Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Filosofiya_I_kurs_DFN_Vlasov_12-13 (3).doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
226.82 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Миколаївський комплексНаціонального університету

«Одеська юридична академія»

Кафедра гуманітарних дисциплін

тематика семінарських занять

з курсу: «філософія»

для студентів

денної форми навчання

спеціальності 6.030401 Правознавство

2012-2013 навчальний рік

Cемінарське заняття № 1.

Філософія як форма духовного освоєння світу.

Історичні типи світогляду

1. Специфіка філософського способу пізнання й осмислення світу і людини.

Основні питання філософії.

2. Структура філософського знання. Функції філософії.

3. Історичні етапи розвитку філософії, їх основні характеристики. Плюралізм

філософських концепцій.

4. Історичні типи світогляду: характерні риси і особливості.

5. Спільне і відмінне у філософії і міфології, філософії і релігії, філософії і мистецтві, філософії і науці.

Основні поняття і категорії для засвоєння теми: агностицизм, аксіологія, антропологія, гносеологія, діалектика, дуалізм, ідеалізм, матеріалізм, метафізика, світогляд, світорозуміння, світовідчуття, міф, онтологія, релігія, рефлексія, трансцендування, філософія.

Література:

1. Філософія: Навч. посіб./ Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін..; За ред.. І.Ф. Надольного. − 6-те вид., випр. і доп. − К.: Вікар, 2006. − Тема 1. − С. 11 – 15.

2. Бойченко І.В. Філософія історії: Підруч. − К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. − Розділ 1. − § 1.2 – 1.4.3. − С. 17 – 85.

3. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підруч. − К.: Академвидав, 2006. − С. 9 – 15.

4. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. − 3-е изд., перераб. и доп. − М.: Республика, 2003. – С. 7 – 12.

5. Світогляд // Філософський енциклопедичний словник. − К.: Абрис, 2002. − С. 569 – 570.

6. Мировозрение // Новая философская энциклопедия: в 4-х т. / Ин-т философии РАН; Научно-ред. совет: предс. В.С. Степин, заместители предс.: А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин, уч. секр. А.П. Огурцов. − М.: Мысль, 2001. − Т.ІІ. − С. 578 – 579.

7. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. – М., 1991.

Завдання для самостійної роботи:

а) питання і задачі для самоконтролю:

  1. Які питання прийнято вважати філософськими?

  2. Які структуроутворюючі елементи можна виділити у світогляді?

  3. Що є основою для формування стихійного світогляду?

  4. Що варто розуміти під світоглядною рефлексією?

  5. "Миф как и религия, рождаются не из непонимания человеком мира, и не из-за того, что человек был запуган непонятными силами природы. Перед ним и не стояла проблема понимания… Мир мифа был для человека понятен и осмыслен. И лишь появление науки и философии впервые вносит в мир непонятное….", - говорить М. Мамардашвілі.

Лосєв А. стверджує, що міф є спосіб духовно-практичного освоєння світу, "…способ преобразования мира в воображении и при помощи воображения ". Як ви розумієте: це однозначне або принципово різне тлумачення сутності міфічної свідомості?

  1. Про сутність релігії і її походження вчені висловлюють багато різних думок:

а) У. Джемс, великий психолог-релігіознавець початку XX століття, вважав релігійні уявлення вродженими, джерелом яких є щось надприродне.

б) Інша концепція виходить із того, що релігія є породженням людських інстинктів.

в) Е. Дюркгейм відносив до релігії суспільні ідеї.

г) 3. Фрейд із позицій психоаналізу визначив релігію як колективний невроз нав'язливості, як масову ілюзію.

д) Л. Фейєрбах розглядав релігію як відбиття іншого буття.

Як вважаєте ви, що таке релігія і які її джерела?

  1. Чи правомірно у міфі та у міфічній свідомості шукати постановку і відповідь на питання: "Люди так живуть, тому що вони так думають або люди так думають, тому що вони так живуть?" Обґрунтуйте свою відповідь.

  2. Як Ви оцінюєте висловлення Ф.Ніцше про християнство: "Християнство - це релігія слабких і рабів"? Поясніть, чому він був такої думки про одну зі світових релігій.

  3. "Философия – это сам процесс философствования, непосредственное жизненное духовное действие, которое в отличие от научного познания нельзя ограничить рамками определенного предмета и метода". Чи правий К. Ясперс, відмовляючи філософії у певному предметі і методах? Ваша думка про це.

  4. «Как только человек разделил мир на части, он потерял общие закономерности бытия и развития и божеские и человеческие» (Е.Роттердамський). Як бачиться Е. Роттердамському роль філософії і її предмет?

б) тексти для читання:

1. Дильтей В. Типы мировозрения и обнаружение их в метафизических системах // Культурология. ХХ век: Антология. − М.: Юрист, 1995. – С. 213 – 255.

2. Розум, свобода та долі діалектики // Шинкарук В.І. Вибрані твори у 3-х т. − К.: Український Центр духовної культури, 2004. − Т.3.Ч.1. − С. 148 – 163.

3. Кассирер Э. Эссе о человеке. Введение в философию человеческой культуры // Класики мирового религиоведения. Антология. – М.: Канон, 1996. – С. 380 – 400.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]