Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Moiseeva_F_A_Burdakova_O_L_Gavrilina_O_I.doc
Скачиваний:
563
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
2.15 Mб
Скачать

Модальні дієслова should, ought

Дієслова should, ought майже не різняться за значенням. Вони виражають моральний обов'язок, пораду, рекомендацію. Should вживається з інфінітивом без частки to. Після ought інфінітив вживається з часткою to:

You should visit her.

Вам слід відвідати її.

Не ought to go in for sport.

Йому слід займатися спортом.

§ 11. Порядок слів в англійському реченні розповідні речення (word order. Affirmative sentences)

Для англійського речення характерний прямий поря­док слів, тобто на першому місці стоїть підмет, на другому – присудок, на третьому – додаток, на четвертому – обставина.

Таблиця 36. Порядок слів у розповідному реченні

Підмет

Присудок

Додаток

Обставина

The teacher

Учитель

The student

Студент

asked

задавав

asked

задавав

the student questions

студенту питання

the teacher questions

учителю питання

at the lesson.

під час уроку.

at the lesson.

під час уроку.

§ 12. Питальні речення (interrogative sentences)

Загальне питання — це питання до змісту всього речення, яке потребує відповіді «так» чи «ні». У загаль­ному питанні вживається зворотний порядок слів.

Мета загальних питань – отримати від співрозмовника підтвердження або заперечення висловленої думки. Вимовляється загальне питання з піднесенням тону в кінці речення:

- Do you like this part of the country?

- Вам подобається цей куток країни?

- Yes, I do.

- Так.

Запитання до окремих членів речення називаються спеціальними. Вони починаються питальними словами who хто; what що, який; where де, куди; how many скільки та ін.

Серед спеціальних запитань розрізняють:

а) запитання до різних членів речення, крім підмета і його означення;

б) запитання до підмета і його означення.

У запитаннях до різних членів речення після питального слова порядок слів такий самий, як у загальних запитаннях: допоміжне або модальне дієслово, підмет, основне дієслово, потім усі інші члени речення:

Where do you live?

Де ви живете?

How did you meet her?

Як ви зустріли її?

What did you do this

afternoon?

Що ви робили сьогодні після полудня?

How long have you known him?

Як довго ви знаєте його?

У спеціальних запитаннях, що відносяться до підмета або його означення, порядок слів, як у розповідному реченні – інверсії немає, допоміжне дієслово to do в Present Indefinite і в Past Indefinite не вживається. Якщо питальне слово є підметом , то після нього, як і в розповідному реченні, стоїть присудок:

Who goes to the cinema? Хто йде у кіно?

Якщо питальне слово – означення до підмета, після нього безпосередньо ставиться підмет, а потім присудок:

Whose children are playing in the yard?

Чиї діти граються у дворі?

Альтернативні запитання – це запитання вибору. Вони складаються з двох частин, з'єднаних сполучником or. Альтернативні запитання можуть мати структури як загальних, так і спеціальних запитань. Якщо альтернативне запитання не відноситься до підмета, воно вимагає повної відповіді:

Is he a doctor or an engineer?

Він лікар чи інженер?

Where does he live: in Kiev or in Poltava?

Де він живе: в Києві чи в Полтаві?

Якщо альтернативне запитання відноситься до підмета, то допоміжне або модальне дієслово вживається також і перед другим підметом. Таке запитання вимагає короткої відповіді:

Do you work there or does your brother? – My brother does.

Ви там працюєте чи ваш брат? – Мійбрат.

Розділове запитання складається з двох частин. Перша частина – розповідне речення в стверджувальній або заперечній формі, друга – коротке загальне запитання, що складається з підмета, вираженого особовим займенником, який відповідає підмету першої частини, та допоміжного або модального дієслова. Якщо присудком першої частини є дієслово в Present Inde­finite або в Past Indefinite (крім дієслів to be і to have), в другій частині вживаються відповідні форми допоміжного дієслова to do.

Якщо перша частина розділового запитання має стверджувальну форму, то в другій частині вживається заперечна форма, а після заперечної першої частини друга частина має стверджувальну форму. Перша частина розділового запитання має стверджувальну форму, якщо той, хто запитує, сподівається на стверджувальну відповідь, і заперечну, якщо передбачається заперечна відповідь:

You've brought your luggage with you, haven't you?

Ви привезли з собою свій багаж, чи не так?

You haven't seen him yet, have you?

Ви ще не бачили його, чи не так?

But she loves you, doesn't she?

Але вона любить вас, правда?

І didn't say that, did І?

Я не казав цього, чи не так?

You want some money, don't you?

Вам потрібні гроші, правда?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.