Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Математичні моделі у фінансах / Математичні моделі у фінансах Зочне 2013 .doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.65 Mб
Скачать
  1. Програма навчальної дисципліни

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Математичні моделі у фінансах» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста і магістра у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050801, 8.03050801 «Фінанси і кредит», 7.03050803, 8.03050803 «Оподаткування».

Предметомвивчення навчальної дисципліни є економіко-математичні моделі у фінансах.

Міждисциплінарні зв’язки: засвоєння теоретичного матеріалу дисципліни «Математичні моделі у фінансах» базується на знаннях, які студенти отримали у процесі вивчення таких дисциплін, як «Математика для економістів», «Інформатика», «Економіко-математичні методи та моделі».

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Базові економіко-математичні моделі в дослідженні фінансової діяльності підприємств та установ

Змістовий модуль 2. Сучасні моделі і методи в емпіричних дослідженнях і прогнозуванні

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Математичні моделі у фінансах» є формування у студентів базового комплексу знань з теорії та практики моделювання у фінансовій діяльності підприємств та установ.

1.2. Основними завданнями дисципліни «Математичні моделі у фінансах» є вивчення найбільш типових економіко-математичних моделей у фінансах, методики їх побудови, формування навичок моделювання при вирішенні фахових задач для прийняття та обґрунтування управлінських рішень.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні володіти компетенціями:

  1. Інструментальними:здатність розуміти сутність, особливості та завдання математичних моделей у фінансах, можливість вивчення найбільш типових моделей у фінансах, методики їх побудови.

  2. Міжособистісними: здатність здійснювати ефективні міжособистісні комунікації, розв’язувати задачі шляхом обговорення та вибору найбільш ефективних методів та моделей при прийнятті та обґрунтуванні управлінських рішень.

  3. Системними: здатність застосовувати знання з теорії і практики економіко-математичного моделювання в процесі розв’язування комплексних проблем управління та прийняття рішень.

  4. Спеціальними: вміння аналізувати задачі та обирати ефективні методи та моделі для їх розв’язування; вміння будувати математичні моделі фінансової діяльності підприємств та установ; вміння використовувати у фаховій діяльності нові досягнення в економіко-математичному моделюванні; вивчення і засвоєння теоретичного матеріалу, який передбачає використання інструментів економіко-математичного моделювання.

2. Інформаційний обсягнавчальної дисципліни модуль і. Математичні моделі у фінансах

Змістовий модуль 1. Базові економіко-математичні моделі в дослідженні фінансової діяльності підприємств та установ

Тема 1. Регресійні моделі дослідження фінансової діяльності на регіональному і державному рівні

Лінійні та нелінійні однофакторні регресійні моделі. Багатофакторні економетричні моделі. Використання фіктивних змінних при розв’язуванні задач з циклічною або сезонною складовою. Прогнозування за допомогою регресійної моделі.

Аналіз фінансової діяльності підприємств за допомогою моделей регресії.

Моделювання задач податкової та банківської діяльності. Крива Лаффера.

Застосування регресійних моделей у моделюванні бюджетних процесів: аналіз виконання доходної частини та видатків місцевого і державного бюджетів.

Моделювання процесів формування та витрачання пенсійного фонду.

Застосування регресійних моделей у дослідженні соціальних проблем держави та регіону.