Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Орг вироб сон елемент ALL / Орг вироб сон елемент ALL / Мої лекції по Основах організації / Основи організації промислового виробництва СЕ (лекції) (8).doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
314.37 Кб
Скачать

§1.7. Поняття про системи та їх складові

У світі все складається з систем. Машина, живий організм, суспільство в цілому – це система.

Система – це сукупність певних елементів, між якими існує функціональний зв’язок. Так, якщо апарат розглядати як систему, то окремі його вузли будуть елементами цієї системи. Якщо система  завод, то її елементи  окремі технологічні цехи; якщо система  цех, то її елементи  окремі агрегати.

Залежно від потреб аналізу, у системі можна виділити підсистемувиділену за певними ознаками частину системи (елемент або групу елементів), яка має певну мету та взаємозв’язана з системою (наприклад, автомобіль – система, двигун – підсистема, деталі – елементи).

Поняття елемент, підсистема та система взаємопов’язані. Кожна система має свої особливості. Так, невідємним елементом соціально-економічних систем, до яких належать виробничо-господарські комплекси, підприємства, об´єднання, народне господарство в цілому, є колективи людей. Людина активно бере участь у формуванні названих систем, впливає на характер їх зв´язків та відношень, функціонування та розвиток.

§1.8. Класифікація систем

Усі системи поділяються на класи за певними ознаками:

а) За походженням системи поділяються на природні та штучні.

Природні системи створені самою природою (сонячна система, кровоносна система).

Штучні системи створені для задоволення потреб людини (виробничі, технологічні, технічні, інші).

Виробничі системи створюють для вироблення певної продукції, їм властиві зміни, які виникають під дією різних чинників (наукові винаходи, нові технічні процеси, зміна форм організації виробництва, вплив людини і т. ін.). Ці зміни спрямовані на підвищення продуктивності обладнання та праці.

Технологічні системи є складовими частинами виробничих систем. Вони створені для переробки вихідних матеріалів у напівфабрикати або готову продукцію.

б) За ієрархією системи поділяються на макро- та мікросистеми.

Ієрархія – розташування частин або елементів цілого в певному порядку від вищого до нижчого. Під ієрархією системи розуміють її багаторівневу структуру.

Поняття «елемент» і «система» – відносні, оскільки одна система може бути елементом більшої, а елемент системи можна поділити на складові, тобто на системи нижчих рівнів.

в) За складністю структури (складність системи визначається її стуктурою, числом елементів, обсягом інформації і т.ін.).

г) За зв’язками з оточуючими системами поділяються на відкриті, які мають принаймні один вхід і вихід, замкнені та комбіновані.

§1.9. Технологічна система та її складові

Технологічною системою називають об’єкт, який взаємодіє з навколишнім середовищем, складається з великої кількості елементів, які взаємопов’язані між собою і функціонують як єдине ціле зі спільною метою – забезпечити економічно доцільну переробку вихідних матеріалів на потрібну продукцію.

Технологічні системи складні та багатостадійні: складні, оскільки складаються з великої кількості підсистем і елементів; багатостадійні, бо перехід від вихідних матеріалів до готової продукції у багатьох випадках потребує багаторазової обробки попередньо отриманої продукції.

Елементами технологічної системи є технічні системи (апарати, агрегати, пресформи, верстати, печі і т. ін.), у яких відбуваються типові технічні процеси (роздріблення, дифузія, вирощування, напилення і т. ін.).

Зв’язок між складовими системи відбувається з допомогою потоків.

Сукупність елементів і зв’зків складають структуру системи – топологію. Топологією системи називають характер і порядк з’єднання окремих її елементів.

За ієрархією технічні системи поділяються на макро- та мікро- системи. Відповідно до цього їх можна аналізувати на макро- та мікрорівні. Це означає, що при аналізі ефективності роботи конкретного об’єкта його треба розглядати як елемент макросистеми (галузь, територіально-промисловий комплекс, народне господарство) з усіма існуючим на цьому рівні зв´язками, і як макросистему по відношенню до конкретних складових виробництва, що аналізується. по відношенню до виробничого процесу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.