Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Filosofiya_I_kurs_DFN_Vlasov_12-13 (3).doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
226.82 Кб
Скачать

Cемінарське заняття № 15 Цінності та їх функції в життєдіяльності суспільства і людини

 1. Поняття і природа цінностей. Місце цінностей у бутті.

 2. Аксіологія як галузь філософського знання..

 3. Формування теорії цінностей в історії філософії. Сучасні концепції цінностей.

 4. Система цінностей людини як ядро життєдіяльності. Типологія цінностей.

 5. Загальна характеристика цінностей «благо», «правда», «мудрість».

 6. Зв’язок аксіології і релігії.

 7. Ціннісні орієнтації, їх типологія і зміст.

Основні поняття і категорії для засвоєння теми: аксіологія, благо, віра, краса, любов, мораль, мудрість, переконання, правда, рівність, свобода, справедливість, стереотип, установка, цінності (абсолютні, суб’єктивні, об’єктивні), ціннісні орієнтації,

Література:

1. Філософія: Навч. посіб. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін.; За ред. І.Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. – Тема 17. – С. 345 – 367.

2. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: Підручник для вищ. навч. зал. / В.П. Андрущенко, Л.В. Губерський, М.І. Михальченко. – Вид. 3-є, випр. та допов. – К.: Ґенеза, 2006. Розд. 3, §7. С. 479 – 500.

3. Ильин В. В. Аксиология. — М.: Изд-во МГУ, 2005.

4. Розов Н. С.. Ценности в проблемном мире: философские основания и социальные приложения конструктивной аксиологии. — Новосибирск: НГУ, 1998.

5. Проблемы ценностного подхода в праве: традиции и обновление / Редкол.: Графский В.Г., Мамут Л.С., Нерсесянц В.С. (Отв. ред.) - М.: Изд-во ИГиП РАН, 1996. - 89 c.

6. Политико-правовые ценности: история и современность / Графский В.Г., Дождев Д.В., Ефремова Н.Н., Козлова Н.Ю., и др.; Под ред.: Нерсесянц В.С.; Редкол.: Графский В.Г., Лаптева Л.Е., Мамут Л.С. - М.: Эдиториал УРСС, 2000. - 256 c.

7. Батищев Г.С. Истина и ценности// Познание в социальном контексте. М.: РАН, 1994.

Завдання для самостійної роботи:

а) питання і задачі для самоконтролю:

1. Розкрийте сутність понять: «цінність», «ціль», «ціннісна орієнтація», «оцінка», «ідеал», «установка», «норма», «сенс життя», «щастя», «гуманізм», «культура».

2. Яке місце посідають цінності в структурі людської діяльності?

3. «Мораль у кожної людини своя. Скільки на світі людей, стільки і «моралей». Суспільство не повинне домінувати над мораллю окремих людей». Чи згодні ви з такими ствердженнями? Ким встановлюються моральні норми? Суб'єктивні вони або об'єктивні?

4. Цінності впорядковують дійсність, вносять у її осмислення оцінні моменти, відображають інші у порівнянні з наукою аспекти навколишньої дійсності... Цінності надають зміст людському життю». (П. С. Гуревич).

· Що таке цінність? Які бувають цінності?

· Як співвідносяться «цінність» і «оцінка», «цінність» і «істина», «цінність» і «норма»

· Що таке «святиня»?

· Назвіть святині людини. Яку роль вони відіграють у її житті?

5. Свобода - одна з незаперечних загальнолюдських цінностей.

· Яке основне значення цього поняття?

- Чому свободу можна тлумачити і як свавільний бунт, і як можливість творчості?

- У чому відмінність «свободи від...» від «сободи для...»?

Чому свобода, незважаючи на всю свою привабливість, виявляється тим випробуванням, якого людина іноді поспішає уникнути?

6. Любов, по суті, визначає фундаментальні основи буття» (П. С. Гуревич).

«Любов - лише одна з деяких пристрастей. Вона не настільки сильно впливаэ на життя у цілому». (С. Джонсон, англ. критик).

· Що таке любов як цінність?

· Яка точка зору ближча для вас?

· Яке місце займає любов у житті людини?

7. Всі потреби людини виходять на відповідні типи свідомості у вигляді відповідних цінностей. Визначите ці цінності.

 • Фізичні – здоров’я;

 • Екологічні - ;

 • Матеріальні - ;

 • Пізнавальні - ;

 • Моральні - ;

 • Соціальні - ;

 • Політичні - ;

 • Правові - ;

 • Релігійні - ;

 • Філософські - ;

 • Естетичні - .

8. Прокоментуйте відоме висловлення: «Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст, Божьих».

б) тексти для читання:

1. Риккерт, Г. Ценности жизни и культурные ценности // ЭОН. Альманах старой и новой культуры. Вып.1 — М., 1994.

2. Виндельбанд В. Философия культуры и трансцедентальный идеализм. – (электронный ресурс). - http://sites.google.com/site/lubitelkultury/Home-5-5.

3. Шелер М. Ресентимент в структуре моралей // Социологический журнал — 1997. — № 4. — С. 79-115.

4. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. — М., 2003.

Викладач В.Г. Власов

26

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]