Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Labs_Metrolog.doc
Скачиваний:
31
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
3.99 Mб
Скачать

Вимоги до виконання лабораторних робiт

Перед виконанням лабораторної роботи студент повинен самостiйно вивчити вiдповiдний роздiл навчального курсу за конспектом лекцiй та рекомендованою лiтературою, ознайомитись з порядком виконання роботи та освоїти використану в нiй методику вимiрювань, а також пiдготувати бланки для запису результатiв експериментальних дослiджень.

Протягом заняття в лабораторiї студент має навчитись користуватись вимiрювальними приладами, виконати необхiднi вимiрювання й зробити їх математичну обробку, оформити звiт.

У звiтi необхiдно вказати: тему лабораторної роботи, завдання й перелiк використаних приладiв, принциповi схеми дослiджуваних електричних кiл (або схему з'єднання дослiджуваних вимiрювальних приладiв чи схему установки), результати вимірювань, графiки дослiджуваних характеристик, розрахунковi формули та результати розрахункiв.

Список базових питань

 1. Загальнi вiдомостi про метрологiю. Визначення процесу вимiрювання, мiри, еталона. Еталонні та робочi мiри.

 2. Вимiрювальний прилад (визначення).Види вимiрювальних приладiв. Основнi та похiднi одиницi вимiрювання.

 3. Класифiкацiя електричних сигналiв. Сигнал вимiрювальної iнформацiї (визначення).

 4. Детермiнованi сигнали. Визначення та приклади. Поняття про випадковi сигнали.

 5. Iмпульснi сигнали. Параметри iмпульсних сигналiв. Щiльнiсть iмпульсiв. Вiдео-, радiоiмпульси.

 6. Абсолютна й вiдносна похибки вимiрювань. Зведена похибка.

 7. Основна й додаткова похибки вимiрювань. Нормальнi умови вимiрювальних пристроїв.

 8. Класи точностi аналогових i цифрових вимiрювальних приладiв.

 9. Систематична й випадкова похибки. Методи зменшення впливу систематичної похибки. Спосiб виявлення систематичної похибки.

 10. Нормальний закон розподiлу випадкової похибки. Дисперсiя випадкової похибки.

 11. Прилад магнiтоелектричної системи, його можливостi та особливостi. Рiвняння перетворення.

 12. Вимiрювальнi прилади електромагнiтної системи. Будова логометрiв.

 13. Вимiрювальнi прилади електродинамiчної та електростатичної систем.

 14. Еквiвалентнi схеми ввiмкнення амперметра та вольтметра на постiйному та змiнному струмi.

 15. Вимiрювання змiнних струмiв (загальнi вiдомостi). Вимiрювання високочастотних струмiв термоелектричним методом.

 16. Електроннi вольтметри (стуктурнi схеми). Схеми вiдкритого та закритого входiв електронних вольтметрiв.

 17. Загальнi вiдомостi про вимiрювання потужностi. Вiдноснi одиницi вимiрювання потужностi й напруги.

 18. Вимiрювальнi генератори. Загальнi вiдомостi та класифiкацiя.

 19. Генератор iнфранизьких частот (структурна схема).

 20. Генератор звукових частот. Схеми побудови.

 21. Генератор вiдеочастот (стуктурна схема).

 22. Iмпульснi генератори. Принципи побудови схем формування iмпульсiв.

 23. Види шумiв, їх спектральний розподiл. Поняття про коефiцiєнт шуму. Генератори шумових сигналiв.

 24. Генератор коливальної частоти. Структурна схема та дiаграма роботи.

 25. Електроннi осцилографи, призначення та узагальнена структурна схема.

 26. Функцiональнi можливостi осцилографа при дослiдженнi електричних сигналiв. Особливостi роботи з електронними осцилографами.

 27. Вплив вхiдних електричних кiл i смуги пропускання пiдсилювачiв осцилографа на характеристики спостережуваних сигналiв.

 28. Похибки вимiрювання осцилографом. Визначення зсуву фаз за допомогою осцилографа.

 29. Вимiрювання частоти i часових iнтервалiв методом калiброваних позначок. Iншi методи вимiрювання частоти.

 30. Вимiрювання параметрiв радiоелектронних схем (загальнi вiдомостi). Особливостi й методи вимiрювань на радiочастотах.

 31. Використання методу амперметра-вольтметра для визначення пара метрiв радiоелектронних схем.

 32. Мостовий метод вимiрювання параметрiв радiосхем. Рiвняння балансу моста.

 33. Резонанснi методи вимiрювання ємностi конденсаторiв.

 34. Резонанснi методи вимiрювання iндуктивностi та добротностi.

 35. Аналiз частотного спектра сигналiв. Паралельний i послiдовний методи аналiзу (загальнi принципи). Нелiнiйнi спотворення, метод їх вимiрювання.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]