Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Filosofiya_I_kurs_DFN_Vlasov_12-13 (3).doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
226.82 Кб
Скачать

Cемінарське заняття № 4 Антична філософія (частина 2)

1. Предмет філософії за Сократом. Метод майєвтики.

2. Сократичні школі: кініки, кіренаїки, мегаріки.

3. Сутність філософського вчення Платона: «світ ідей» та вчення про

державу і суспільство.

4. Аристотель: вчення про чотири першопричини, про душу, етика.

5. Епікур та його філософсько-етичне вчення.

6. Скептицизм: криза античної раціональності. Скептичний ідеал мудреця.

7. Неоплатонізм: вчення про єдине, принцип еманації та ієрархія буття. Плотін і кінець античної філософії.

Основні поняття і категорії для засвоєння теми: академія, антична філософія, атараксія, атом, буття, держава, діалектика, душа, ейдос, етика, квінтесенція, ліцей, логіка, майєвтика, матерія, метафізика, онтологія, першодвигун, рух, спокій, субстанція,.

Література:

1. Філософія: Навч. посіб./ Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін.; За ред. І.Ф. Надольного. − 6-те вид., випр. і доп. − К.: Вікар, 2006. − Тема 7. − С 163 – 166.

2. Бойченко І.В. Філософія історії: Підруч. − К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. − Розділ 6. − С. 350 – 410.

3. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. – М., 1991.

4. Асмус В.Ф. Античная философия. – М., 1985.

5. Богомолов А.С. Античная философия. – М.: Изд. МГУ, 1985. – 367 с.

6. История философии: Энциклопедия. – Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом.

2002. – 1376 с.

7. Філософський енциклопедичний словник. – К: Абрис, 2002. – 744 с.

Завдання для самостійної роботи:

а) питання і задачі для самоконтролю:

1. Чому в давньогрецькій філософії спочатку оформився матеріалістичний підхід, а потім відбувся перехід до ідеалістичних поглядів? Як ви думаєте, чому це відбулося?

2. Аристотель писав: «Перша філософія має своїм предметом пізнання причини сущого, оскільки воно суще». У чому, відповідно до Аристотеля, полягає відмінність філософії від інших наук? У чому полягає соціально-історична обмеженість тільки онтологічного розуміння філософії?

3. Що означає «розумна насолода» у поглядах Епікура на людське життя?

4. Чому Аристотель не задовольняється одною сутністю у речей і допускає другу сутність речей? У чому вона полягає?

5. Що означає поняття «ентелехії» в Аристотеля?

6. Що нового вніс Епікур і епікуреїзм до античного атомізму?

7. Чим відрізняється етика класичного періоду (Сократа, Платона, Аристотеля) від етики елліністичного періоду античності?

б) тексти для читання:

1. Платон. Государство // Соч. в 3 т. – Т. 3. – М., 1981.

2. Боецій С. Розрада від філософії/ Пер.Андрій Содомора.- К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002.- 148 с.

3. Аристотель. Політика. – К., 2000.

4. Бертран Рассел. Історія західної філософії. – К., 1995. Кн.1.

Cемінарське заняття № 5 Філософія Середньовіччя

  1. Середньовічна філософія як синтез двох традицій: християнського одкровення та античної філософії. Середньовічний стиль філософствування. Теоцентризм.Монотеїзм. Креаціонізм.

  2. Соціально-історичні передумови виникнення християнської релігії. Основні догмати і принципи християнства. Біблія.

  3. Апологетика як перша основна форма розвитку філософської думки Середньовіччя.

  4. Патристика. Августин Блаженний: філософствування у вірі, «Град земний» і «Град Божий».

  5. Фома Аквінський і доказ «буття Бога»: раціоналістична схоластика.

  6. Номіналізм і реалізм у середньовічній схоластиці. Співвідношення души і тіла, волі та розуму, знання і віри.

Основні поняття і категорії для засвоєння теми: агностицизм, анафема, аутодафе, катарсис, креаціонізм, номіналізм, патристика, реалізм, схізма, схоластика, теологія, теорія «двох істин», теоцентризм, теодицея, універсалії, феліокве, християнство.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]