Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Labs_Metrolog.doc
Скачиваний:
31
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
3.99 Mб
Скачать

3. Завдання та порядок його виконання

3.1. Перевiрка дiї схеми та вимiрювання параметрiв

1) Під’єднати дослiджувану схему детектора до гнiзд 1-1 генератора.

2) Перевiрити дiю схеми, для чого плавно збiльшувати вихiдну напругу генератора i спостерiгати збiльшення показiв iндикатора I. Якщо стрiлка вiдхиляється влiво вiд нульової позначки, змiнити полярнiсть ввiмкнення iндикатора.

3) Одержати та зарисувати для кожної схеми осцилограми струму через iндикатор. Увiмкнути вхiд Y електронного осцилографа до клем iндикатора та збiльшити пiдсилення в каналi Y осцилографа до одержання достатнього розмiру зображення по вертикалi. Регулюючи частоту розгортки, одержати стiйке зображення декiлькох перiодiв.

4) Вимiряти напругу повного вiдхилення Uвiд. Збiльшити вихiдну напругу генератора до встановлення стрiлки iндикатора I на кiнцевiй позначцi шкали. Визначити значення Uвiд еталонним вольтметром. Для схем із додатковими резисторами (рис. 8.2,в, 8.2,д) встановити вихiдну напругу генератора, що дорiвнює точно 1 В, i, регулюючи опiр резистора R3 (або R5), встановити стрiлку iндикатора на кiнцеву позначку шкали.

5) Вимiряти вхiдний опiр Rвх, для чого замiсть перемички ввiмкнути в гнiзда а-а резистор R0 (рис. 8.3) i записати покази еталонного вольтметра: .

Розрахувати i вхiдний струм повного вiдхилення.

Данi вимiрювань i розрахункiв записати в таблицю 8.1, де вказано запропонованi опори резистора R0.

Таблиця 8.1

Параметри схем детекторiв

Дослiджувана схема

R0, кОм

Uвiд, В

Rвх, кОм

Iвх, мкА

Рис. 8.2,а

1,0

Рис. 8.2,б

2,0

Рис. 8.2,в

5,1

1,0

Рис. 8.2,г

1,0

Рис. 8.2,д

1,0

1,0

3.2. Градуювання шкали iндикатора на змiнному струмi

1) Встановити вихiдну напругу генератора, що дорiвнює напрузi повного вiдхилення Uвiд, i одержати повне вiдхилення стрiлки iндикатора I.

2) Зменшуючи вихiдну напругу генератора, по черзi встановлювати за еталонним вольтметром Vo напруги: 0,9Uвiд, 0,8Uвiд, 0,7Uвiд i т. д., i вiдраховувати вiдповiдну кількість подiлок n на рiвномiрнiй шкалi iндикатора I.

3) Виконати таке градуювання для кожної схеми детектора, данi вимiрювань записати в таблицю 8.2. На мiлiметровому паперi накреслити рiвномiрну шкалу iндикатора при постiйному струмi та нерiвномiрнi шкали при змiнному струмi для кожної схеми iндикатора. Зробити висновок про ступiнь нерiвномiрностi шкал для кожної дослiджуваної схеми.

Таблиця 8.2

Градуювання шкали iндикатора схеми детектора

Дослiджувана схема

Рис. 8.2,а

U, В

n, подiл.

100

Рис. 8.2,б

U, В

n, подiл.

100

Рис. 8.2,в

U, В

n, подiл.

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

100

Рис. 8.2,г

U, В

n, подiл.

100

Рис. 8.2,д

U, В

n, подiл.

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

100

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]