцінювання: 1.Точність вирішення завдання – 10 балів.

  1. Повнота вирішення завдання – 10 балів.

  2. Ступінь обґрунтованості відповіді – 5 балів.

  3. Захист роботи - 5 балів.

Критерії оцінювання самостійної роботи: наявність повного конспекту з теми – 2 бали, відсутність – 0 балів..

Розподіл балів за темами та видами роботи студентів здійснюється в такому порядку:

Номер

теми

Назва теми та вид роботи

Об’єкт контролю

Кількість балів

1

2

3

4

Модуль 1. Теоретико-практичні основи інвестиційного менеджменту

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади інвестиційного менеджменту

Тема 1.1.

Теоретичні і методичні основи інвестиційного менеджменту. Самостійна робота

Конспектування теоретичного матеріалу з питань за темою

2

Тема 1.2.

Інвестиційна стратегія підприємства

Самостійна робота

Конспектування теоретичного матеріалу з питань за темою

2

Змістовий модуль 2. Управління інвестиціями підприємства та формуванням інвестиційних ресурсів

Тема 2.1.

Управління реальними інвестиціями підприємства. Практичне заняття

Поточне опитування, рішення задач

10

Тема 2.2.

Управління фінансовими інвестиціями підприємства. Практичне заняття

Поточне опитування, рішення задач

10

Тема 2.3.

Управління формуванням інвестиційних ресурсів підприємства. Практичне заняття

Поточне опитування, рішення задач

10

Домашня контрольна робота

Теоретичне питання (завдання 3)

Розв’язання завдань (завдання 1 і 2)

8

28

Модуль 2. Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)

Індивідуальне завдання

Підготовка ІНДЗ

Захист ІНДЗ

25

5

Разом

100

Формою підсумкового контролю є диференційований залік. Він за відсутності заборгованості у студента з дисципліни виставляється на основі кількості балів, які студент отримав впродовж вивчення дисципліни. Перелік питань до заліку складається на основі програми навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент».