Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Psikhologiya_konfliktu_2016.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
247.3 Кб
Скачать

12.Методичне забезпечення

1. Юрков О.С. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Психологія конфлікту» / Олександр Сергійович Юрков. - Мукачево: МДУ, 2013. - 62 с.

2. Юрков О.С. Методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт з курсу «Психологія конфлікту» / Олександр Сергійович Юрков. - Мукачево: МДУ, 2014. - 44 с.

13.Рекомендована література Базова

 1. Долинська Л.В Психологія конфлікту: Навч.посіб./Л.В.Долинська, Л.П.Матяш – Заяц . – К.:Каравела, 2010. – 304с.

 2. Дуткевич Т.В. Конфліктологія з основами психології управління: Навч. посіб. / Тетяна Вікторівна Дуткевич. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 456с.

 3. Калаур С.М. Соціальна конфліктологія: Навчальний посібник./С.М. Калаур, З.З. Фалинська.- Тернопіль: Астон. 2010-360с.

 4. Конфліктологія / [Гребеньков Г.В., Ковальова І.І., Красноносов Ю.М. та ін]; під ред. Г.В. Гребенькова. – Львів: «Магнолія 2006», 2011. – 229с.

 5. Ложкін Г.В. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика: Навч. посіб. / Г.В. Ложкін, Н.І. Пов’якель. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 416с.

Допоміжна

 1. Гришина Н.В. Психология конфликта / Н.В.Гришина. – Спб.: Питер, 2000. – 464с.

 2. Джелалі В.О. Психологія вирішеня конфліктів: Навч. посіб. Для студентів вищих навч. закладів / В.О Джелалі. – Х. – К., 2006. – 320с.

 3. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. / С.М. Емельянов. – Спб: Питер, 2001. – 360с.

 4. Ложкін Г.В. Практическая психология конфликту: Навч. посіб. / Г.В. Ложкін, Н.І. Пов’якель. – К.: МАУП, 2002. – 256с.

 5. Москаленко В.В. Психологія соціального впливу: Навч. посіб./ В.В. Москаленко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. -448с.

 6. Москаленко В.В. Соціальна психологія: Підручник. Видання 2-ге, випр. та допов./ В.В. Москаленко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 688с.

 7. Орбан - Лембрик Л.Е. Психологія управління: Посібник / Лідія Ернестівна Орбан - Лембрик. – К.: Академвидав, 2003. – 568с.

 8. Орбан - Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Навч. посіб. / Л. Е. Орбан - Лембрик. – К.: Академвидав, 2005. – 448с.

 9. Пірен М.І. Основи конфліктології: Навч. посіб. – 2-е вид. / М.І. Пірен. – К.: КВГІ, 1996. – 204с.

 10. Приходько Ю.О. Психологічний словник – довідник: Навч. посіб./ Ю.О. Приходько, В.І. Юрченко. – К.: Каравелла, 2012. – 328с.

 11. Скібіцька Л.І. Конфліктологія: Навч. посіб. / Л.І. Скібіцька. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 384с.

 12. Словник – довідник термінів з конфліктології / [М.І. Пірен, Г.В. Ложкін] під ред.. М.І. Пірен. – Чернівці – Київ, 1995.

 13. Скот Д.Г. Конфликты, путь их преодоления / пер. С англ.. / Д.Г. Скот. – М.: Социс, 1991. – 196с.

 14. Собченко О.М. Психологія впливу: Навч. посіб./ О.М. Собченко. – К.: Кондор-Видавництво, 2013. – 158с.

 15. Уткин Э.А. Конфликтология. Теорія и практика. Учеб. пособ./ Э.А. Уткин. – М.: Экмос, 1998. – 264с.

 16. Шейнов В.П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение / В.П. Шейнов. – Минск: Амалфея, 1997. – 277с.

14. Інформаційні ресурси

 1. Веб сторінка МДУ: www.msu.edu.ua

 2. Мукачівська міська бібліотека: http://www.muklib.mk.uz.ua

 3. Мукачівська міська рада: http://www.mukachevo-city.org

 4. Бібліотека психологічної літератури: http://psylib.kiev.ua/

 5. Психологічна бібліотека Псі-фактор: http://psyfactor.org

 6. Українські підручники он-лайн: http://pidruchniki.ws/

Автор __________ Юрков

Доповнення та зміни до робочої програми навчальної дисципліни

на 20_/20_ навчальний рік

з/п

Назва теми

Зміст доповнень і змін

1

2

3

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри____________________________

Протокол №____ від________________

Завідувач кафедри ___________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]