Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Psikhologiya_konfliktu_2016.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
247.3 Кб
Скачать

9.Методи контролю

Методи контролю використовуються відповідно до «Положенню про поточне та підсумкове оцінювання навчальних досягнень студентів за європейською кредитно-трансферною системою організації навчального процесу в Мукачівському державному університеті» (2014р.)

Поточний контроль проводиться з метою визначення рівня навчальних досягнень студентів на різних етапах опанування навчальної дисципліни, забезпечення зворотного зв’язку між викладачем і студентом у процесі навчання, управління навчальною мотивацією студентів та здійснення коригуючих дій щодо подальшої організації навчального процесу для забезпечення досягнення поставлених цілей.

Поточний контроль здійснюється під час проведення лекційних, практичних (семінарських) занять, а також для перевірки якості самостійної роботи студентів, що проводиться викладачем під час індивідуально – консультативної роботи зі студентом і має за мету перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Поточний контроль реалізується у формі опитування, захисту рефератів, виступів на практичних (семінарських) заняттях, експрес – контролю, тестування тощо, перевірки результатів виконання різноманітних навчальних, творчих завдань, контролю засвоєння матеріалу, визначеного навчальною програмою, запланованого на самостійне опрацювання студентом.

Модульний (міжсесійний, рубіжний) контроль – підсумковий контроль якості засвоєння студентом теоретичного і практичного матеріалу після завершення вивчення всіх тем змістового модуля у формі поточного контролю та виконання студентом модульного контрольного завдання (контрольної роботи, тестування) згідно із затвердженим графіком з метою систематизації знань.

Модульний контроль є обов’язковим для всіх студентів.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його завершальних етапах. Він проводиться у формі підсумкового модульного контролю (ПМК), семестрового заліку (для ЗФН).

Підсумковий модульний контроль (ПМК) – виставляється студенту, якщо він виконав усі види навчальної роботи, які визначені робочою програмою навчальної дисципліни та отримав середньозважений бал не менше 2,51.

Семестровий залік –це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни на підставі результатів виконання ним усіх видів запланованої навчальної роботи.

Структура проведення семестрового контролю доводяться до відома студентів на першому занятті.

10. Розподіл вагових коефіцієнтів оцінювання навчальної дисципліни «Психологія конфлікту»

Модульний контроль №1

АУДИТОРНА ТА САМОСТІЙНА РОБОТА (в т.ч. ІРС)*

ЗМ1 – ЗМ2

Лекційні, семінарські (практичні), лабораторні заняття

Контрольний захід

(контрольна робота)

Т1, Т2, Т3, … Т7

Т1-Т7

Середнє арифметичне оцінок за національною шкалою

Оцінка за національною шкалою

k1 = 0,5

k2 = 0,5

ЗМ1, ЗМ2 – змістовий модуль , Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів,

Ki − ваговий коефіцієнт.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]