Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Питання до заліку.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
25.03 Кб
Скачать

Тема 7: Фінансовий моніторинг та недержавний фінансовий контроль.

 1. Поняття, правова природа фінансового моніторингу.

 2. Законодавчі та мета підстави фінансового моніторингу.

 3. Принципи фінансового моніторингу.

 4. Соціально-економічне та політичне значення фінансового моніторингу. Ссиїиси^ии

 5. Система фінансового моніторингу,

 6. Поняття та суб’єкти первинного фінансового моніторингу,

 7. Поняття та суб’єкти державного фінансового моніторингу.

 8. Загальна характеристика правопорушень, що скоюються в процесі здійснення фінансової діяльності.

 9. Аналіз та практика застосування фінансового контролю у боротьбі з правопорушеннями в сфері фінансової діяльності. і/{/Си^^оил^с Лрбис-с&/^<?

 10. Взаємодія органів внутрішніх справ з іншими органами держави при здійсненні державного фінансового контролю та шляхи її вдосконалення.

11 .Поняття та значення недержавного фінансового контролю. 0<2(і^оіс

 1. Види аудиторських послуг.

13 .Правовий статус та контрольні повноваження аудитора. О $г<г~

 1. Правовий статус Аудиторської палати України. Контрольні повноваження Аудиторської палати України. гу

 2. Напрямки співпраці аудиторського контроліо з державними органами, /сьи^е^^

 3. Аудиторський висновок: зміст та правові наслідки. /З&Л

Література:

 1. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року в редакції від 13.06.2012 // zakon.rada.gov.ua

 2. Закон України "Про захист прав споживачів" від 15 грудня 1993 року в редакції від 10.11.2011 // zakon.rada.gov.ua

 3. Закон України "Про державну службу" від 17 листопада 2011 року // zakon.rada.gov.ua

 4. Закон України "Про Рахункову палату" від 11 липня 1994 року в редакції 30.07.2010 // zakon.rada.gov.ua

 5. Закон України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань" від 22 листопада 1996 року в редакції від 20.02.2002 // zakon.rada.gov.ua

 6. Закон України "Про Національний банк України" від 20 травня 1999 року в редакції від 17.08.2012 // zakon.rada.gov.ua

 7. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 в ред. від 19.08.2012. / Наступна ред.. 19.11. 12. // zakon.rada.gov.ua

 8. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 01.07. 2001 в редакції від 08.01.2012 / Наступна ред..

19.11.12. // zakon.rada.gov.ua

 1. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму» від 28.11.2002. в ред. Від 17.01.2012 // / Наступна ред.. 19.11.12.// zakon.rada.gov.ua

Перелік залікових питань із спецсемінару «Теоретико-методологічні проблеми фінансового контролю»

 1. Зв'язок теорії фінансів і фінансового контролю.

 2. Співвідношення державного фінансового контролю та недержавного фінансового контролю.

 3. Методологічні та теоретичні основи дослідження проблеми публічного фінансового контролю: постановка проблеми.

 4. Фінансовий контроль як особливий вид публічного контролю.

 5. Поняття та правова природа фінансового контролю.

 6. Фінансовий контроль як функція управління та заключна стадія управлінського процесу.

 7. Предмет та мета фінансового контролю.

 8. Об'єкт та суб’єкти фінансового контролю.

 9. Контроль як одна із основних функцій соціального управління.

 10. Контроль як функція правового регулювання.

 11. Функції контрольної діяльності.

 12. Поняття та особливості фінансового контролю як інституту фінансового права

 13. Особливості правового регулювання публічного фінансового контролю

 14. Зародження фінансового контролю і аудиту та їх розвиток до XVII століття

 15. Фінансовий контроль і аудит у XVII — початку XX століттях (до розпаду СРСР)

 16. Основні етапи розвитку фінансового контролю і аудиту в незалежній Україні

 17. Контрольна функція фінансів.

 18. Дискусійні питання функцій податку

 19. Принципи здійснення публічного фінансового контролю.

 20. Елементи системи фінансового контролю в розвинутих західних країнах.

 21. Специфічні риси економіко-правової організації публічного фінансового контролю в країнах з перехідною економікою.

 22. Основні положення Лімської декларації ІІМТОБАІ щодо організації публічного фінансового контролю в окремих країнах.

 23. Базові принципи Лімської декларації ШТОБАІ.

 24. Характеристика парламентського фінансового контролю в зарубіжних країнах.

 25. Органи фінансового контролю СІЛА.

 26. Органи державного контролю за фінансами Великобританії (Управління державного контролю, Казначейство, Управління митних зборів і акцизів).

 27. Участь Міністерства фінансів та Федерального відомства по фінансам в контролі за фінансами у Німеччині.

 28. Органи фінансового контролю у Франції.

 29. Федеральна Рахункова Палата ФРН.

 30. Державні органи фінансового контролю Італії.

 31. Періодизація розвитку фінансового контролю в Україні.

 32. Особливості та види систем фінансового контролю в зарубіжних країнах.

 33. Поняття процесу фінансового контролю

 34. Стадії процесу фінансового контролю

 35. Поняття та особливості парламентської форми фінансового контролю.

 36. Особливості функціонування контрольно-рахункових органів у зарубіжних країнах.

