Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Математичні моделі у фінансах / Математичні моделі у фінансах Зочне 2013 .doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.65 Mб
Скачать

Математичні моделі у фінансах

Навчально-методичний посібник

Ч- 92

Математичні моделі у фінансах: навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво» за спеціальностями 7.03050801, 8.03050801 «Фінанси і кредит», 7.03050803, 8.03050803 «Оподаткування». – Дніпропетровськ, – Дніпропетр. держ. фін. акад., 2013. –63 с.

Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації до самостійної роботи, практичних занять, виконання індивідуальних завдань, перелік питань до модульного контролю, список рекомендованої літератури.

Призначено для студентів економічних спеціальностей, викладачів.

ББК 65в631+65.26

Підп. до друку _________________ Формат 80 х 108 1/32Папір друк.

Ум. друк. арк. 3,3 Обл. – від. арк. 4,5 Тираж ____ Замовлення №______

____________________________________________________________________

Дільниця оперативного друку ДДФА. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005р.

Видавець і виготівник: Дніпропетровська державна фінансова академія, вул. Аржанова, 12, м. Дніпропетровськ, 49083