Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Filosofiya_I_kurs_DFN_Vlasov_12-13 (3).doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
226.82 Кб
Скачать

Cемінарське заняття № 6 Європейська філософія епохи Відродження і Нового часу

 1. Антропоцентризм, гуманізм і пантеїзм у філософії Відродження

 2. Наукова революція XVII в. і проблема методу пізнання. Емпіризм Ф.Бекона і раціоналізм Р.Декарта.

 3. Вчення про субстанцію Р. Декарта, Б. Спінози і Г. Лейбніца. Формування механістичної картини світу.

 4. Сенсуалізм Дж. Локка і його вчення про природне право.

 5. Метафізичний матеріалізм і вчення про державу Т. Гоббса.

 6. Філософія Просвітництва. Французький матеріалізм XVIII в. Вольтер, Ж.-Ж.Руссо, Д.Дідро, К..-А.Гельвецій

Основні поняття і категорії для засвоєння теми: антропоцентризм, атрибут, гуманізм, дедукція, деїзм, емпіризм, індукція, механіцизм, модус, монадологія, натурфілософія, пантеїзм, парадигма, раціоналізм, сенсуалізм, субстанція.

Література:

1. Філософія: Навч. посіб./ Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін.; За ред.. І.Ф. Надольного. − 6-те вид., випр. і доп. − К.: Вікар, 2006.

2. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підруч. − К.: Академвидав, 2006.

3. Філософія: Підруч. / Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. та ін.. − 2-ге вид., стереотип. − К.: Либідь, 2002.

4. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. − 3-е изд., перераб. и доп. − М.: Республика, 2003.

5. Кохановский В.П. Философия: Учеб. пособ. − 6-е изд., перераб. и доп. − Ростов н/Д: “Феникс”, 2003.

6. Філософський енциклопедичний словник. − К.: Абрис, 2002.

7. Новая философская энциклопедия: в 4-х т. / Ин-т философии РАН; Научно-ред. совет: предс. В.С. Степин, заместители предс.: А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин, уч. секр. А.П. Огурцов. − М.: Мысль, 2000. − Т.І.

8. Соколов В.В. Европейская философия XV-XVII веков. – М., 1984.

9. Нарский М.С. Западноевропейская философия XVII в. – М., 1974.

10. Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу. ХVІІ – ХVІІІ ст.. – К., 1998.

11. Фейербах Л. История философии. Собрание произведений в трех томах. Т. 1. – М., 1974.

12. Соколов В.В. Введение в классическую философию. – М., 1999.

13. Нарский И.С. Западно-европейская философия 18 в. – М., 1973.

14. Дэвид Юм. Кант. Гегель. Шопенгауэр. Огюст Конт / Сост. «ЛИО Редактор». – СПб., 1998. – (Жизнь замечательных людей).

15. Майоров Г.Г. Теоретическая философия Г.В. Лейбница. – М., 1973.

Завдання для самостійної роботи:

а) питання і задачі для самоконтролю:

 1. Абсолютизація розуму: благо або ілюзія?

 2. Середньовічна культура була кроком уперед у людській історії. Чи варто було повертатися до античності в епоху Відродження?

 3. «Salus populi siiprema lex» (благо суспільства - вищий закон). А як бути з інтересами окремої людини?

 4. Чи існують вроджені ідеї? Локк або Декарт - хто правий?

 5. Як ви розумієте вираження Лейбніца: «Немає нічого в розумі, чого б раніше не було у відчуттях, крім самого розуму»?

 6. Чому Вольтер стверджував, що, якби Бога не було, то його потрібно було б вигадати?

 7. Як розуміти фразу Б. Паскаля: «Будемо ж намагатися добре мислити: от початок моральності»?

 8. Як розуміти думку Б. Спінози, що «щира віра розбудила розум у людині»?

 9. Прокоментуйте наступні два висловлення: 1. «Я мислю - я існую» (Декарт). 2. «Чим менше я мислю, тим більше існую» (К’єркегор).

б) тексти для читання:

1. Бэкон Ф. Новый Органон // Соч. в 2 т. – М., 1972.

2. Лейбниц Г.В. Монадология // Соч.: В 4 т. – М., 1982. – Т. 1.

3. Гоббс Томас. Левіафан, або Суть, будова і повноваження держави церковної та громадянської. – К., 2000.

4. Локк Джон. Два трактати про правління. – К., 2001.

5. Декарт Рене. Міркування про метод, щоб правильно спрямовувати свій розум і відшукати істину в науках. – К., 2001.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]