Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Psikhologiya_konfliktu_2016.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
247.3 Кб
Скачать

3.Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Загальні засади. Психологічні причини конфліктів та особистість.

Тема 1. Загальні засади психології конфлікту .

Поняття, класифікація та функції конфліктів.

Становлення конфліктології як науки. Об’єкт, предмет конфліктології. Конфліктологія з погляду філософії, соціології, педагогіки, з медичної та психофізіологічної точки зору. Психологія конфлікту – як фундаментальна складова конфліктології. Об’єкт, предмет психології конфлікту. Взаємозв’язки психології конфлікту з психологічними дисциплінами.

Актуальність і значення дисципліни психологія конфлікту.

Передумови формування конфліктологічних ідей у працях мислителів Стародавнього світу, Середніх віків та епохи Відродження.

Соціологічні теорії конфлікту К.Маркса, Г.Зіммеля, Р.Дарендорфа, Л.Козера.

Психологічні теорії конфлікту: психоаналітичний, соціотропний, етологічний, біхевіористичний, соціометричний, мотиваційний, організаційний, когнітивний та діяльнісний підходи до конфліктів.

Загально – наукові принципи дослідження: розвитку, загального зв’язку, діалектичної єдності теорії, експерименту та практики, системного підходу, конкретно – історичного підходу, об’єктивності.

Методологічні принципи психології конфлікту: експериментальні дослідження конфліктів у лабораторних і природних умовах, вимірювальні та арбітражні процедури, методи опитування, тестування, анкетування, соціометрія та ін.

Тема 2. Виникнення, структура, динаміка та причини конфліктів

Виникнення конфліктних ситуацій та конфліктної взаємодії. Психологічні складові структури конфлікту: сторони (учасники, суб’єкти) конфлікту;умови протікання конфлікту; образи конфліктної ситуації (предмет конфлікту); можливі дії учасників конфлікту; результат конфліктної ситуації.

Динаміка розвитку конфлікту:

  • виникнення конфліктної ситуації;

  • усвідомлення об’єктивної конфліктної ситуації;

  • інцидент, мотив конфлікту;

  • розростання та ескалація конфлікту;

  • вирішення конфлікту.

Психологічні причини конфліктів:

  1. Протиріччя як джерело конфліктів.

  2. Психологічна несумісність як причина виникнення конфліктів.

  3. Особистісні причини конфліктів.

Організаційно-управлінські причини конфліктів: недоліки в організації управління; нечітко визначені права і обов’язки; структурні чинники; неритмічність і нестабільність ритму праці; упущення в технології; нечіткість та аритмічність забезпечення виконання завдань ресурсами; невдоволеність працівників своєю діяльністю .

Низька конфліктологічна компетентність як причина конфліктів . Маніпуляція як причина конфліктів.

Тема 3. Внутрішньоособистісні конфлікти.

Поняття, види внутрішньоособистісного конфлікту.

Моделі поведінки як результат вирішення внутрішньоособистісних конфліктів. Переживання як основа внутрішньоособистісних конфліктів. Внутрішньоособистісний конфлікт та адитивна і суїцидальна поведінки. Умови, шляхи і способи подолання внутрішніх конфліктів.

Тема 4. Міжособистісні конфлікти.

Поняття, особливості і причини міжособистісних конфліктів. Конфлікт між дітьми раннього та дошкільного віку. Фактори порушення міжособистісних відносин учнів у початковій школі. Конфлікти між школярами. Управління міжособистісними конфліктами.

Тема 5. Конфлікти в суспільстві, в різних сферах взаємодії людей.

Поняття, відмінності,види причини сімейних конфліктів. Попередження і вирішення сімейних конфліктів.

Типи, особливості,причини конфліктів у педагогічний взаємодії на різних вікових етапах. Умови розв’язання педагогічних конфліктів.

Типи, причини та особливості конфліктів в організації. Політичні конфлікти в сучасних умовах. Етнічні конфлікти та етнічні стереотипи.

Тема 6. Превентивна психологія конфлікту

Психодіагностика як засіб прогнозування конфлікту. Особливості та зміст превентивної психології конфлікту. Подолання конфліктогенів спілкування. Психологічні шляхи зниження рівня конфліктності особистості. Особистість керівника та конструктивність управлінських рішень у попередженні конфліктів.

Тема 7. Психологія управління конфліктами

Сутність, зміст управління конфліктами. Основні стратегії поведінки учасників в конфліктах: конкуренція, уникнення, пристосування, компроміс, співпраця. Технології конструктивного спілкування та раціональної поведінки у конфліктах.

Форми (стратегії) розв’язання конфліктів: насильство, роз’єднання, примирення .

Посередництво як сучасна психотехнологія вирішення конфліктів: типи посередників, форми, технології посередництва. Бар’єри комунікації у конфліктах та можливості взаєморозуміння. Робота психолога з реальними ситуаціями міжособистісних взаємин. Процес психологічного посередництва.

Теорія та практика вирішення конфліктів у практиці шкільного психолога.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]