Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПИТАННЯ НА ДЕРЖІСПИТ.doc
Скачиваний:
38
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
633.34 Кб
Скачать

8.Охарактеризуйте дослідження, якими забезпечується функціонування гімс.

ГІС — це створені за допомогою ЕОМ «архіви» географічних знань про територіальну організацію і взаємодію суспільства та природи. До складу ГІС включаються:

• ЕОМ;

• програмне забезпечення;

• просторова інформація у вигляді картографічних даних про природні компоненти, господарство, угіддя, дороги тощо.

Функціонування ГІС здійснюється в такій послідовності:

• збір та автоматизоване оброблення географічної інформації;

• просторова прив’язка географічної інформації та її подання у вигляді електронної карти на екрані дисплея;

• переведення цієї карти в разі потреби у паперову форму (наприклад створення атласів).

Важливим складником ГІС є аерокосмічна інформація, дані аеровізуальних спостережень, наземних датчиків тощо.

В Інституті географії НАНУ йде розробка багатоцільової Національної ГІС України, метою якої є створення географо-кібернетичної моделі країни.

9. Розкрийте зміст інформації в організації природоохоронної діяльності.

Для ухвалення природоохоронних управлінських рішень, проведення спостережень і досліджень природних об'єктів, виконання статистичних операцій, а також в багатьох інших сферах діяльності, що стосуються питань екології та охорони навколишнього природного середовища, необхідна обробка інформації. З цією метою, як і у разі загального підходу при роботі з інформацією, використовуються інформаційні системи (ІС). Частина з них має загальний характер побудови і роботи широко поширених систем, а деякі - спеціалізований, що враховує особливості природних об'єктів, закономірності отримання, використання, і розподілу інформації для потреб охорони навколишнього природного середовища. До перших можна залічити, наприклад, інформаційні системи пошуку інформації в бібліотеках, а до других - геоінформаційні системи (ГІС), інформаційні системи, що використовуються при проведенні різних видів екологічного моніторингу і ін.

В широкому розумінні ІС - це система обробки інформації, а у вузькому - сукупність апаратно-програмних засобів, задіяних для вирішення деякої прикладної задачі. При цьому автоматизованими називають ІС, в яких застосовують технічні засоби, і, зокрема, ЕОМ. До них належить більшість існуючих ІС.

По області застосування ІС можна підрозділити на системи, що використовуються у виробництві, охороні навколишнього природного середовища, освіті, охороні здоров'я, науці, військовій справі, соціальній сфері та інших галузях. По цільовій функції ІС умовно розділяють на наступні основні категорії: управляючі, інформаційно-довідкові, підтримки ухвалення рішень.

10. Проаналізуйте особливості еволюції інформаційних систем.

Історія створення і розвитку інформаційних систем тісно пов'язана з автоматизацією діяльності підприємств та організацій, розвитком моделей їх управління.

Інформаційні системи першого покоління виникли на початку 60-х років 20-го століття при необхідності автоматизації управління підприємством на базі великих ЕОМ (електронних обчислювальних машин) і централізованого оброблення інформації. Вони створювались для управління окремими підрозділами чи видами діяльності і з часом інтегрувались у комплексні автоматизовані системи. В зарубіжній літературі дані системи мають назву Data Processing System - DPS (системи електронної обробки даних). У вітчизняній - автоматизовані системи управління (АСУ) - позадачний підхід. В них для кожної задачі окремо готувалися дані і створювалась математична модель. Серед відомих моделей це такі, як MRP (Material Requirements Planing - планування потреби в матеріалах), MRPH (Manufactory Resource Planing - планування ресурсів підприємства).

Для інформаційних систем першого покоління характерним є ефективна обробка запитів, використання інтегрованих файлів для зв'язування між собою задач і генерування зведених звітів для керівництва. Кожна система була націлена на конкретне застосування, і тому опис її функцій був мінімальний і призначався для спеціаліста в цій предметній галузі.

Другий етап (70-80-і роки XX ст.) характерний розробленням програмних продуктів відповідно до концепцій MRP і MRP II:

- MRP (Material Requirements Planning) - планування потреби в матеріалах.

- MRPII (Manufactory Resource Planning) - планування ресурсів підприємства.

СІМ (Computer Integrated Manufactoring) - комп'ютеризоване інтегроване виробництво, передбачає інтеграцію всіх підсистем: керування постачанням, виробництвом, транспортно-складськими системи, якістю, збутом тощо.

Однією з передумов виникнення інформаційних систем другого покоління було створення концепції комп'ютеризованого інтегрованого виробництва СІМ на початку 80-х років, яка передбачала автоматизацію інтеграції гнучкого виробництва й системи керування підприємством на основі потужних комп'ютерів. Розвиток автоматизованих систем управління підприємством в технологічному плані йшов шляхом від файлових систем до систем управління базами даних (СУБД), ускладнення технічних засобів і збільшення їх потужності, розширення переліку завдань, які вирішувалась.

В основі створення цих систем покладено концепцію єдиної бази даних, яку обслуговує спеціальна програма - СУБД. Проте обчислення здійснювались на єдиній апаратній платформі (одній машині).

Основні відмінності між різними СУБД випливають з:

- структури БД, що реалізується (ієрархічна, мережна, реляційна);

- типів ПК, де вони мають бути реалізовані;

- операційних систем, під керуванням яких вони можуть функціонувати.

Третій етап (початок 90-х років) характерний розробкою програмних продуктів відповідно до концепції ERP (Enterprise Requirements Planning) - планування ресурсів підприємства та переходом на нову технічну платформу - ПК, тобто від мейнфреймів із централізованою обробкою інформації до відкритих систем з розподіленою обробкою даних і комп'ютерних мереж.

Широкого застосування набувають сучасні корпоративні інформаційні системи R/3, Вааn IV, Scala, Галактика та ін. Розвиваються клієнт-серверні, web-серверні та Інтернет-технології.