 37. Поняття та особливості адміністративного контролю.

 38. Недержавний (аудиторський) фінансовий контроль у зарубіжних країнах.

 39. Юридична природа міжнародного фінансового контролю

 40. Види фінансового контролю в залежності від суб’єктів його здійснення.

 41. Класифікація фінансового контролю в залежності від часу його проведення.

 42. Документальний та фактичний фінансовий контроль.

 43. Основні прийоми документального фінансового контролю.

 44. Перевірка як спосіб контролю.

 45. Ревізія - основна форма наступного контролю.

 46. Матеріальний та процесуальний рівні контрольного правовідношення.

 47. Склад та характер суб’єктів контрольного правовідношення.

 48. Загальні засади і характер участі Верховної ради України в процесі фінансового контролю.

 49. Контрольні повноваження за додержанням бюджетного законодавства Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

 50. Контрольні повноваження Президента України.

 51. Поточний та відомчий державний фінансовий контроль Кабінету Міністрів України.

 52. Повноваження, завдання та функції Рахункової палати в галузі фінансового контролю. Місце Рахункової палати в системі органів державної влади України

 53. Правове регулювання організаційних принципів Рахункової палати

 54. Контрольні повноваження Міністерства фінансів України.

 55. Роль Державної казначейської служби України у здійсненні контролю за додержанням бюджетного законодавства.

 56. Завдання Державної фінансової інспекції (контрольно-ревізійної служби) у сфері фінансового контролю.

 57. Місце органів Державної податкової служби у здійсненні фінансового контролю.

 58. Декларування доходів фізичних осіб: проблеми та шляхи їх вирішення у контексті фінансової безпеки України.

 59. Особливості взаємодії органів ДПС з населенням.

 60. Щодо походження поняття «Первинний фінансовий моніторинг».

 61. Контрольні повноваження Державної пробірної служби,.

 62. Контрольні повноваження Державної митної служби.

 63. Контрольні повноваження Національного банку України.

 64. Аудиторський фінансовий контроль.

 65. Основні положення аудиторського висновку.

 66. Загальна характеристика правопорушень, що скоюються в процесі здійснення фінансової діяльності.

 67. Аналіз та практика застосування фінансового контролю у боротьбі з правопорушеннями в сфері фінансової діяльності.

 68. Взаємодія органів внутрішніх справ з іншими органами держави при здійсненні державного фінансового контролю та шляхи її вдосконалення.

 69. Основні напрями реорганізації існуючої та створення власної системи фінансового контролю в Україні. Основні етапи процесу формування системи органів фінансового контролю в Україні?

 70. Визначте повноваження місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо здійснення фінансового контролю на відповідній території.

 71. Обгрунтуйте, чому Рахункова палата є постійно діючим органом контролю.

 72. Місце бюджетного контролю в системі фінансового права.

 73. Фінансовий контроль і відповідальність вищих навчальних закладів за використання фінансових ресурсів.

 74. Загальна характеристика об’єкта та предмета міжбюджетного контролю.

 75. Повноваження органів щодо здійснення міжбюджетного контролю.

 76. Форми та методи міжбюджегного контролю.

 77. Визначте повноваження Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України у сфері фінансового контролю.

 78. З якою метою створено Державну службу фінансового моніторингу та які вона має повноваження щодо здійснення фінансового контролю?

 79. Назвіть повноваження щодо здійснення контролю за регулюванням ринку цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 80. Проаналізуйте зміст контрольних повноважень правління та виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, керівних органів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

 81. Назвіть повноваження Пенсійного фонду України під час здійснення фінансового контролю.

 82. Опишіть особливості побудови міжнародної системи протидії легалізації доходів.

 83. Наведіть склад системи фінансового моніторингу. Охарактеризуйте функції та завдання органу державного регулювання фінансового моніторингу.

 84. Визначте правове призначення Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» та осіб, на яких він розповсюджується. Дайте визначення поняттям «економічна вигода», «відмивання (легалізація) грошей», «фінансова гарантія», «зобов'язання».

 85. Перелічіть фінансові операції, які пов'язані зі здійсненням або забезпеченням здійснення платежу за допомогою суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

 86. Охарактеризуйте особливості проведення обов'язкового фінансового моніторингу.

 87. У чому полягає проведення внутрішнього фінансового моніторингу?

 88. Охарактеризуйте суб'єктів первинного фінансового моніторингу та їх обов’язки.

 89. У чому полягають повноваження Аудиторської палати України? В яких випадках проведення аудиту є обов'язковим?

 90. Дайте визначення процесу фінансового контролю. Які особливі ознаки характеризують процес фінансовог о контролю?

 91. Чим обумовлений поділ процесу фінансового контролю на стадії? Назвіть стадії процесу фінансового контролю.

 92. Яка супровідна документація складається за результатами контрольних заходів?

 93. Форми процедури та методи координації фінансового контролю.

 94. Поняття та особливості державного контролю у сфері фінансових послуг.

 95. Міжнародний досвід фінансового контролю у сфері фінансових послуг.

НЕ 1.1. СЕМІНАР 1. ФІНАНСОВЕ ПРАВО ЯК ОБ’ЄКТИВНА РЕАЛЬНІСТЬ 2 ГОДИНИ