Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
экзамен.doc
Скачиваний:
31
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
1.73 Mб
Скачать

28 Арістотель. Вчення про буття і знання

Арістотель (384 - 322 pp. до Р.Х.) провів в АкадеміїПлатона близько 20 років і мав славу одного з найкращих його учнів. Але, прийнявши цілу низку думок учителя,Арістотель не прийняв його теорії ідей("Платон мій друг, але істина дорожча").

Арістотель проголосив, щоідея та річ -це те ж саме, тільки річ існує у реальності, а ідея — у нашому пізнанні і позначає передусім не єдине, азагальне в різних речах. Якщо ідея і річ тотожні, то пізнання слід спрямувати на вивченнявнутрішньої будови речей та їх причин і дій. За своєю будовою речі складаються зматерії і форми. Матерія є пасивним матеріалом; поза формою вона лише чиста можливість; разом із формою матерія постає у визначеності матеріалу (субстрату) для певної форми (як мідь, глина, мармур для скульптора). Отже, дійсність речей більше пов'язана з формами, що їх продукує"форма всіх форм", або світовий розум, який, мислячи себе самого, й утворює усі можливі форми. Буття ж конкретних речей зумовлене дієючотирьох причин: причинаматеріальна, формальна (вже згадані), причина дійова (з'єднує форму та матерію) і фінальна, або цільова, причина. Остання, заАрістотелем, є найважливішою, бо вона визначає місце конкретної речі в універсумі, тобто її сенс та виправданість. Рух речей зумовлений насамперед тим, що всі вони прагнуть виконати своє призначення.

Ототожнивши річ та ідею, Арістотельсправедливо вважав, що ми можемо здобувати певні знання про реальність, оперуючи лише ідеями /не звертаючись до речей. Він створив науку про закони та форми правильного мислення, назвавши її логікою.В основу логіки покладено вчення про три форми (поняття, судження та умовиводи) та про три закони мислення (закон тотожності предмета думки, неприпущення суперечності та виключеного третього). Крім того, Арістотельрозробляв етику, політію, поетику, вчення про душу. У 335 р. до Р. X. він відкрив в А фінах свою вищу школу під назвою Ліцей.

Платон іАрістотель - неперевершені мислителі античної філософії, їхні думки багато в чому визначили і визначають духовну атмосферу Європи, а їх учення окреслюють гранично відмінні орієнтири європейського мислення:Платон розробивекзистенціально-містичний тип мислення, багато в чому образний, символічний,Арістотель - стильраціонально-логічний, чіткіший та деталізований.

29 Арістотель про матерії і форми

Аристотель, учень Платона, заснував у335 до н. е.самостійну школу —Лікей. Погоджуючись із Платоном щодо прийняття ідеальних загальних засад, осяжних нашим розумом, Аристотель, однак, не протиставляє їхдійсності. Як справжні причини і першооснови речей ідеї суть живі «енергії», якими має визначатися всякий рух, розвиток, сама реальність. Не існує насправді абстрактної матерії (абсолютно безформної потенції), немає і чистих ідей — вони здійснюються в реальних речах.Природа— природна градація одиничних речей, або «субстанцій», за межами якої перебуває як її верхня межа божественний розум, нерухомий першорушій світу, а як нижня — невизначена речовина, здатна прийняти будь-яку форму. Це вчення про буття Аристотель поклав в основу синтезу, що охоплює величезне коло знань про природу і суспільство. Логіка роботи Аристотеля впродовж двох тисячоліть служила базисом логічних досліджень. Природноісторичні твори Аристотеля являють собою широку систематизацію вивчення природи. Започатковану Аристотелем роботу в галузі історії та природознавства продовжували його учні:Теофраст(класична ботаніка, історія фізики, етичні трактати тощо),Евдем(етика, історія наук),Аристоксен(теорія музики),Дікеарх(історія культури Греції).

Багатогранна творчість Платона і Арістотеля завершує собою класичний період у давньогрецькій філософії. Це був час найбільш інтенсивної, різнобічної і продуктивної творчості у сфері філософського духу.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]