Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Filosofiya_I_kurs_DFN_Vlasov_12-13 (3).doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
226.82 Кб
Скачать

Cемінарське заняття № 9 Українська філософська думка

1. Філософська думка в культурі Київської Русі.

2. Відродження і Просвітництво в Україні в ХV-ХVІІІ ст. Філософські традиції Києво-Могилянської академії.

3.. Основні ідеї філософії Г. Сковороди.

4.«Філософія серця» П.Д.Юркевича.

5. Екзистенційні мотиви і соціальні ідеї філософії Т. Шевченка, М. Драгоманова, Лесі Українки та І. Франка.

6. Філософія періоду відродження українського духовного життя (В.Винниченко, В.І. Вернадський, М. Грушевський).

7. Осмислення проблем нації та державності у сучасній українській філософії (В. Липинський, Д. Донцов).

Основні поняття і категорії для засвоєння теми: всеєдність, духовність, менталітет, морально-філолофсько-теологічний синкретизм, націоналізм, ноосфера, Софія, теорія «двох натур», теорія « спорідності», теорія «трьох світів».

Література:

1. Філософія: Навч. посіб. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін.; За ред. І.Ф. Надольного. − 6-те вид., випр. і доп. − К.: Вікар, 2006.

2. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підруч. − К.: Академвидав, 2006.

3. Філософія: Підруч. / Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. та ін.. − 2-ге вид., стереотип. − К.: Либідь, 2002.

4. Філософський енциклопедичний словник. – К., 2002. Статті: “Сковорода Григорій Савич”, “Українка Леся”, “Філософія”, “Філософія серця”, “Франко Іван Якович”, “Чижевський Дмитро Іванович”, “Шевченко Тарас Григорович”, “Шинкарук Володимир Іларіонович”, “Юркевич Памфіл Данилович”.

5. Горський В.С. Історія української філософії: Курс лекцій., К., 1997.

6. Історія філософії. Підручник /За ред. В.І.Ярошовця. – К., 2002. Частина VІІІ.

7. КрисаченкоВ.С.Історія української філософії. Хрестоматія-довідник. – К.: МП Леся, 2006.

8. Історія філософії України: Підручник. – К., 1994.

Завдання для самостійної роботи:

а) питання і задачі для самоконтролю:

1. Які риси характерні для українського філософського світогляду?

2.Тривалий час у літературі існувала думка, про те, що епоха Київської Русі не дає фактів, на основі яких можна зробити висновок, що в цей період на Русі існувала філософія. Чи правомірна така думка?

3.Життя є філософія і філософія є життя» - головна думка Г. Сковороди - засновника української класичної філософії. Як Сковорода реалізує цю думку?

4. Людина перетворить світ. А може було б краще, якби вона його зрозуміла?

5. Курси з філософії, прочитані в Києво-Могилянській академії, створювалися за зразком філософських курсів західноєвропейських університетів. Що вони собою представляли: зразок популяризації в українській культурі досягнень західноєвропейської університетської філософії або результат оригінальної творчості? Обґрунтуйте свою відповідь, спираючись на філософські погляди професорів Киево-Могилянської академії?

6. На основі аналізу ідейної спадщини М. Хвильового, Д. Донцова і В.Липинського, які спиралися на теоретичні основи філософії волі (Шопенгауер, Ніцше), проаналізуйте характер зв'язку між філософією і політикою.

б) тексти для читання:

  1. Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. К., 1991. – с. 14-32.

  2. Г. Сковорода. Повне зібрання творів: У 2 т. – К., 1973.

  3. Чіжевський Д.І. Нариси історії філософії на Україні. – К., 1992. – с. 17 – 88.

  4. Юркевич П.Д. Философские произведения. – М., 1990. – С. 7-58.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]