Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекції ОП.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.43 Mб
Скачать

6.7. Регулювання внутрішнього трудового розпорядку

Внутрішня система управління господарською діяльністю пе­редбачає чітку організацію ефективного використання трудових ре­сурсів, тому положення «Про персонал» доповнюється додатковим документом — правилами внутрішнього трудового розпорядку, який регулює поведінку працівника на робочому місці, вимоги до поведінки працівника під час виробничих процесів, обов'язкові ви­моги щодо охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, гі­гієни праці та протипожежної охорони.

У положенні про трудовий розпорядок роз'яснюються також обов'язки адміністрації:

• правильно організувати роботу працівників і службовців, щоб кожен працював за своєю спеціальністю і кваліфікацією, мав закріплене за ним робоче місце, своєчасно був ознайомлений з поставленим завданням і забезпечений роботою протягом усього робочого дня;

 • забезпечити здоров'я та безпечні умови праці, справний стан інструменту, машин, обладнання, верстатів, а також нормативні запаси сировини, матеріалів, необхідних для безперервної і ритмічної роботи;

 • створювати умови для зростання продуктивності праці шляхом впровадження новітніх технологій, техніки та наукової організації праці, удосконалення форм організації та мотивації праці;

 • своєчасно доводити до відома виробничих підрозділів програм­ ні завдання, щоб забезпечити їх виконання з найменшими ви­ тратами трудових, матеріальних і фінансових ресурсів;

 • дотримуватися чинного законодавства, дбаючи одночасно про високу якість робіт, підвищення продуктивності праці та ефективність господарювання корпорації.

6.8. Регулювання інформаційного поля та комерційної таємниці

Щоб регулювати інформаційне поле й чітко окреслити частину інформації, що є комерційною таємницею, розробляються положен­ня «Про ознайомлення з інформацією», «Про комерційну таємни­цю», які регулюють інформаційні потоки в корпорації. Перелік ін­формації, яка є комерційною таємницею, визначається в цих поло­женнях згідно з чинним законодавством.

Кожен співробітник має бути поінформованим, яка інформація є відкритою для ознайомлення; де, коли і на яких умовах він може з нею ознайомитися; крім того, усіх працівників слід ознайомити з пе­реліком даних, які є комерційною таємницею.

Документами, відкритими для ознайомлення, є такі:

• свідоцтво про реєстрацію товариства;

• статут зі змінами та доповненнями;

• установчий договір;

 • ліцензії, що дозволяють корпорації здійснювати підприємницьку діяльність;

 • фінансовий звіт та баланс;

 • внутрішні нормативні акти.

На практиці для надання інформації застосовують таку форму, як подання акціонером заяви. Заява може подаватися в письмовій формі як особисто, так і через уповноважену особу, яка не обов'яз­ково має бути акціонером. У положенні визначаються вимоги до фор­ми заяви, термінів її подання й форм надання інформації. Частину інформації слід підготувати завчасно, щоб акціонер міг з нею озна­йомитися в зручний для нього час і в доступному місці без письмо­вої заяви.

6.9. Регулювання договірної роботи

Договірна робота здійснюється не тільки на рівні корпорації, а й виходить за межі внутрішніх господарських відносин, тому доці­льно створити внутрішні нормативні акти, які б регламентували укладання угод із зовнішніми суб'єктами підприємництва для захис­ту інтересів корпорації.

Для регулювання договірних відносин у корпорації розробля­ються такі положення:

 • положення щодо порядку укладання й виконання договорів;

 • положення про претензійно-позовну роботу;

 • положення про значну угоду.

У положеннях визначаються такі моменти:

 • вимоги до змісту угод;

 • вимоги до оформлення договору;

 • предмет договору;

 • загальна сума договору й ціна продукції;

 • терміни виконання договору й терміни поставки;

 • порядок розрахунків;

 • майнова відповідальність;

 • порядок урегулювання суперечок;

 • умови зберігання договорів;

 • контроль за відповідністю умов договору чинному законодавству;

 • порядок погодження із зацікавленими підрозділами, службами й посадовими особами;

 • регулювання спорів з партнерами;

 • контроль за виконанням договорів;

 • відповідальність за невиконання договорів з боку сторонніх ор­ганізацій;

 • відповідальність за невиконання договорів з боку посадових осіб самої корпорації.

Положення регулюють також договірну роботу між структур­ними підрозділами, що входять до складу корпорації, включаючи філії та представництва.

Підготовку укладання й контроль за виконанням договорів здійснюють юридичні служби разом з відповідними службами структурних підрозділів, які несуть відповідальність за договірну роботу.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]