Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Labs_Metrolog.doc
Скачиваний:
31
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
3.99 Mб
Скачать

2.4. Основнi технiчнi данi генератора г4-78

1) Дiапазон частот вiд 1,16 до 1,78 ГГц.

2) Основна похибка встановлення частоти за шкалою приладу 0,5%.

3) Прилад забезпечує рiвень потужностi гнiзда ВЫХОД вiд 10 до 10 Вт.

4) З додаткового гнiзда ВЫХОД mWI прилад забезпечує рiвень потужностi не менше 3*10 Вт. Межi регулювання потужностi не менше 50 дБ (вiд 3*10 до 3*10 Вт).

5) Вихiдний опiр на виходi ВЫХОД: 50 ±6 Ом.

6) Вихiдний опiр на виходi ВЫХОД mWI не бiльше 10 Ом.

2.5. Основнi вимiрювання модульованих коливань

У технiцi зв'язку, радiо- й телевiзiйного мовлення використовуються рiзноманiтнi види модуляцiї: амплiтудна, частотна, фазова та iмпульсна. Коливання, модульованi за амплiтудою, характеризуються коефiцiєнтом модуляцiї, за частотою – iндексом модуляцiї. Крiм того, всi модульованi коливання характеризуються глибиною модуляцiї, яка дорiвнює вiдношенню даного коефiцiєнта або iндекса модуляцiї до максимально можливого, який приймається за 100-процентну модуляцiю. При iмпульснiй модуляцiї необхiдно знати основнi параметри iмпульсiв та їх послiдовностей.

2.6.Вимiрювання при амплiтуднiй модуляцiї

Вираз для коливання, модульованого одним синусоїдним тоном, має такий вигляд:

(4.1)

,

,

де U – амплiтуда немодульованого ВЧ-коливання; f – несуча частота; F – модулююча частота; m – коефiцiєнт модуляцiї.

Коефiцiент модуляцiї дорiвнює вiдношенню змiни амплiтуди ВЧ-коливання U при модуляцiї до значення U при вiдсутностi модуляцiї:

. (4.2)

Максимальне значення коефiцiєнта модуляцiї m=1, при вiдсутностi модуляцiї m=0. При амплiтуднiй модуляцiї коефiцiєнт i глибина модуляцiї збігаються як за змiстом, так i за величиною.

Рис. 4.5. Рис. 4.6.

На рис. 4.5 подано вигляд модульованого коливання, що вiдповiдає виразу (4.1). З рисунка бачимо, що:

. (4.3)

Формули (4.2) i (4.3) справедливi для випадку, коли модуляцiя симетрична, тобто коли змiни амплiтуди вiдносно середнього значення однаковi. У протилежному випадку коефiцiєнт модуляцiї вимiрюється окремо "вверх" i "вниз" (рис. 4.6):

, . (4.4)

Коефiцiєнт модуляцiї можна вимiряти осцилографiчним методом або методом подвiйного детектування. Осцилографiчний метод, який розглядається в данiй роботi, може здiйснюватись трьома способами при лiнiйнiй, синусоїднiй або елiптичнiй розгортцi. Для визначення коефiцiєнта модуляцiї першим способом у канал вертикального вiдхилення подається ВЧ модульоване коливання. При цьому внутрiшнiй генератор розгортки має бути ввiмкнений. Частота розгортки встановлюється у 2–3 рази нижча, нiж модулююча, i на екранi осцилографа можна спостерiгати модульованi коливання (рис. 4.5, 4.6). Вимiрявши за допомогою масштабної сiтки Umax та Umin, за формулою (4.3) знаходимо коефiцiєнт модуляцiї m. При синусоїднiй розгортцi до каналу вертикального вiдхилення подається модульоване ВЧ-коливання, а до каналу горизонтального вiдхилення – модулююча напруга. На екранi осцилографа спостерiгаються осцилограми (рис. 4.7, 4.8, 4.9).

Рис. 4.7. Рис. 4.8. Рис. 4.9.

Осцилограма (рис. 4.7) вiдповiдає тому випадку, коли мiж модульованими та модулюючими коливаннями вiдсутнiй зсув фаз, а на рис. 4.8 – коли такий зсув iснує. Осцилограма на рис. 4.9 свідчить про наявнiсть спотворень у модульованому коливаннi. Оскiльки A=2Umax i Б=2Umin, то коефiцiєнт модуляцiї можна визначити за формулою:

. (4.5)

Даний спосiб часто називають способом трапецiї, зображеної на рис. 4.7. Для визначення коефiцiєнта модуляцiї способом елiптичної розгортки модульоване коливання через фазорозщеплююче коло (рис. 4.10) подається на обидва входи осцилографа при вимкненому генераторовi розгортки. Внутрiшнi та зовнiшнi розмiри елiпсоподiбної фiгури (рис. 4.11), що спостерiгається при цьому на екранi осцилографа, залежать вiд глибини амплiтудної модуляцiї дослiджуваного коливання. Коефiцiєнт модуляцiї обчислюється також за формулою (4.3). Елiпс, позначений пунктирною лiнiєю, отримується при вiдсутностi модуляцiї.

Рис. 4.10. Рис. 4.11.

Похибка даного способу вимiрювання коефiцiєнта модуляцiї досягає 8-10%.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]