Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка пцб.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
563.2 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ДВНЗ «ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Кафедра економічної теорії та статистики

Методичні рекомендації

для проведення семінарських занять

та виконання самостійної роботи

З дисципліни «Економічна теорія»

для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр»

напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки

продукції тваринництва»

заочної форми навчання

Херсон – 2013

УДК: 33(072)

Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри економічної теорії та статистики протокол № від « » 201 р., схвалено навчально – методичною комісією напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» . Протокол № від « » 201 р.

Сілецька Н.В.

Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Економічна теорія» для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» заочної форми навчання / Н.В. Сілецька / - Херсон: ВЦ «Колос» ХДАУ, 2013. - 84 с.

Рецензент Л.О. Абсава, к.е.н., доц..

© Сілецька Н.В.2013

© ВЦ «Колос» ХДАУ, 2013

Передмова

Входження України в ринкову економіку вимагає нових підходів у формуванні і проведенні в життя ефективної економічної політики. Важливим важелем перетворень, базисом становлення економічної системи є економічна теорія. Вона дає можливість майбутнім спеціалістам оволодіти знаннями економічних категорій та економічних законів, їх системою для вміння провести глибинний аналіз економічних процесів та явищ сьогодення. Недостатньо розуміти сутність економічної системи, більш важливішим є знання економічного механізму її функціонування та закономірностей розвитку основних елементів цієї системи.

Вивчення економічної теорії дозволяє студентам сформувати економічні знання, економічну культуру, підприємливість, допомагає аналізувати економічну ситуацію і приймати обґрунтовані рішення. Дана методична розробка спрямована на поглиблене вивчення курсу «Економічна теорія» студентами неекономічних спеціальностей заочної форми навчання.

Методична розробка складається з орієнтовної робочої програми з дисципліни «Економічна теорія», планів лекцій, планів семінарських занять і самостійної роботи, анотацій лекцій, обов’язкової та додаткової економічної літератури. Нині основною формою вивчення економічної теорії є самостійна робота на основі комп’ютеризації робочої програми. Тому в методичній розробці достатньо уваги приділяється тестам та задачам як активним формам організації цього процесу. У формуванні навичок самостійного вивчення студентами курсу, глибокому засвоєні його основних положень, висновків, у набутті досвіду узагальнювати матеріал, правильно оцінювати економічні процеси і приймати важливі господарські рішення, важлива роль відводиться контрольним завданням.

Орієнтовна робоча програма з дисципліни «Економічна теорія» для студентів освітньо кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

п/п

Назва теми

Лекції,

годин

Семінари,

годин

Самостійна робота, год.

Розділ І. Загальні основи економічного розвитку

4

2

30

1.

Економічна теорія як наука

2.

Рушійні сили економічного розвитку

3.

Економічні системи суспільства

4.

Відносини власності в економічній системі

Розділ ІІ. Розділ II. Загально теоретичні проблеми ринкової економіки

4

2

20

5.

Форми організації суспільного виробництва

6.

Сутність та еволюція грошей

7.

Ринок і механізм його функціонування

8.

Ринкова інфраструктура

Розділ ІІІ. Економічні основи підприємництва

2

2

20

9.

Підприємництво і підприємство (фірма) в ринковій економіці

10.

Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин

11.

Витрати виробництва і прибуток

12.

Особливості підприємництва в агропромисловому комплексі

Розділ ІV. Макроекономічні проблеми регулювання ринкової економіки

2

2

18

13.

Відтворення і економічне зростання на макрорівні

14.

Циклічність – загальна закономірність ринкової економіки

15.

Доходи населення

16.

Фінансово-кредитна система

17.

Економічна роль держави в ринковій економіці

18.

Закономірність формування та сутність світового господарства

19.

Проблеми інтеграції економіки України в світове господарство

Всього

12

8

88