Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПИТАННЯ НА ДЕРЖІСПИТ.doc
Скачиваний:
38
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
633.34 Кб
Скачать

8. Назвіть функції та охарактеризуйте процеси проектного менеджменту.

Перші чотири функції (спрямовані на управління цілями) заведено називати основними. Це такі функції:

Управління обсягом проекту — контролює проект за допомогою встановлення його мети, завдань і цілей.

Управління затратами — передбачає фінансовий контроль проекту завдяки накопиченню, аналізу та складанню звітів по затратах.

Управління часом — передбачає планування, складання календарних графіків та їх контроль для забезпечення вчасного виконання проекту.

Управління якістю — забезпечує виконання стандартів якості, встановлених для проекту. П’ять функцій, перелічених нижче (спрямовані на управління певними об’єктами), називають ДОДАТКОВИМИ:

Управління людськими ресурсами — включає спрямування і координацію діяльності людей, залучених до проекту.

Управління комунікаціями — накопичує інформацію, якою обмінюються члени проектної команди, керівництво, і сприяє успішному завершенню проекту.

Управління контрактами/постачанням — передбачає відбір, переговори і підписання замовлень, контроль за постачанням матеріалів, устаткування і послуг (обслуговування).

Управління ризиком — залежить від ступеня невизначеності проекту і базується на знаннях та досвіді із зазначенням умов реалізації конкретного проекту.

Управління проектною інтеграцією — має забезпечити належну координацію всіх функцій проекту.

До процесів у проектному менеджменті відносять: процеси ініціалізації та закриття; процеси планування; процеси виконання; процеси здійснення контролю.

Процеси ініціалізації та закриття належать до суто технічних рішень щодо початку проекту в цілому або його окремих етапів, а також протоколювання їх логічного завершення й перехід до наступних кроків виконання проектних завдань. Ця група процесів тісно пов'язана з процесами планування та контролю. Перші ставлять завдання, а другі дають змогу отримати вичерпну інформацію щодо прийняття відповідних управлінських рішень.

Процеси планування починають здійснюватися відразу після прийняття рішення про початок виконання проекту. їх головна мета полягає в тому, щоб конкретизувати ту частину бізнес-плану, в якій ідеться про реалізацію нововведення та доведення її до рівня календарного плану. На цих етапах уточнюються параметри часу та витрат на виконання робіт і проекту в цілому, визначаються відповідальні виконавці за їх проведення. Дуже важливою є робота з оптимізації календарного плану проекту, яка полягає у перерозподілі ресурсів з некритичних на критичні роботи. Алгоритм цього завдання реалізований у програмних засобах.

Процеси виконання насамперед зводяться до координування штату та інших ресурсів для здійснення плану. До складу ресурсів у проектному менеджменті відносять, крім традиційних, також роботи за проектом, які виконуються субпідрядниками та іншими організаціями, що залучені до виконання проекту. Виконання проекту здійснюється у межах відпущеного на те бюджету. Тобто якщо у бізнес-плані визначається саме сума витрат на проект, то при здійсненні процесів виконання вирішуються питання більш раціонального її використання. Особливе значення при цьому мають закупівлі, питання про здійснення яких вирішується відповідальними виконавцями проекту.

Процеси здійснення контролю полягають у перевірці того, що завдання проекту розв'язуються згідно з затвердженими планами і в разі необхідності — здійснення дій щодо коригування проекту. Контроль ведеться за всіма керованими параметрами проекту: якості проектних рішень, терміну виконання проекту в цілому та окремих його етапів, дотримання бюджету. У проектному менеджменті основна увага приділяється аналізу причин відхилення від запланованого графіка реалізації проекту та прийнятті у зв'язку з ним відповідних управлінських рішень.