Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
питання по педпгог чн й.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.09.2019
Размер:
163.84 Кб
Скачать

8. Проаналізуйте парадигму психології виховання.

Виховання у широкому розумінні — це функція суспільства, яка забезпечує його розвиток через передавання новим поколінням людей соціально-історичного досвіду попередніх поколінь відповідно до вимог часу. У вузькому розумінні виховання — це процес свідомого цілеспрямованого й систематичного формування особистості, який здійснюється в межах і під впливом соціальних інституцій (родини, виховних і навчальних закладів, установ культури, суспільних організацій, засобів масової інформації тощо) з метою її підготовки до повноцінного життя й самореалізації в суспільстві, до життєдіяльності в різних сферах соціальної практики (професійно-трудової, сімейно-побутової, суспільно-політичної й культурної) та до виконання певних соціальних функцій, прийняття соціальних ролей.

Виховання є основною ланкою соціалізації; воно гармонічно пов'язане з навчанням і разом із ним є складовою частиною системи суспільної освіти, в межах якої здійснюється спрямована соціалізація людського індивіда. Якщо навчання зосереджене на педагогічному патронажі становлення пізнавальних здібностей людини та її компетентності в різних сферах предметного буття, то виховання має за основну мету розвиток мотиваційно-потребової й емоційно-вольової сфер особистості, формування її соціальної компетентності, моральної свідомості та моральних способів поведінки.

Залежно від об'єкта прикладання й змісту виховних впливів виділяються такі види виховання: моральне, трудове, естетичне, суспільно-політичне (ідеологічне), релігійне, фізичне, статеве і т. ін.

Вивчаючи закономірності психічної активності людського індивіда в умовах виховного впливу, психологічні умови ефективного виховання, самовиховання особистості, а при суспільній необхідності і перевиховання її, психологія вихо­вання досліджує механізми дії цих впливів на формування психосоціальних якостей людини (її статусу, ролей, внут­рішньої позиції і ціннісних орієнтацій, мотивації й характе­ру, світоглядних переконань).

Таким чином, психологія виховання досліджує психологічні особливості й закономірності формування людини як особис­тості в умовах цілеспрямованого педагогічного впливу.

Алгоритм планування психологічно обґрунтованих виховних задач:

1. Вивчення розвитку особистості, рівня вихованості та виховуванності учнів.

2. Постановка виховних задач з врахуванням індивідуальних особливостей учнів.

3. Вибір та реалізація прийомів виховання.

4. Оцінка успішності цих засобів з точки зору позитивних зсувів в особистісному розвитку учнів.

13. В чому проявляється ефективність психолого-педагогічного методу впливу за допомогою прийому «активного слухання».

"Активне слухання" почуттів дитини – це спосіб встановити контакт з дитиною, повідомити дитині, її внутрішньому «Я», що ви чуєте її почуття, що вони вам небайдужі і глибоко хвилюють, це прояв уваги та турботи. Як і "Я-повідомлення" "активне слухання" робить надзвичайну річ для дитини – вона сама починає приймати рішення. Окрім цього, цей прийом дає можливість проявити співчуття, а у відповідь на співчуття від дитини ми переживаємо вдячність і готовність іти на зустріч.

Дорослі, які почали використовувати "активне слухання" дітей замість повчань та настанов, відмічають, що дитина через деякий час стає спокійніша, впевненіша, більш врівноважена, більше розповідає про себе, менше використовує деструктивну форму поведінки (відмову, супротив, мстливість), починає розповідати про свої таємниці та секрети. Подібні зміни дорослі помічають і за собою: вони починають появляти більше терпіння, менше дратуватися, легше приймати «негативні» почуття дитини, краще помічати, від чого їй буває погано. Дорослі перестають боротися з дитиною, прагнучи її підкорення. «Активне слухання» допомагає дорослим за зовнішніми проявами поведінки побачити її приховані прагнення, бажання та інтереси.