Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Psikhologiya_konfliktu_2016.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
247.3 Кб
Скачать

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3,0

Галузь знань

0301 Соціально-політичні науки

(шифр і назва)

Нормативна

Модулів – 1

Напрям підготовки

6.030103 Практична психологія

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачено

Семестр

Загальна кількість годин -90

6-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

16год.

6 год.

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

самостійної роботи студента:

Лабораторні

-

-

Самостійна та індивідуальна робота

60год.

82год.

Вид контролю: ПМК/залік

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 30/60

для заочної форми навчання – 8/82

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Робочу програму навчальної дисципліни з «Психології конфлікту» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» для напряму підготовки «Практична психологія» укладено відповідно до цілей , вимог і змісту навчання студентів у ВНЗ ІІІ – IV р.а., закладених у галузевих стандартах освіти – ОПП та ОКХ ( галузь знань «Соціально-політичні науки», та вимог, які висуваються нині до спеціалістів даного профілю.

Програмою передбачено вивчення дисципліни «Психологія конфлікту» в 6 семестрі. З урахуванням змісту сучасної системи знань та особливостей організації навчального процесу дисципліна «Психологія конфлікту» складається з 2 частин (модулів):

 1. загальні засади психології конфлікту. Психологічні причини конфліктів та особистість;

 2. конфлікти у різних сферах і формах взаємодії людей. Попередження та управління конфліктами.

Дисципліна розглядається як складова змісту навчальної підготовки студентів напряму підготовки «Практична психологія» і побудована на відповідних теоретичних, наукових засадах та практичній підготовці.

Основним завданням викладача є формування у студентів знань, надання їм практичної спрямованості та формування вміння використовувати їх у практичній діяльності (житті). Загальними завданнями оцінювання є: визначення рівня навчальних досягнень студентів; стимулювання їх мотивації до здобуття знань; визначення рівня здібностей студентів, їх потреби у додатковому навчанні, виставлення відповідної оцінки.

Для оцінювання процесу та результатів вивчення дисципліни розроблені чіткі, зрозумілі і відомі студентам критерії, відповідно до яких виставляється оцінка, і використовуються при цьому такі методи, як : усне опитування, тестування, оцінювання виконання творчих завдань та розв’язання ситуаційних задач, само оцінювання, взаємооцінювання тощо.

Мета вивчення дисципліни – підготовка спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» відповідно до державних стандартів, встановлених освітньо-кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів – психологів.

Завданнями викладача, реалізація яких забезпечить досягнення цієї мети, є:

 1. ознайомити студентів з історією розвитку конфліктологічної думки;

 2. сформувати системне уявлення про психологічну феноменологію конфліктів;

 3. поглибити знання студентів про психологічні причини конфліктів у різних сферах і формах взаємодії людей, а також шляхи і технології попередження та управління конфліктами;

 4. виробити у студентів уміння аналізувати причини конфліктів, проводити психодіагностику та розв’язувати конфлікти.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

Знати:

 1. базові категорії, структуру, класифікацію, динаміку, функції, еволюцію конфліктів;

 2. психологічні причини та зміст внутрішньоособистісних, міжособистісних, сімейних, політичних, етнічних конфліктів, конфліктів у педагогічній взаємодії, в організаціях та у сфері управління;

 3. психологію попередження та управління конфліктами.

Уміти:

 1. володіти методиками дослідження конфліктів;

 2. застосовувати психологічні засоби прогнозування, запобігання конфліктам та розв’язання їх;

 3. зробити психологічний портрет учасників конфлікту;

 4. використовувати елементи психологічного забезпечення в процесі ділового спілкування.

Прослуховування курсу забезпечить формування у студентів системи компетентностей, які є критеріями оцінки якості знань з курсу:

Загальні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці; уміння планувати та розподіляти час; уміння працювати самостійно; здатність до прийняття рішень; здатність до аналізу та порівняння отриманої інформації з іншими джерелами; здатність до самокритики; турбота про якість виконаної роботи; здатність до письмової та усної комунікації рідною мовою; навики роботи з комп’ютером; базові знання в галузі, необхідні для освоєння психологічних дисциплін; базові уявлення про процеси в суспільстві, які на сучасному етапі впливають на розуміння основних понять та явищ, які охоплює дисципліна.

Фахові компетентності: уміння продемонструвати знання з дисципліни «Психологія конфлікту»; уміння застосовувати на практиці методики дослідження конфліктів; навики з інформаційних технологій для обробки та систематизації матеріалів з курсу; здатність використовувати отримані знання для попередження та управління конфліктами; здатність практично застосовувати отримані знання із курсу при написані курсових, дипломних, магістерських робіт, виконання мультимедійних презентацій.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]