Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Питання всі.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.09.2019
Размер:
135.68 Кб
Скачать

Питання з курсу «Загальна психологія»

 1. Визначте етапи історичного становлення предмету психології. Охарактеризуйте існування розуміючої та пояснювальної психології. Назвіть принципи сучасної психології.

 2. Назвіть стадії та рівні розвитку психіки в еволюції тварин. Які існують рівні відображення у людини? Що таке свідомість? Розкрийте структуру свідомості людини.

 3. Охарактеризуйте механізми організації рухів (за М. О. Бернштейном). Що таке «принцип сенсорних корекцій» та «принцип активності»? Опишіть схему рефлекторного кільця та рівні побудови рухів.

 4. Охарактеризуйте значення несвідомого в житті людини. Що таке «неусвідомлювані спонуки свідомих дій», «неусвідомлювані механізми свідомих дій»?

 5. Що характеризує період відкритої кризи у психології? Опишіть дію принципу «психофізичного паралелізму». Розкрийте сутність культурно-історичної концепції Л.С.Виготського. Що таке «одиниці» та «елементи» аналізу психіки?

 6. Розкрийте поняття відчуттів у психології. Які існують класифікації типів відчуттів? Що таке «сенсорні пороги»? Які види сенсорних порогів бувають?

 7. Охарактеризуйте поняття про сприймання у психології. Які основні властивості сприймання? Охарактеризуйте константність сприймання у широкому та вузькому розумінні.

 8. Розкрийте сутність психології кольору. Які психофізичні закономірності кольорового сприймання вам відомі? Теорії колірного зору. Як колір впливає на настрій людини?

 9. Охарактеризуйте процес сприймання віддаленості. Що таке теорія «зорових» ознак віддаленості? Яка роль акомодації та конвергенції у сприйманні віддаленості? Опишіть стереоскопічне сприймання.

 10. Визначте поняття мислення у психології. Назвіть основні методи дослідження мислення. Охарактеризуйте класичні експерименти з вивчення процесів розв’язання творчих задач.

 11. Охарактеризуйте допонятійний та понятійний рівні мислення. Опишіть спроби вивчення мислення під час його формування. Назвіть класифікації видів мислення. Розвиток мислення в онтогенезі.

 12. Охарактеризуйте поняття про увагу в психології. Визначте види уваги. Які функції вони виконують? Основні властивості уваги та методи їх дослідження. Шляхи розвитку уваги.

 13. Поняття про пам'ять у психології. Назвіть види і типи пам’яті. Які виділяють основні процеси пам’яті? Дайте загальну характеристику систем пам’яті людини.

 14. Охарактеризуйте пам'ять як соціальне утворення. Опишіть розвиток вищих форм запам’ятовування. Дайте поняття про мнемотехніки та літотехніки. Що таке «амнезії»?

 15. Поняття про мовленнєву діяльність. Опишіть походження внутрішнього мовлення. Визначте види мовлення. Схарактеризуйте схожість та відмінність процесів мислення та мовлення, їх генетичні корені.

 16. Охарактеризуйте структуру емоційної сфери особистості. Які виділяються у психології класифікації емоційних явищ? Які функції вони виконують у житті людини?

 17. Охарактеризуйте основні прийоми виміру інтенсивності і якості емоцій. Що таке «асоціативний експеримент»? як ці прийоми використовуються у клінічній та юридичній практиці?

 18. Охарактеризуйте зв'язок емоцій з органічними процесами. Який існує зв'язок емоцій і психопатології? Опишіть індивідуальні особливості емоційної сфери.

 19. Охарактеризуйте структуру мотиваційно-вольової сфери особистості. Визначте етапи формування і функції потреб. Які існують класифікації видів потреб?

 20. Порівняйте відомі вам зарубіжні і вітчизняні теорії мотивації. Як визначається мотив у психології? Які класифікації видів мотивів існують у психології? Які механізми розвитку мотивації людини?

 21. Охарактеризуйте деякі просоціальні мотиви (мотив альтруїзму, аффіліації, влади) та антисоціальні мотиви (мотив агресивності). Як вони пов’язані з мотивацією досягнення успіху та мотивацією уникнення невдачі?

 22. Визначте вольову поведінку людини. Розкрийте структуру складного вольового акту. Опишіть деякі механізми вольової регуляції та явища патології вольової сфери.

 23. Як визначаються у психології поняття «індивід», «суб’єкт», «особистість», «індивідуальність» і «універсум»? Як ці поняття поєднуються із поглядами на різні рівні психічного розвитку людини?

 24. Визначення «особистості» у психології. Розкрийте історію досліджень структури особистості у вітчизняній та зарубіжній психології. Що таке номотетічний та ідеографічний підходи у психології особистості?

 25. Які вам відомі методи дослідження особистості у психології? Що таке факторні теорії особистості? Представте деякі вітчизняні концепції особистості у порівнянні з факторними.

 26. Які виділяються у психології критерії сформованої особистості? Схарактеризуйте процес становлення особистості, виділіть етапи. Що таке «перше», «друге» народження особистості (за О.М.Леонтьєвим)?

 27. Дайте визначення поняттю «самосвідомість» та охарактеризуйте механізми формування самосвідомості людини. Назвіть етапи розвитку самосвідомості людини. Визначте складові самосвідомості.

 28. Які існують типології індивідуально-особистісних властивостей людини? Дайте поняття «темпераменту» у психології. Визначте сфери прояву темпераменту. Які виділяються сучасні напрямки дослідження темпераменту людини?

 29. Дайте загальне визначення «характеру» у психології. Охарактеризуйте різні ступені вияву характеру людини. Визначте психопатії та акцентуації характеру.

 30. Дайте визначення поняттю «здібності» у психології. Охарактеризуйте структуру здібностей. Розкрийте співвідношення здібностей і задатків людини. Який існує зв’язок мотивації з процесом розвитку здібностей.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]