Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Psikhologiya_pratsi_ta_inzhenerna_2016.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
244.22 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни мукачівський державний університет

Кафедра психології

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи

_д.екон.н., проф. Папп В.В.

“______” ________ 2016 року

Робоча програма навчальної дисципліни

БППП29 «Психологія праці та інженерна психологія»

Напрям підготовки ______6.030103 «Практична психологія»__

факультет ___________Гуманітарний_______

Мукачево – 2016 рік

Робоча програма з дисципліни «Психологія праці та інженерна психологія» для студентів за напрямом підготовки 6.030103 Практична психологія „__” _________, 2016 р. – ___с.

Розробники: к. пед. н., доц. Юрков О. С.,

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психології

Протокол від “____”________________2016 року № ___

Завідувач кафедри психології

_____________________ ( Корнієнко І.О. )

(підпис)

“_____”___________________ 2016 року

Схвалено Науково-методичною радою МДУ

Протокол від. “____”________________2016 року № ___

“_____”________________2016 року Голова _______________ (Папп В.В.)

(підпис)

МДУ, 2015 рік

 _________, 20__ рік

Відомості про перезатвердження робочої програми:

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ___________________________

Протокол від “____”________________20__ року № ___

Завідувача кафедри ____ ___________________ (_Корнієнко І.О._)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ___________________________

Протокол від “____”________________20__ року № ___

Завідувача кафедри _________________________ (_____Корнієнко І.О_______)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ___________________________

Протокол від “____”________________20__ року № ___

Завідувача кафедри _________________________ (____Корнієнко І.О________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ___________________________

Протокол від “____”________________20__ року № ___

Завідувача кафедри _________________________ (__Корнієнко І.О__________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3,0

Галузь знань

0301 «Соціально-політичні науки»

(шифр і назва)

Нормативна

Модулів - 1

Напрям підготовки

6.030103 Практична психологія

Рік підготовки:

Змістових модулів - 2

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачено

Семестр

Загальна кількість годин – 90

6-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

16 год.

6 год.

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Самостійної роботи студента:

__

__

Самостійна і індивідуальна робота

60 год.

82 год.

Вид контролю: Екзамен

Примітка

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 30/60

для заочної форми навчання – 8/82

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Робочу програму навчальної дисципліни «Психологія праці та інженерна психологія» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» для напрямку підготовки «Практична психологія» укладено відповідно до цілей, вимог і змісту навчання студентів у ВНЗ III-IV р.а., закладених у галузевих стандартах освіти – ОПП та ОКХ (галузь знань «Соціально-політичні науки», та вимог, які висуваються нині до спеціалістів даного профілю.

Програмою передбачено вивчення дисципліни «Психологія праці та інженерна психологія» в 6 семестрі. З урахуванням змісту сучасної системи знань та особливостей організації навчального процесу дисципліна «Психологія праці та інженерна психологія» складається з 2 частин (модулів):

 1. Загальні засади психології праці та інженерної психології.

 2. Людина як суб’єкт праці.

Дисципліна розглядається як складова змісту навчальної підготовки студентів напряму підготовки «Практична психологія» і побудована на відповідних теоретичних, наукових засадах та практичній підготовці.

Основним завданням викладача є формування у студентів знань, надання їм практичної спрямованості та формування вміння використовувати їх у практичній діяльності (житті). Загальними завданнями оцінювання є: визначення рівня навчальних досягнень студентів; стимулювання їх мотивації до здобуття знань; визначення рівня здібностей студентів, їх потреби у додатковому навчанні, виставлення відповідної оцінки.

Для оцінювання процесу та результатів вивчення дисципліни розроблені чіткі, зрозумілі і відомі студентам критерії, відповідно до яких виставляється оцінка, і використовуються при цьому такі методи, як: усне опитування, тестування, оцінювання виконаних творчих завдань та розв’язання ситуаційних задач, само оцінювання, взаємооцінювання тощо.

Мета вивчення дисципліни – підготовка спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» відповідно до державних стандартів, встановлених освітньо-кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів-психологів.

Завданнями викладача, реалізація яких забезпечить досягнення цієї мети, є:

 1. ознайомити студентів з історією розвитку психології праці та інженерної психології;

 2. сформувати системне уявлення про об’єкт, предмет, цілі завдання та складові наукової дисципліни;

 3. поглибити знання студентів про мотивацію, умови професійної діяльності, шляхи і заходи збереження працездатності, психологічні аспекти професіоналізму, відбір кадрів, адаптацію та безпеки праці;

 4. виробити у студентів уміння відбору, оцінювання персоналу, прогнозування кадрових потреб. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен Знати:

 1. базові категорії, структуру психології праці, сутність і психологічні теорії мотивації, умови професійної діяльності, фактори, закономірності змін працездатності та шляхи, засоби і зміст заходів збереження працездатності;

 2. історію становлення та розвитку зарубіжної і вітчизняної психології праці;

 3. психологічні основи добору, відбору, оцінювання кадрів та психологічні питання трудової адаптації і стабілізації робочих кадрів.

Уміти :

 1. володіти методиками відбору і оцінювання кадрів;

 2. застосовувати професіограми та психограми до вимог професійно важливих якостей працівника в системі «людина-людина-соціально-психологічне середовище»;

 3. використовувати психологічні засоби збереження працездатності працівників у професійній діяльності.

Прослуховування курсу забезпечить формування у студентів системи компетентностей, і є критеріями оцінки якості знань курсу:

Загальні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці; уміння планувати та розподіляти час; уміння працювати самостійно; здатність до прийняття рішень; здатність до порівняння та аналізу отриманої інформації з іншими джерелами; здатність до самокритики; турбота про якість виконаної роботи; здатність до усної і письмової комунікації рідною мовою; навики роботи з комп’ютером; базові знання в галузі, необхідні для освоєння психологічних дисциплін; базові уявлення про процеси в суспільстві, які на сучасному етапі впливають на розуміння основних понять та явищ, які охоплює дисципліна.

Фахові компетентності: уміння продемонструвати знання з дисципліни «Психологія праці та інженерна психологія»; уміння застосувати на практиці методики відбору кадрів; навики з інформаційних технологій для обробки та систематизації матеріалів з курсу; здатність використовувати отримані знання для збереження працездатності працівників; здатність практично застосовувати отримані знання із курсу при написанні курсових, дипломних, магістерських робіт, виконання мультимедійних презентацій.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]