Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Psikhologiya_konfliktu_2016.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
247.3 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни мукачівський державний університет

Кафедра психології

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи

________д. екон. н., проф. Папп В.В.

“______”_______________2016року

Робоча програма навчальної дисципліни

5 Ппп 36 Психологія конфлікту_________

напрям підготовки 6.030103 Практична психологія_____

факультет _______Гуманітарний_____________________

Мукачево – 2016 рік

Робоча програма _дисципліни «Психологія конфлікту»______________для студентів

за напрямом підготовки 6.030103_Практична психологія. „__” ________, 2016р. -24с.

Розробники: _к. пед. н., доцент Юрков О.С._____________

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ___психології_______

Протокол від “____”________________2016року № ___

Завідувач кафедри __психології____

_____________________ (__Корнієнко І.О )

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 2016року

Схвалено Науково-методичною радою МДУ

Протокол від. “____”________________2016 року № ___

“_____”________________20__ року Голова _______________ (__Папп В.В )

(підпис) (прізвище та ініціали)

МДУ, 2015рік

 __________, 20__ рік

Відомості про перезатвердження робочої програми:

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ___________________________

Протокол від “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри ____ ___________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ___________________________

Протокол від “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри _________________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ___________________________

Протокол від “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри _________________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ___________________________

Протокол від “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри _________________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]