Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Labs_Metrolog.doc
Скачиваний:
31
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
3.99 Mб
Скачать

2.1. Вимiрювання напруги й сили струму

Величина вiдхилення точки, засвiченої на екранi електронно-променевої трубки, визначається напругою, прикладеною до системи вiдхиляючих пластин. Вимiрювання напруги здiйснюється за формулою

U=A/h,

де U – напруга, В; A – величина вiдхилення засвiченої точки, мм; h – чутливiсть трубки, мм/В.

При вимiрюваннi малих напруг необхiдно знати чутливiсть осцилографа, оскiльки в цьому випадку вимiрювана напруга подається на вiдхиляючi пластини через пiдсилювач. Якщо чутливiсть осцилографа невiдома, тодi можна проградуювати осцилограф при певному положеннi ручки "Пiдсилення".

Вимiрювання сили струму здійснюється непрямим методом, тобто вимiрюванням напруги U на резисторi з вiдомим опором (рис.1.7). При цьому

I=U/.

Величина опору , який вмикається послiдовно з Rнав, вибирається так, щоб <<Rнав. В iншому випадку під’єднання послiдовного опору помiтно змiнить режим роботи дослiджуваного кола.

Рис.1.7. Вимiрювання сили струму

2.2. Вимiрювання частоти

Вимiрювання частоти здiйснюється методами фiгур Лiссажу та кругової розгортки з модуляцiєю яскравостi променя.

а) Метод фiгур Лiссажу

Якщо до вертикальних i горизонтальних пластин осцилографа пiдвести синусоїднi коливання, тодi, в залежностi вiд спiввiдношення частот на екранi ЕПТ, з'являться нерухомi фiгури, якi називають фiгурами Лiссажу. З вигляду фiгур, знаючи частоту коливань, що подаються на одну пару пластин, можна визначити частоту коливань, якi подаються на другу пару вiдхиляючих пластин.

Рис.1.8. Фігура Ліссажу вiдповiдає

спiввiдношенню частот 1:1

Рис.1.9. Створення розгортки з

модуляцією яскравості

На рис.1.8 зображено одну з фiгур Лiссажу, яка вiдповiдає спiввiдношенню частот 1:1.

б) Метод кругової розгортки з модуляцiєю яскравостi променя

Якщо зiбрати схему (рис.1.9), на екранi ЕПТ спостерiгатиметься коло, яке складається з свiтлих смуг, що чергуються з темними промiжками. Описана картина утворюється при поданнi на модулюючий електрод М напруги вимiрюваної частоти. Кількість свiтлих смуг дорiвнює вiдношенню fX/fe. Напругу з фазозсувної ланки RC можна подати на пластини через пiдсилювачi осцилографа.

При fX> вимiрювану частоту можна визначити за формулою;

fX=nfе,

де n – кiлькiсть свiтлих смуг.

2.3. Вимiрювання зсуву фаз

На обидвi пари вiдхиляючих пластин подаються напруги, зсунутi за фазою на деякий кут , який необхiдно вимiряти. При цьому на екранi осцилографа спостерiгається фiгура Лiссажу у виглядi елiпса (рис.1.8). Наприклад, якщо необхiдно вимiряти зсув фаз, що створюється ланкою RC (рис.1.10), то на одну пару пластин подається напруга Uвх, а на другу – напруга Uвих. Вимiрявши на масштабнiй сiтцi розмiри А та В (рис.1.8), розраховують кут зсуву за формулою:

.

2.4. Вимiрювання модуляцiї

За допомогою осцилографа можна вимiряти коефiцiєнт амплiтудної модуляцiї одним із таких методiв: лiнiйної розгортки, трапецiї, елiптичної розгортки.

Рис.1.10. RC-ланка для вимірю-

вання зсуву фаз

Рис.1.11. Осцилограма модульо-

ваного сигналу

За методом лiнiйної розгортки на вертикально вiдхиляючу пару пластин подається модульована напруга. На другу пару вiдхиляючих пластин подається напруга з генератора розгортки осцилографа. При цьому частота генератора розгортки повинна бути синхронiзована частотою модулюючого коливання. Глибина модуляцiї m визначається безпосереднiм вимiрюванням на осцилографi (рис.1.11) величин А i Б:

.

За методом трапецiї модульоване коливання подається на Y-пластини, а модулююче – на X-пластини. Генератор розгортки вимкнено. Осцилограма має вигляд трапецiї (рис.1.12). Коефiцiєнт модуляцiї розраховується за тiєю ж формулою.

Рис.1.12. Трапецеподібна

осцилограма

Рис.1.13. Фазозсуваюча RC-ланка і вигляд

модульованого коливання

За методом елiптичної розгортки модульоване коливання подається на затискачi 1-1 фазозсувної ланки RC (рис.1.13). При наявностi модуляцiї на екранi ЕПТ виникає зображення свiтлого елiптичного кiльця. Для розрахунку коефiцiєнта модуляцiї використовується та ж формула:

.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]