Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
priroda 44455.docx
Скачиваний:
141
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
122.93 Кб
Скачать

70.Уроки узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок. Їх місце в навчально-виховному процесі.

Одним із різновидів уроків є узагальнюючий урок. Основна його мета — у процесі повторення матеріалу виділити найважливіше, закріпити й систематизувати знання учнів про предмети та явища неживої і живої природи, узагальнити вивчені факти, продовжити формувати та розвивати поняття, поглиблювати та впорядковувати набуті знання, а також перевірка рівня засвоєння учнями знань та їх оцінювання. Значення узагальнюючих уроків полягає в тому, що на цих уроках: -учні осмислюють і закріплюють знання, уміння і навички; -учитель, використовуючи різноманітні прийоми, дидактичні ігри, вправи, перевіряє, як учні засвоїли матеріал; - увесь матеріал приводиться в певну систему; -розкриваються елементарні причинно-наслідкові зв'язки, що існують у природі. Узагальнюючі уроки сприяють міцному, осмисленому узагальненню та закріпленню знань, розвитку пам'яті, мислення, мовлення учнів.

71. Дидактичні ігри. Іх місце в навчально виховному процесі курсу природознавства.

Дидактичне завдання гри визначається відповідно до вимог програми курсу природознавства з урахуванням вікових особливостей дітей. Наприклад, формування у дітей уявлень про природні процеси та об’єкти, розвиток як образного, так і абстрактного мислення;Використання на уроках дидактичних ігор та ігрових ситуацій робить процес навчання цікавим, створює у дітей бадьорий творчий настрій, полегшує засвоєння навчального матеріалу.Дидактичні ігри на уроках природознавства можуть застосовуватись по-різному: увесь урок може бути побудований у вигляді сюжетно-рольової гри як структурний елемент уроку; під час уроку кілька разів створюються ігрові ситуації.

Для молодших школярів на уроках з природознавства доцільно використовувати такі дидактичні ігри:

  1. для розвитку та корекції пізнавальної діяльності (порівняння, відновлення та доповнення цілого, вилучення зайвого, узагальнення)

  2. ; 2) для розвитку мовлення;

  3. 3) длярозвитку емоційно-вольової сфери (ігри-інсценізації, ігри з елементами сюжету). Використання віршів, прислів'їв, загадок під час проведення гри сприяє засвоєнню навчального матеріалу.

При цьому дидактичні ігри мають відповідати таким вимогам:

1) відповідати меті й темі уроку;

2) забезпечувати поглиблення, розширення та закріплення знань учнів;

3) відповідати віковим особливостям дітей, бути доступними, забезпечувати поступове ускладнення операцій аналізу, синтезу, абстрагування, узагальненнятощо.

Дидактичні ігри, які містять завдання проблемно-пізнавального характеру, вимагають від молодших школярів високої інтелектуальної та практичної активності. Цими завданнями передбачено проведення дослідів, спостережень, практичних робіт, пошук матеріалів та способів роботи з ними.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]